รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:13 พ.ย. 2562]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.11 17320
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.12 20020
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.13 20020
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.14 13417
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.15 19019
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.16 16016
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.11 17017
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.12 20121
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.13 21223
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.14 000
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.11 14014
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.(ทวิศึกษา)12 13013
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.11 19120
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.12 27027
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.13 20121
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.14 23124
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.(ทวิศึกษา)15 000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.11 15520
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.12 14418
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.(ทวิศึกษา)12 000
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.11 16420
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 32426350
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.11 12829
การบัญชี:การบัญชี พบ.12 12728
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.11 23234
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.12 23335
การบัญชี:การบัญชี พบ.(ทวิศึกษา)13 000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 6120126
รวม  ปวช.1330146476
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.21 16016
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.22 18018
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.23 13114
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.24 10010
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.25 14014
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.26 14014
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.21 25328
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.22 29029
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.21 707
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.21 17320
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.22 16319
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.23 17219
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.24 18220
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.21 9110
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.22 10414
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.21 18725
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 25126277
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.21 14647
การบัญชี:การบัญชี พบ.22 14344
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.21 22527
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.22 02626
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4140144
รวม  ปวช.2255166421
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.31 14014
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.32 16016
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.33 15015
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.34 12113
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.31 20222
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.32 20020
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.31 15015
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.31 21021
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.32 23023
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.31 15015
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.32 16016
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.31 71320
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 19416210
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.31 13839
การบัญชี:การบัญชี พบ.32 13334
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.31 12122
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.32 02424
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3116119
รวม  ปวช.3197132329
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล1528160
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์412465
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ49049
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง20113214
ช่างยนต์:ยานยนต์2479256
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์791493
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ7161168
การบัญชี:การบัญชี6215221
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 769 68 837
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 13 376 389
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 782 444 1226จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.11 24125
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.12 23023
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มอย.11 31132
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล สอผ.11 18018
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล มอผ.11 404
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.11 30030
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มอฟ.11 28028
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.11 10010
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.11 415
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ สอว.11 606
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ มอว.11 347
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1817188
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ.11 12728
การบัญชี:การบัญชี มบบ.11 13334
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.11 11516
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มบค.11 21618
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 59196
รวม  ปวส.118698284
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.21 33033
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มอย.21 20020
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล สอผ.21 10010
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.21 22022
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มอฟ.21 28331
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.21 13114
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.21 8412
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สอว.21 8210
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ มอว.21 213
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 14411155
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ.21 12223
การบัญชี:การบัญชี มบบ.21 13233
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ สบค.21 11415
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ มบค.21 11516
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 48387
รวม  ปวส.214894242
รวม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ11415
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ11516
การบัญชี:การบัญชี24951
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล28028
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง52052
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์80181
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ606
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์8210
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม23124
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 325 18 343
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 9 174 183
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 334 192 526


รวมจำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ช. ญ. รวม
รวม 1116 636 1752


จำนวนนักศึกษา ที่ไม่จบการศึกษา ระดับ ปวช. ณ ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [นับสถานะที่เป็นนักเรียนไม่เกิน 6 ปีการศึกษา]
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.4 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4113114
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4213013
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4319019
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4413013
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.4113013
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.4214014
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.4117017
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.4225025
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.4116016
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.42000
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.41606
รวม ปวช.4 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1491150
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.4113233
การบัญชี:การบัญชีพบ.4202727
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.4112021
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.4222729
รวม ปวช.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4106110
รวม  ปวช.4153107260
ปวช.5 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.5119120
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.5214014
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.5319120
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.5113013
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.51404
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.5114014
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.5219019
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.5112113
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.5212012
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.519514
รวม ปวช.5 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1358143
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.5112021
การบัญชี:การบัญชีพบ.5202222
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.5142024
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.5221921
รวม ปวช.5 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 78188
รวม  ปวช.514289231
ปวช.6 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.6117017
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.63101
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.6115015
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.61707
รวม ปวช.6 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 40040
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีบช.6101212
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.62279
รวม ปวช.6 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 21921
รวม  ปวช.6421961
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล40040
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์15520
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ404
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง90090
ช่างยนต์:ยานยนต์1283131
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์47148
การบัญชี:การบัญชี2101103
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1193104
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 324 9 333
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 13 206 219
รวม ปวช. ที่ตกค้าง ทั้งสิ้น 337 215 552จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่ไม่จบการศึกษา(ตกค้าง) นับรวมไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.3 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สอย.3131031
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์มอย.3119019
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสอฟ.3116016
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังมอฟ.3123023
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.3112315
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมออ.316410
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มอว.31123
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1089117
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบบ.3101616
การบัญชี:การบัญชีมบบ.3124345
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสบค.3121315
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจมบค.313912
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 78188
รวม  ปวส.311590205
ปวส.4 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สอย.4116016
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์มอย.4117017
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสอฟ.4113013
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังมอฟ.4115116
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.417310
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมออ.41202
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 70474
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบบ.4101111
การบัญชี:การบัญชีมบบ.4122224
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสบค.4121517
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจมบค.414711
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 85563
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศมทส.41909
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 909
รวม  ปวส.48759146
รวม ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ909
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ42832
การบัญชี:การบัญชี02727
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง29029
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์47047
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์123
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม19625
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 178 13 191
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 15 136 151
รวม ปวส. ที่ตกค้างทั้งสิ้น 193 149 342


  2019-10-03 09:03:41


  1-1-2562
  1-1-2562


http://www.thairath.co.th/rss/edu.xml
ข่าวการศึกษา
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!


http://www.thairath.co.th/rss/tech.xml
ข่าววิทยาการ
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!