วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูศิวพันธ์  สารโท]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 2 ก.ย. 2562  อ : 3 ก.ย. 2562  พ : 4 ก.ย. 2562  ฤ : 5 ก.ย. 2562  ศ : 6 ก.ย. 2562  จ : 9 ก.ย. 2562  อ : 10 ก.ย. 2562  พ : 11 ก.ย. 2562  ฤ : 12 ก.ย. 2562  ศ : 13 ก.ย. 2562
16231010020
นายพีรยุทธคชรักษ์
xxxxxxxxxx0-0 
26231010044
นายจักรกฤษณ์ขยันทำ
xxxxxxxxxx0-0 
36231010045
นายเจตรินมิ่งขวัญ
xxxxxxxxxx0-0 
46231010046
นายชวาลสนองคุณ
xxxxxxxxxx0-0 
56231010047
นายธนดลทิพเนตร
xxxxxxxxxx0-0 
66231010048
นายธนพลหอมเย็น
xxxxxxxxxx0-0 
76231010049
นายธนาแก้วมาก
xxxxxxxxxx0-0 
86231010050
นายธีรภัทร์พันธ์ศรี
xxxxxxxxxx0-0 
96231010051
นายธีระวัฒน์แสงทอง
xxxxxxxxxx0-0 
106231010052
นายนัฐนนท์สุกใส
xxxxxxxxxx0-0 
116231010053
นายนัฐพงษ์ฉัตรสุวรรณ
xxxxxxxxxx0-0 
126231010054
นายนันฐวัฒน์สืบสี
xxxxxxxxxx0-0 
136231010055
นายบัณฑิตทองลอง
xxxxxxxxxx0-0 
146231010056
นายบุญญฤทธิ์ยอดจันทร์
xxxxxxxxxx0-0 
156231010057
นายปุริมปรัชญ์จรทะผา
xxxxxxxxxx0-0 
166231010058
นายพงศ์ศิริสอนชาติ
xxxxxxxxxx0-0 
176231010059
นายพงษ์พิทักษ์ตะติยะสุนทร
xxxxxxxxxx0-0 
186231010060
นายลักษณ์นัยต์ไชยทอง
xxxxxxxxxx0-0 
196231010061
นายศราวุฒิเรืองศรี
xxxxxxxxxx0-0 
206231010062
นายสมชายมีมาก
xxxxxxxxxx0-0 
216231010063
นายสมศักดิ์มาตรมุนโท
xxxxxxxxxx0-0 
226231010064
นายสมศักดิ์อุ่นเสมอ
xxxxxxxxxx0-0 
236231010065
นายสันติชัยมากดี
xxxxxxxxxx0-0 
246231010066
นายสิริทรัพย์เกาะแก้ว
xxxxxxxxxx0-0 
256231010067
นายสุรศักดิ์ดรุณพันธ์
xxxxxxxxxx0-0 
266231010068
นายอนุรักษ์พันธ์ศรีชนะ
xxxxxxxxxx0-0 
276231010069
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
xxxxxxxxxx0-0 
286231010070
นางสาวอริศราแววนิล
xxxxxxxxxx0-0 
296231010075
นายไชยวัฒน์เลติวานิช
xxxxxxxxxx0-0 
306231010076
นายจุลจักรเท่าสาร
xxxxxxxxxx0-0 
316231010078
นายวีระศักดิ์เรือนเจริญ
xxxxxxxxxx0-0 
326231010079
นายวชิรพงษ์แก้วเชียงหวาง
xxxxxxxxxx0-0 
336231010080
นายศรชัยนาแก้ว
xxxxxxxxxx0-0 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 581 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 591 d=สาย Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 634
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 654 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 655 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 655
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 0
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (0 + 0)/2 =ร้อยละ 0
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน