รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:23 พ.ค. 2562]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1117:173:320:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1219:190:019:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1316:160:016:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1414:144:418:18
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1519:190:019:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1617:170:017:17
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1122:220:022:22
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1220:201:121:21
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1318:183:321:21
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.140:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.119:90:09:9
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.(ทวิศึกษา)120:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1121:212:223:23
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1224:240:024:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1320:201:121:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1422:221:123:23
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.(ทวิศึกษา)150:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1117:174:421:21
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1218:184:422:22
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.110:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.(ทวิศึกษา)120:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 293:29323:23316:316
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.111:131:3132:32
การบัญชี:การบัญชีพบ.121:130:3031:31
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.112:235:3537:37
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.122:235:3537:37
การบัญชี:การบัญชีพบ.(ทวิศึกษา)130:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 6:6131:131137:137
รวม  ปวช.1299:299154:154453:453
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2120:210:020:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2218:240:018:24
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2318:211:119:22
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2414:201:115:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2519:201:120:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2619:230:019:23
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2125:273:328:30
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2228:291:129:30
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.217:100:07:10
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2118:183:321:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2216:163:319:19
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2317:222:219:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2420:222:222:24
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.219:91:110:10
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2212:123:315:15
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.2118:217:725:28
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 278:31528:28306:343
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.211:146:4647:47
การบัญชี:การบัญชีพบ.221:144:4445:45
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.212:230:3032:32
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.221:131:3132:32
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 5:5151:151156:156
รวม  ปวช.2283:320179:179462:499
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3114:200:014:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3216:210:016:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3315:160:015:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3415:151:116:16
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3120:252:222:27
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3220:260:020:26
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.3115:180:015:18
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3121:210:021:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3223:230:023:23
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3115:150:015:15
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3216:160:016:16
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.317:713:1320:20
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 197:22316:16213:239
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.311:138:3839:39
การบัญชี:การบัญชีพบ.321:133:3334:34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.311:121:2122:22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.320:024:2424:24
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3:3116:116119:119
รวม  ปวช.3200:226132:132332:358
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล153:16710:10163:177
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์25:2820:2045:48
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ31:370:031:37
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง202:20914:14216:223
ช่างยนต์:ยานยนต์270:30311:11281:314
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์87:8712:1299:99
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ8:8176:176184:184
การบัญชี:การบัญชี6:6222:222228:228
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 768:831 67:67 835:898
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 14:14 398:398 412:412
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 782:845 465:465 1247:1310