รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:24 มี.ค. 2562]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1120:210:020:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1218:240:018:24
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1318:211:119:22
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1414:201:115:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1519:201:120:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1619:230:019:23
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1125:273:328:30
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1228:291:129:30
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.117:100:07:10
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1118:183:321:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1216:163:319:19
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1317:222:219:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1420:222:222:24
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1110:102:212:12
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1215:155:520:20
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.1118:217:725:28
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 282:31931:31313:350
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.111:146:4647:47
การบัญชี:การบัญชีพบ.121:144:4445:45
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.112:230:3032:32
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.121:131:3132:32
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 5:5151:151156:156
รวม  ปวช.1287:324182:182469:506
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2114:200:014:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2216:210:016:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2315:160:015:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2415:151:116:16
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2120:252:222:27
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2220:260:020:26
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.2115:180:015:18
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2121:210:021:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2223:230:023:23
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2115:150:015:15
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2216:160:016:16
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.217:713:1320:20
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 197:22316:16213:239
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.211:138:3839:39
การบัญชี:การบัญชีพบ.221:133:3334:34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.211:121:2122:22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.220:024:2424:24
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3:3116:116119:119
รวม  ปวช.2200:226132:132332:358
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3113:131:114:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3213:130:013:13
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3319:190:019:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3413:130:013:13
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3113:220:013:22
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3214:220:014:22
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3117:170:017:17
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3225:250:025:25
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3116:160:016:16
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.320:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.316:60:06:6
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 149:1661:1150:167
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.311:132:3233:33
การบัญชี:การบัญชีพบ.320:027:2727:27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.311:120:2021:21
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.322:227:2729:29
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4:4106:106110:110
รวม  ปวช.3153:170107:107260:277
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล120:1516:6126:157
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์31:3420:2051:54
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ22:280:022:28
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง157:16410:10167:174
ช่างยนต์:ยานยนต์226:2595:5231:264
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์72:727:779:79
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ7:7153:153160:160
การบัญชี:การบัญชี5:5220:220225:225
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 628:708 48:48 676:756
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 12:12 373:373 385:385
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 640:720 421:421 1061:1141