รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:27 ก.ย. 2563]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 0:ชธ.110:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชา 0:00:00:0
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.110:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.120:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.130:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.140:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.150:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.160:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.110:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.120:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.130:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.140:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.110:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.(ทวิ)120:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.110:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.120:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.130:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.140:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.110:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.120:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.110:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0:00:00:0
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.110:00:00:0
การบัญชี:การบัญชีพบ.120:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจพค.110:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.120:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0:00:00:0
รวม  ปวช.10:00:00:0
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2113:183:316:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2218:200:018:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2316:200:016:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.249:144:413:18
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2518:190:018:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.269:180:09:18
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2117:170:017:17
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2214:201:115:21
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2320:212:222:23
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.2114:140:014:14
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.(ทวิศึกษา)2213:130:013:13
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2119:201:120:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2225:270:025:27
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2318:211:119:22
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2423:231:124:24
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2115:155:520:20
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2214:144:418:18
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.2115:164:419:20
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 290:33026:26316:356
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.211:128:2829:29
การบัญชี:การบัญชีพบ.221:127:2728:28
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.212:232:3234:34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.222:233:3335:35
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 6:6120:120126:126
รวม  ปวช.2296:336146:146442:482
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3116:160:016:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3218:180:018:18
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3313:131:114:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3410:100:010:10
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3514:140:014:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3614:140:014:14
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3122:273:325:30
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3227:300:027:30
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.315:100:05:10
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3117:182:219:20
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3215:173:318:20
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3314:222:216:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3417:182:219:20
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.319:91:110:10
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3210:104:414:14
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.3117:187:724:25
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 238:26425:25263:289
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.311:146:4647:47
การบัญชี:การบัญชีพบ.321:143:4344:44
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.312:225:2527:27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.320:026:2626:26
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4:4140:140144:144
รวม  ปวช.3242:268165:165407:433
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล100:1156:6106:121
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์32:3411:1143:45
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ32:370:032:37
0:0:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง148:16612:12160:178
ช่างยนต์:ยานยนต์168:1948:8176:202
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์48:4814:1462:62
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ0:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ6:6116:116122:122
การบัญชี:การบัญชี4:4144:144148:148
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 528:594 51:51 579:645
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 10:10 260:260 270:270
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 538:604 311:311 849:915