รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:13 พ.ย. 2562]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1117:183:320:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1220:200:020:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1320:200:020:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1413:144:417:18
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1519:190:019:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1616:180:016:18
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1117:170:017:17
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1220:201:121:21
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1321:212:223:23
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.140:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.1114:140:014:14
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.(ทวิศึกษา)1213:130:013:13
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1119:191:120:20
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1227:270:027:27
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1320:211:121:22
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1423:231:124:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.(ทวิศึกษา)150:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1115:155:520:20
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1214:144:418:18
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.(ทวิศึกษา)120:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.1116:164:420:20
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 324:32926:26350:355
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.111:128:2829:29
การบัญชี:การบัญชีพบ.121:127:2728:28
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.112:232:3234:34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.122:233:3335:35
การบัญชี:การบัญชีพบ.(ทวิศึกษา)130:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 6:6120:120126:126
รวม  ปวช.1330:335146:146476:481
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2116:160:016:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2218:180:018:18
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2313:131:114:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2410:100:010:10
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2514:140:014:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2614:140:014:14
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2125:273:328:30
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2229:300:029:30
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.217:100:07:10
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2117:183:320:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2216:173:319:20
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2317:222:219:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2418:182:220:20
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.219:91:110:10
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2210:104:414:14
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.2118:187:725:25
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 251:26426:26277:290
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.211:146:4647:47
การบัญชี:การบัญชีพบ.221:143:4344:44
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.212:225:2527:27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.220:026:2626:26
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4:4140:140144:144
รวม  ปวช.2255:268166:166421:434
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3114:140:014:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3216:160:016:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3315:160:015:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3412:121:113:13
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3120:252:222:27
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3220:260:020:26
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.3115:180:015:18
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3121:210:021:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3223:230:023:23
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3115:150:015:15
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3216:160:016:16
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.317:713:1320:20
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 194:20916:16210:225
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.311:138:3839:39
การบัญชี:การบัญชีพบ.321:133:3334:34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.311:121:2122:22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.320:024:2424:24
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3:3116:116119:119
รวม  ปวช.3197:212132:132329:344
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล152:1668:8160:174
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์41:4124:2465:65
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ49:550:049:55
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง201:20913:13214:222
ช่างยนต์:ยานยนต์247:2529:9256:261
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์79:7914:1493:93
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ7:7161:161168:168
การบัญชี:การบัญชี6:6215:215221:221
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 769:802 68:68 837:870
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 13:13 376:376 389:389
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 782:815 444:444 1226:1259