ระบบธนาคารความดี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562