ระบบธนาคารความดี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หมายเหตุ : การกำหนดดอกเบี้ยและอัตราแสตมป์ ตามประกาศของธนาคาร คือ
           ดอกเบี้ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์                   สุภาพ ร้อยละ 5.00 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 20 ดวง/คะแนน
           ดอกเบี้ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์                   มีวินัย ร้อยละ 5.00 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 10 ดวง/คะแนน
           ดอกเบี้ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ  ร้อยละ 5.00 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 25 ดวง/คะแนน
   ดอกเบี้ยคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์                    ไม่สุภาพ ร้อยละ 5.50 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราที่ไม่พึงประสงค์ อยู่ที่ 20 ดวง/คะแนน
   ดอกเบี้ยคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์                    ไม่มีวินัย ร้อยละ 5.50 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราที่ไม่พึงประสงค์ อยู่ที่ 10 ดวง/คะแนน
   ดอกเบี้ยคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์  ไม่มีความรับผิดชอบ  ร้อยละ 5.50 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราที่ไม่พึงประสงค์ อยู่ที่ 25 ดวง/คะแนน

        การใช้คะแนน point จิตพิสัย ได้ไม่เกินรายวิชาละ 10 คะแนน เมื่อใช้ไปแล้วคะแนนจะถูกหักออก เมื่อมีคะแนนเหลือ จึงจะสามารถนำไปใช้เป็นคะแนนของรายวิชาอื่นต่อไปได้ โดยระบบจะเปิดให้ยื่นได้ในสัปดาห์ที่ 18 เพียงสัปห์ดาเดียว หากพ้นกำหนด คะแนนจะเป็นคะแนนสะสมในภาคเรียนถัดไป