วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูศิวพันธ์  สารโท]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 มิ.ย. 2562  อ : 11 มิ.ย. 2562  พ : 12 มิ.ย. 2562  ฤ : 13 มิ.ย. 2562  ศ : 14 มิ.ย. 2562  จ : 17 มิ.ย. 2562  อ : 18 มิ.ย. 2562  พ : 19 มิ.ย. 2562  ฤ : 20 มิ.ย. 2562  ศ : 21 มิ.ย. 2562  จ : 24 มิ.ย. 2562  อ : 25 มิ.ย. 2562  พ : 26 มิ.ย. 2562  ฤ : 27 มิ.ย. 2562  ศ : 28 มิ.ย. 2562  จ : 1 ก.ค. 2562  อ : 2 ก.ค. 2562  พ : 3 ก.ค. 2562  ฤ : 4 ก.ค. 2562  ศ : 5 ก.ค. 2562
16231010020
นายพีรยุทธคชรักษ์
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
26231010044
นายจักรกฤษณ์ขยันทำ
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
36231010045
นายเจตรินมิ่งขวัญ
00000000xxxxxxxxxxxx0-8 
46231010046
นายชวาลสนองคุณ
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
56231010047
นายธนดลทิพเนตร
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
66231010048
นายธนพลหอมเย็น
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
76231010049
นายธนาแก้วมาก
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
86231010050
นายธีรภัทร์พันธ์ศรี
11111011xxxxxxxxxxxx7888 
96231010051
นายธีระวัฒน์แสงทอง
00000011xxxxxxxxxxxx2258!
106231010052
นายนัฐนนท์สุกใส
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
116231010053
นายนัฐพงษ์ฉัตรสุวรรณ
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
126231010054
นายนันฐวัฒน์สืบสี
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
136231010055
นายบัณฑิตทองลอง
11111011xxxxxxxxxxxx7888 
146231010056
นายบุญญฤทธิ์ยอดจันทร์
11111011xxxxxxxxxxxx7888 
156231010057
นายปุริมปรัชญ์จรทะผา
11011011xxxxxxxxxxxx6758 
166231010058
นายพงศ์ศิริสอนชาติ
11111011xxxxxxxxxxxx7888 
176231010059
นายพงษ์พิทักษ์ตะติยะสุนทร
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
186231010060
นายลักษณ์นัยต์ไชยทอง
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
196231010061
นายศราวุฒิเรืองศรี
11111011xxxxxxxxxxxx7888 
206231010062
นายสมชายมีมาก
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
216231010063
นายสมศักดิ์มาตรมุนโท
11111011xxxxxxxxxxxx7888 
226231010064
นายสมศักดิ์อุ่นเสมอ
11110111xxxxxxxxxxxx7888 
236231010065
นายสันติชัยมากดี
11110111xxxxxxxxxxxx7888 
246231010066
นายสิริทรัพย์เกาะแก้ว
11110111xxxxxxxxxxxx7888 
256231010067
นายสุรศักดิ์ดรุณพันธ์
11111011xxxxxxxxxxxx7888 
266231010068
นายอนุรักษ์พันธ์ศรีชนะ
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
276231010069
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
286231010070
นางสาวอริศราแววนิล
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
296231010075
นายไชยวัฒน์เลติวานิช
00000011xxxxxxxxxxxx2258!
306231010076
นายจุลจักรเท่าสาร
01111011xxxxxxxxxxxx6758 
316231010078
นายวีระศักดิ์เรือนเจริญ
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
326231010079
นายวชิรพงษ์แก้วเชียงหวาง
11110011xxxxxxxxxxxx6758 
336231010080
นายศรชัยนาแก้ว
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 86.36
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89.06
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (86.36 + 89.06)/2 =ร้อยละ 87.71
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    30 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6231010045 นายเจตริน  มิ่งขวัญ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6231010051 นายธีระวัฒน์ แสงทอง
 2     6231010075 นายไชยวัฒน์ เลติวานิช