รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:22 ก.พ. 2563]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1113:183:316:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1218:200:018:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1316:200:016:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.149:144:413:18
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1518:190:018:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.169:180:09:18
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1117:170:017:17
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1214:201:115:21
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1320:212:222:23
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.140:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.1114:140:014:14
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.(ทวิศึกษา)1213:130:013:13
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1119:201:120:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1225:270:025:27
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1318:211:119:22
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1423:231:124:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.(ทวิศึกษา)150:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1115:155:520:20
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1214:144:418:18
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.(ทวิศึกษา)120:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.1115:164:419:20
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 290:33026:26316:356
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.111:128:2829:29
การบัญชี:การบัญชีพบ.121:127:2728:28
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.112:232:3234:34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.122:233:3335:35
การบัญชี:การบัญชีพบ.(ทวิศึกษา)130:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 6:6120:120126:126
รวม  ปวช.1296:336146:146442:482
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2116:160:016:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2218:180:018:18
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2313:131:114:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2410:100:010:10
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2514:140:014:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2614:140:014:14
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2122:273:325:30
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2227:300:027:30
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.215:100:05:10
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2117:182:219:20
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2215:173:318:20
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2314:222:216:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2417:182:219:20
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.219:91:110:10
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2210:104:414:14
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.2117:187:724:25
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 238:26425:25263:289
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.211:146:4647:47
การบัญชี:การบัญชีพบ.221:143:4344:44
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.212:225:2527:27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.220:026:2626:26
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4:4140:140144:144
รวม  ปวช.2242:268165:165407:433
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3114:140:014:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3216:160:016:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3315:160:015:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3412:121:113:13
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3120:252:222:27
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3220:260:020:26
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.3113:130:013:13
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3120:200:020:20
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3219:210:019:21
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3115:150:015:15
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3216:160:016:16
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.317:712:1219:19
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 187:20115:15202:216
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.311:138:3839:39
การบัญชี:การบัญชีพบ.321:133:3334:34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.311:121:2122:22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.320:024:2424:24
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3:3116:116119:119
รวม  ปวช.3190:204131:131321:335
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล140:1668:8148:174
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์39:4123:2362:64
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ45:500:045:50
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง187:20712:12199:219
ช่างยนต์:ยานยนต์225:2529:9234:261
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์79:7914:1493:93
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ7:7161:161168:168
การบัญชี:การบัญชี6:6215:215221:221
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 715:795 66:66 781:861
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 13:13 376:376 389:389
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 728:808 442:442 1170:1250