วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูศิวพันธ์  สารโท]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 2 ก.ย. 2562  อ : 3 ก.ย. 2562  พ : 4 ก.ย. 2562  ฤ : 5 ก.ย. 2562  ศ : 6 ก.ย. 2562  จ : 9 ก.ย. 2562  อ : 10 ก.ย. 2562  พ : 11 ก.ย. 2562  ฤ : 12 ก.ย. 2562  ศ : 13 ก.ย. 2562
16231010020
นายพีรยุทธคชรักษ์
111100000044010!
26231010044
นายจักรกฤษณ์ขยันทำ
111100000044010!
36231010045
นายเจตรินมิ่งขวัญ
00000000000-10 
46231010046
นายชวาลสนองคุณ
111000000033010!
56231010047
นายธนดลทิพเนตร
111100000044010!
66231010048
นายธนพลหอมเย็น
111100000044010!
76231010049
นายธนาแก้วมาก
111100000044010!
86231010051
นายธีระวัฒน์แสงทอง
00000000000-10 
96231010052
นายนัฐนนท์สุกใส
111100000044010!
106231010053
นายนัฐพงษ์ฉัตรสุวรรณ
111100000044010!
116231010054
นายนันฐวัฒน์สืบสี
111100000044010!
126231010055
นายบัณฑิตทองลอง
111100000044010!
136231010056
นายบุญญฤทธิ์ยอดจันทร์
111100000044010!
146231010057
นายปุริมปรัชญ์จรทะผา
111100000044010!
156231010058
นายพงศ์ศิริสอนชาติ
111100000044010!
166231010059
นายพงษ์พิทักษ์ตะติยะสุนทร
111100000044010!
176231010060
นายลักษณ์นัยต์ไชยทอง
111100000044010!
186231010061
นายศราวุฒิเรืองศรี
111100000044010!
196231010062
นายสมชายมีมาก
111100000044010!
206231010063
นายสมศักดิ์มาตรมุนโท
111100000044010!
216231010064
นายสมศักดิ์อุ่นเสมอ
111100000044010!
226231010065
นายสันติชัยมากดี
111100000044010!
236231010066
นายสิริทรัพย์เกาะแก้ว
111100000044010!
246231010067
นายสุรศักดิ์ดรุณพันธ์
111100000044010!
256231010068
นายอนุรักษ์พันธ์ศรีชนะ
111100000044010!
266231010069
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
111100000044010!
276231010070
นางสาวอริศราแววนิล
111100000044010!
286231010075
นายไชยวัฒน์เลติวานิช
111100000044010!
296231010076
นายจุลจักรเท่าสาร
111100000044010!
306231010078
นายวีระศักดิ์เรือนเจริญ
111100000044010!
316231010079
นายวชิรพงษ์แก้วเชียงหวาง
111100000044010!
326231010080
นายศรชัยนาแก้ว
111100000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 37.19
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 39.67
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (37.19 + 39.67)/2 =ร้อยละ 38.43
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     30 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    6 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ6 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ9 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ10 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ11 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ12 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ13 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6231010045 นายเจตริน  มิ่งขวัญ
 2     6231010051 นายธีระวัฒน์  แสงทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   30 คน
 :ได้แก่  1     6231010020 นายพีรยุทธ คชรักษ์
 2     6231010044 นายจักรกฤษณ์ ขยันทำ
 3     6231010046 นายชวาล สนองคุณ
 4     6231010047 นายธนดล ทิพเนตร
 5     6231010048 นายธนพล หอมเย็น
 6     6231010049 นายธนา แก้วมาก
 7     6231010052 นายนัฐนนท์ สุกใส
 8     6231010053 นายนัฐพงษ์ ฉัตรสุวรรณ
 9     6231010054 นายนันฐวัฒน์ สืบสี
 10     6231010055 นายบัณฑิต ทองลอง
 11     6231010056 นายบุญญฤทธิ์ ยอดจันทร์
 12     6231010057 นายปุริมปรัชญ์ จรทะผา
 13     6231010058 นายพงศ์ศิริ สอนชาติ
 14     6231010059 นายพงษ์พิทักษ์ ตะติยะสุนทร
 15     6231010060 นายลักษณ์นัยต์ ไชยทอง
 16     6231010061 นายศราวุฒิ เรืองศรี
 17     6231010062 นายสมชาย มีมาก
 18     6231010063 นายสมศักดิ์ มาตรมุนโท
 19     6231010064 นายสมศักดิ์ อุ่นเสมอ
 20     6231010065 นายสันติชัย มากดี
 21     6231010066 นายสิริทรัพย์ เกาะแก้ว
 22     6231010067 นายสุรศักดิ์ ดรุณพันธ์
 23     6231010068 นายอนุรักษ์ พันธ์ศรีชนะ
 24     6231010069 นายอภิสิทธิ์ ฝางคำ
 25     6231010070 นางสาวอริศรา แววนิล
 26     6231010075 นายไชยวัฒน์ เลติวานิช
 27     6231010076 นายจุลจักร เท่าสาร
 28     6231010078 นายวีระศักดิ์ เรือนเจริญ
 29     6231010079 นายวชิรพงษ์ แก้วเชียงหวาง
 30     6231010080 นายศรชัย นาแก้ว