วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูศิวพันธ์  สารโท]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 8 ก.ค. 2562  อ : 9 ก.ค. 2562  พ : 10 ก.ค. 2562  ฤ : 11 ก.ค. 2562  ศ : 12 ก.ค. 2562  จ : 15 ก.ค. 2562  อ : 16 ก.ค. 2562  พ : 17 ก.ค. 2562  ฤ : 18 ก.ค. 2562  ศ : 19 ก.ค. 2562  จ : 22 ก.ค. 2562  อ : 23 ก.ค. 2562  พ : 24 ก.ค. 2562  ฤ : 25 ก.ค. 2562  ศ : 26 ก.ค. 2562  จ : 29 ก.ค. 2562  อ : 30 ก.ค. 2562  พ : 31 ก.ค. 2562  ฤ : 1 ส.ค. 2562  ศ : 2 ส.ค. 2562
16231010020
นายพีรยุทธคชรักษ์
111111xx11111d1x1d11169417 
26231010044
นายจักรกฤษณ์ขยันทำ
1d1111xx11dd1d1x1d1114.58517 
36231010045
นายเจตรินมิ่งขวัญ
000000xx0000000x00000-17 
46231010046
นายชวาลสนองคุณ
dd1111xx11dddddx1d11137617 
56231010047
นายธนดลทิพเนตร
dd1111xx11d1dddx1d1113.57917 
66231010048
นายธนพลหอมเย็น
111111xx11111d1x1d11169417 
76231010049
นายธนาแก้วมาก
dd1111xx11dd1ddx1d1113.57917 
86231010051
นายธีระวัฒน์แสงทอง
000000xx0000000x00000-17 
96231010052
นายนัฐนนท์สุกใส
111111xx111d1d1x1d1115.59117 
106231010053
นายนัฐพงษ์ฉัตรสุวรรณ
dd1111xx10dddddx1d11127117 
116231010054
นายนันฐวัฒน์สืบสี
d11111xx11d11d1x11dd14.58517 
126231010055
นายบัณฑิตทองลอง
dd1111xx11dddddxdddd11.56817 
136231010056
นายบุญญฤทธิ์ยอดจันทร์
dd1111xx11dddddxdddd11.56817 
146231010057
นายปุริมปรัชญ์จรทะผา
dd1111xx11dddddxdddd11.56817 
156231010058
นายพงศ์ศิริสอนชาติ
1d1111xx11dddddxdddd127117 
166231010059
นายพงษ์พิทักษ์ตะติยะสุนทร
111111xx11d1111x111116.59717 
176231010060
นายลักษณ์นัยต์ไชยทอง
d11111xx1111111x1d11169417 
186231010061
นายศราวุฒิเรืองศรี
dd1111xx11dddddxdddd11.56817 
196231010062
นายสมชายมีมาก
111111xx11d1111x111116.59717 
206231010063
นายสมศักดิ์มาตรมุนโท
dd1111xx11dddddxdddd11.56817 
216231010064
นายสมศักดิ์อุ่นเสมอ
dd1111xx11dddddx1d11137617 
226231010065
นายสันติชัยมากดี
111111xx11dddd1x1d1114.58517 
236231010066
นายสิริทรัพย์เกาะแก้ว
dd1111xx11dddddxddd1127117 
246231010067
นายสุรศักดิ์ดรุณพันธ์
dd1111xx11ddd0dxdddd116517 
256231010068
นายอนุรักษ์พันธ์ศรีชนะ
dd1111xx11d1111x1d11158817 
266231010069
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
111111xx11d11ddx111115.59117 
276231010070
นางสาวอริศราแววนิล
111111xx11dddddxdddd12.57417 
286231010075
นายไชยวัฒน์เลติวานิช
dd1111xx11dddddxdddd11.56817 
296231010076
นายจุลจักรเท่าสาร
d11111xx11dddddxdddd127117 
306231010078
นายวีระศักดิ์เรือนเจริญ
111111xx1111111x11111710017 
316231010079
นายวชิรพงษ์แก้วเชียงหวาง
dd1111xx11dddddxdddd11.56817 
326231010080
นายศรชัยนาแก้ว
111111xx1111d11x1dd115.59117 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 80
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (75 + 80)/2 =ร้อยละ 77.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    30 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6231010045 นายเจตริน  มิ่งขวัญ
 2     6231010051 นายธีระวัฒน์  แสงทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน