รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:5 ก.ค. 2563]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1 0: ชธ.11 000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชา 000
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.11 000
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.12 000
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.13 000
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.14 000
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.15 000
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.16 000
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.11 000
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.12 000
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.13 000
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.14 000
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.11 000
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.11 000
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.12 000
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.13 000
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.14 000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.11 000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.12 000
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.11 000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.11 000
การบัญชี:การบัญชี พบ.12 000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ พค.11 000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.12 000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวช.1000
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.21 13316
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.22 18018
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.23 16016
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.24 9413
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.25 18018
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.26 909
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.21 17017
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.22 14115
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.23 20222
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.21 14014
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.(ทวิศึกษา)22 13013
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.21 19120
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.22 25025
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.23 18119
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.24 23124
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.21 15520
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.22 14418
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.21 15419
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 29026316
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.21 12829
การบัญชี:การบัญชี พบ.22 12728
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.21 23234
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.22 23335
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 6120126
รวม  ปวช.2296146442
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.31 16016
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.32 18018
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.33 13114
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.34 10010
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.35 14014
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.36 14014
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.31 22325
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.32 27027
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.31 505
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.31 17219
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.32 15318
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.33 14216
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.34 17219
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.31 9110
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.32 10414
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.31 17724
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 23825263
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.31 14647
การบัญชี:การบัญชี พบ.32 14344
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.31 22527
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.32 02626
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4140144
รวม  ปวช.3242165407
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล1006106
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์321143
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ32032
0:000
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง14812160
ช่างยนต์:ยานยนต์1688176
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์481462
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ6116122
การบัญชี:การบัญชี4144148
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 528 51 579
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 10 260 270
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 538 311 849จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.11 000
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.12 000
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มอย.11 000
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มอย.12 000
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล สอผ.11 000
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล มอผ.11 000
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.11 000
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มอฟ.11 000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.11 000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.11 000
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สอว.11 000
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ มอว.11 000
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี มบบ.11 000
การบัญชี:การบัญชี สบบ.11 000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ สบค.11 000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ มบค.11 000
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวส.1000
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.21 24125
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.22 23023
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มอย.21 31132
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล สอผ.21 18018
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล มอผ.21 404
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.21 30030
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มอฟ.21 28028
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.21 10010
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.21 415
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ สอว.21 606
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ มอว.21 347
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1817188
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ.21 12728
การบัญชี:การบัญชี มบบ.21 13334
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.21 11516
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มบค.21 21618
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 59196
รวม  ปวส.218698284
รวม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ11516
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ000
การบัญชี:การบัญชี12728
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล18018
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง30030
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์47148
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์000
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ606
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม10010
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 181 7 188
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 5 91 96
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 186 98 284


รวมจำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช. ญ. รวม
รวม 724 409 1133


จำนวนนักศึกษา ที่ไม่จบการศึกษา ระดับ ปวช. ณ ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [นับสถานะที่เป็นนักเรียนไม่เกิน 6 ปีการศึกษา]
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.4 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4114014
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4216016
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4315015
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4412113
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.4120222
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.4220020
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.4113013
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.4120020
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.4219019
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.4115015
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.4216016
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.4171219
รวม ปวช.4 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 18715202
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.4113839
การบัญชี:การบัญชีพบ.4213334
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.4112122
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.4202424
รวม ปวช.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3116119
รวม  ปวช.4190131321
ปวช.5 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.5113114
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.5213013
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.5319019
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.5413013
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.5113013
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.5214014
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.5117017
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.5225025
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.5116016
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.52000
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.51606
รวม ปวช.5 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1491150
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.5113233
การบัญชี:การบัญชีพบ.5202727
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.5112021
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.5222729
รวม ปวช.5 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4106110
รวม  ปวช.5153107260
ปวช.6 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.6119120
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.6214014
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.6319120
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.6113013
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.61404
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.6114014
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.6219019
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.6112113
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.6212012
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.619514
รวม ปวช.6 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1358143
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.6112021
การบัญชี:การบัญชีพบ.6202222
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.6142024
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.6221921
รวม ปวช.6 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 78188
รวม  ปวช.614289231
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล80282
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์221739
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ17017
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง1140114
ช่างยนต์:ยานยนต์1674171
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์71172
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10131141
การบัญชี:การบัญชี4172176
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 471 24 495
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 14 303 317
รวม ปวช. ที่ตกค้าง ทั้งสิ้น 485 327 812จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่ไม่จบการศึกษา(ตกค้าง) นับรวมไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.3 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สอย.3133033
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์มอย.3120020
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกลสอผ.3110010
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสอฟ.3122022
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังมอฟ.3128331
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.3113114
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมออ.318412
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์สอว.318210
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มอว.31213
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 14411155
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบบ.3112223
การบัญชี:การบัญชีมบบ.3113233
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสบค.3111415
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจมบค.3111516
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 48387
รวม  ปวส.314894242
ปวส.4 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สอย.4131031
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์มอย.4119019
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสอฟ.4116016
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังมอฟ.4123023
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.4112315
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมออ.416410
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มอว.41123
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1089117
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบบ.4101616
การบัญชี:การบัญชีมบบ.4124345
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสบค.4121315
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจมบค.413912
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 78188
รวม  ปวส.411590205
รวม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ32730
การบัญชี:การบัญชี13839
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง38038
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์64064
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์8210
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม25429
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล10010
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 252 20 272
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 11 164 175
รวม ปวส. ที่ตกค้างทั้งสิ้น 263 184 447


  2019-10-03 09:03:41


 ไม่มีข้อมูล


http://www.thairath.co.th/rss/edu.xml
ข่าวการศึกษา
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!


http://www.thairath.co.th/rss/tech.xml
ข่าววิทยาการ
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!