รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:21 เม.ย. 2562]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.11 20020
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.12 18018
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.13 18119
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.14 14115
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.15 19120
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.16 19019
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.11 25328
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.12 28129
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.11 707
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.11 18321
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.12 16319
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.13 17219
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.14 20222
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.11 10212
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.12 15520
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.11 18725
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 28231313
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.11 14647
การบัญชี:การบัญชี พบ.12 14445
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.11 23032
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.12 13132
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 5151156
รวม  ปวช.1287182469
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.21 14014
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.22 16016
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.23 15015
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.24 15116
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.21 20222
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.22 20020
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.21 15015
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.21 21021
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.22 23023
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.21 15015
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.22 16016
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.21 71320
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 19716213
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.21 13839
การบัญชี:การบัญชี พบ.22 13334
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.21 12122
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.22 02424
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3116119
รวม  ปวช.2200132332
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.31 13114
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.32 13013
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.33 19019
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.34 13013
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.31 13013
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.32 14014
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.31 17017
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.32 25025
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.31 16016
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.32 000
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.31 606
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1491150
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.31 13233
การบัญชี:การบัญชี พบ.32 02727
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.31 12021
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.32 22729
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4106110
รวม  ปวช.3153107260
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล1206126
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์312051
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ22022
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง15710167
ช่างยนต์:ยานยนต์2265231
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์72779
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ7153160
การบัญชี:การบัญชี5220225
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 628 48 676
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 12 373 385
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 640 421 1061จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.11 34034
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มอย.11 20020
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล สอผ.11 11011
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.11 23023
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มอฟ.11 28331
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.11 13114
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.11 8412
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สอว.11 8210
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ มอว.11 213
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 14711158
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ.11 22224
การบัญชี:การบัญชี มบบ.11 13233
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ สบค.11 11920
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ มบค.11 11516
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 58893
รวม  ปวส.115299251
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.21 31031
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มอย.21 19019
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.21 16016
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มอฟ.21 23023
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.21 12315
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.21 6410
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ มอว.21 123
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1089117
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ.21 01616
การบัญชี:การบัญชี มบบ.21 24345
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ สบค.21 21315
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ มบค.21 3912
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 78188
รวม  ปวส.211590205
รวม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ33235
การบัญชี:การบัญชี23840
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง39039
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์65065
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์8210
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม25429
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล11011
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 255 20 275
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 12 169 181
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 267 189 456


รวมจำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ช. ญ. รวม
รวม 907 610 1517


จำนวนนักศึกษา ที่ไม่จบการศึกษา ระดับ ปวช. ณ ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [นับสถานะที่เป็นนักเรียนไม่เกิน 6 ปีการศึกษา]
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.4 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4119120
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4214014
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4319120
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.4113013
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.41404
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.4114014
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.4219019
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.4112113
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.4212012
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.419514
รวม ปวช.4 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1358143
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.4112021
การบัญชี:การบัญชีพบ.4202222
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.4142024
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.4221921
รวม ปวช.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 78188
รวม  ปวช.414289231
ปวช.5 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.5117017
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.53101
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.5115015
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.51707
รวม ปวช.5 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 40040
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีบช.5101212
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.52279
รวม ปวช.5 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 21921
รวม  ปวช.5421961
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล13013
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์9514
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ404
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง48048
ช่างยนต์:ยานยนต์70272
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์31132
การบัญชี:การบัญชี14243
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ84654
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 175 8 183
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 9 100 109
รวม ปวช. ที่ตกค้าง ทั้งสิ้น 184 108 292จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่ไม่จบการศึกษา(ตกค้าง) นับรวมไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.3 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สอย.3116016
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์มอย.3117017
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสอฟ.3113013
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังมอฟ.3115116
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.317310
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมออ.31202
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 70474
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบบ.3101111
การบัญชี:การบัญชีมบบ.3122224
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสบค.3121517
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจมบค.314711
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 85563
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศมทส.31909
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 909
รวม  ปวส.38759146
ปวส.4 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สทย.4114014
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สทย.4212012
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสตฟ.4116016
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสตฟ.42606
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสอก.41505
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 53053
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบช.4101313
การบัญชี:การบัญชีสบช.4202020
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสคธ.4111112
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสคธ.42011
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 14546
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศสทท.42819
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 819
รวม  ปวส.46246108
รวม ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ819
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ21517
การบัญชี:การบัญชี04444
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง13013
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์16016
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7310
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 123 4 127
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 9 100 109
รวม ปวส. ที่ตกค้างทั้งสิ้น 132 104 236


 ไม่มีข้อมูล


 ไม่มีข้อมูล


http://www.thairath.co.th/rss/edu.xml
ข่าวการศึกษา
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!


http://www.thairath.co.th/rss/tech.xml
ข่าววิทยาการ
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!