รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:23 ก.ค. 2562]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1117:183:320:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1219:190:019:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1320:200:020:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1413:144:417:18
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1519:190:019:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1616:180:016:18
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1119:190:019:19
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1220:201:121:21
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1321:213:324:24
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.140:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.1113:130:013:13
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.(ทวิศึกษา)120:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1121:212:223:23
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1228:280:028:28
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1323:231:124:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1424:241:125:25
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.(ทวิศึกษา)150:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1116:165:521:21
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1214:144:418:18
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.(ทวิศึกษา)120:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.1116:174:420:21
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 319:32428:28347:352
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.111:128:2829:29
การบัญชี:การบัญชีพบ.121:130:3031:31
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.112:240:4042:42
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.122:234:3436:36
การบัญชี:การบัญชีพบ.(ทวิศึกษา)130:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 6:6132:132138:138
รวม  ปวช.1325:330160:160485:490
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2116:190:016:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2218:180:018:18
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2313:131:114:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2410:100:010:10
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2514:140:014:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2614:140:014:14
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2125:273:328:30
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2229:300:029:30
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.217:100:07:10
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2117:183:320:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2215:163:318:19
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2317:222:219:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2418:182:220:20
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.219:91:110:10
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2211:114:415:15
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.2118:217:725:28
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 251:27026:26277:296
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.211:146:4647:47
การบัญชี:การบัญชีพบ.221:144:4445:45
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.212:225:2527:27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.220:131:3131:32
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4:5146:146150:151
รวม  ปวช.2255:275172:172427:447
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3114:200:014:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3216:210:016:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3315:160:015:16
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3415:151:116:16
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3120:252:222:27
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3220:260:020:26
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.3115:180:015:18
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3121:210:021:21
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3223:230:023:23
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3115:150:015:15
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3216:160:016:16
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.317:713:1320:20
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 197:22316:16213:239
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.311:138:3839:39
การบัญชี:การบัญชีพบ.321:133:3334:34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.311:121:2122:22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.320:024:2424:24
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3:3116:116119:119
รวม  ปวช.3200:226132:132332:358
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล154:1689:9163:177
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์41:4524:2465:69
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ35:410:035:41
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง207:21414:14221:228
ช่างยนต์:ยานยนต์249:2689:9258:277
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์81:8114:1495:95
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ7:8175:175182:183
การบัญชี:การบัญชี6:6219:219225:225
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 767:817 70:70 837:887
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 13:14 394:394 407:408
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 780:831 464:464 1244:1295