วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูศิวพันธ์  สารโท]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 5 ส.ค. 2562  อ : 6 ส.ค. 2562  พ : 7 ส.ค. 2562  ฤ : 8 ส.ค. 2562  ศ : 9 ส.ค. 2562  จ : 12 ส.ค. 2562  อ : 13 ส.ค. 2562  พ : 14 ส.ค. 2562  ฤ : 15 ส.ค. 2562  ศ : 16 ส.ค. 2562  จ : 19 ส.ค. 2562  อ : 20 ส.ค. 2562  พ : 21 ส.ค. 2562  ฤ : 22 ส.ค. 2562  ศ : 23 ส.ค. 2562  จ : 26 ส.ค. 2562  อ : 27 ส.ค. 2562  พ : 28 ส.ค. 2562  ฤ : 29 ส.ค. 2562  ศ : 30 ส.ค. 2562
16231010020
นายพีรยุทธคชรักษ์
1110101111100xxxxxxx96913 
26231010044
นายจักรกฤษณ์ขยันทำ
1110100011100xxxxxxx75413 
36231010045
นายเจตรินมิ่งขวัญ
0000000000000xxxxxxx0-13 
46231010046
นายชวาลสนองคุณ
1110101111100xxxxxxx96913 
56231010047
นายธนดลทิพเนตร
1110100111100xxxxxxx86213 
66231010048
นายธนพลหอมเย็น
1110101111100xxxxxxx96913 
76231010049
นายธนาแก้วมาก
1110100010100xxxxxxx64613!
86231010051
นายธีระวัฒน์แสงทอง
0000000000000xxxxxxx0-13 
96231010052
นายนัฐนนท์สุกใส
1110101111100xxxxxxx96913 
106231010053
นายนัฐพงษ์ฉัตรสุวรรณ
1110101111100xxxxxxx96913 
116231010054
นายนันฐวัฒน์สืบสี
1110101111100xxxxxxx96913 
126231010055
นายบัณฑิตทองลอง
1000100010000xxxxxxx32313!
136231010056
นายบุญญฤทธิ์ยอดจันทร์
0000100010000xxxxxxx21513!
146231010057
นายปุริมปรัชญ์จรทะผา
0000100010000xxxxxxx21513!
156231010058
นายพงศ์ศิริสอนชาติ
0000100111000xxxxxxx43113!
166231010059
นายพงษ์พิทักษ์ตะติยะสุนทร
1110101111100xxxxxxx96913 
176231010060
นายลักษณ์นัยต์ไชยทอง
1110101111100xxxxxxx96913 
186231010061
นายศราวุฒิเรืองศรี
0000101110000xxxxxxx43113!
196231010062
นายสมชายมีมาก
1110101111100xxxxxxx96913 
206231010063
นายสมศักดิ์มาตรมุนโท
0000101110000xxxxxxx43113!
216231010064
นายสมศักดิ์อุ่นเสมอ
0100100110100xxxxxxx53813!
226231010065
นายสันติชัยมากดี
1110100111000xxxxxxx75413 
236231010066
นายสิริทรัพย์เกาะแก้ว
0010101011000xxxxxxx53813!
246231010067
นายสุรศักดิ์ดรุณพันธ์
0000100010000xxxxxxx21513!
256231010068
นายอนุรักษ์พันธ์ศรีชนะ
0110101111100xxxxxxx86213 
266231010069
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
1110101111100xxxxxxx96913 
276231010070
นางสาวอริศราแววนิล
0110101010000xxxxxxx53813!
286231010075
นายไชยวัฒน์เลติวานิช
0000100010000xxxxxxx21513!
296231010076
นายจุลจักรเท่าสาร
0000100010100xxxxxxx32313!
306231010078
นายวีระศักดิ์เรือนเจริญ
1110100011100xxxxxxx75413 
316231010079
นายวชิรพงษ์แก้วเชียงหวาง
0000100110000xxxxxxx32313!
326231010080
นายศรชัยนาแก้ว
1110101111100xxxxxxx96913 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 44.71
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 47.69
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (44.71 + 47.69)/2 =ร้อยละ 46.2
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     17 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    4 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ8 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ12 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ20 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ21 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6231010045 นายเจตริน  มิ่งขวัญ
 2     6231010051 นายธีระวัฒน์  แสงทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   14 คน
 :ได้แก่  1     6231010049 นายธนา แก้วมาก
 2     6231010055 นายบัณฑิต ทองลอง
 3     6231010056 นายบุญญฤทธิ์ ยอดจันทร์
 4     6231010057 นายปุริมปรัชญ์ จรทะผา
 5     6231010058 นายพงศ์ศิริ สอนชาติ
 6     6231010061 นายศราวุฒิ เรืองศรี
 7     6231010063 นายสมศักดิ์ มาตรมุนโท
 8     6231010064 นายสมศักดิ์ อุ่นเสมอ
 9     6231010066 นายสิริทรัพย์ เกาะแก้ว
 10     6231010067 นายสุรศักดิ์ ดรุณพันธ์
 11     6231010070 นางสาวอริศรา แววนิล
 12     6231010075 นายไชยวัฒน์ เลติวานิช
 13     6231010076 นายจุลจักร เท่าสาร
 14     6231010079 นายวชิรพงษ์ แก้วเชียงหวาง