วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูศิวพันธ์  สารโท]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 5 ส.ค. 2562  อ : 6 ส.ค. 2562  พ : 7 ส.ค. 2562  ฤ : 8 ส.ค. 2562  ศ : 9 ส.ค. 2562  จ : 12 ส.ค. 2562  อ : 13 ส.ค. 2562  พ : 14 ส.ค. 2562  ฤ : 15 ส.ค. 2562  ศ : 16 ส.ค. 2562  จ : 19 ส.ค. 2562  อ : 20 ส.ค. 2562  พ : 21 ส.ค. 2562  ฤ : 22 ส.ค. 2562  ศ : 23 ส.ค. 2562  จ : 26 ส.ค. 2562  อ : 27 ส.ค. 2562  พ : 28 ส.ค. 2562  ฤ : 29 ส.ค. 2562  ศ : 30 ส.ค. 2562
16231010020
นายพีรยุทธคชรักษ์
11101x11111111111111189519 
26231010044
นายจักรกฤษณ์ขยันทำ
11101x00111111111111168419 
36231010045
นายเจตรินมิ่งขวัญ
00000x000000000000000-19 
46231010046
นายชวาลสนองคุณ
11101x11111111111111189519 
56231010047
นายธนดลทิพเนตร
11101x01111111111111178919 
66231010048
นายธนพลหอมเย็น
11101x11111111111111189519 
76231010049
นายธนาแก้วมาก
11101x00101111111111157919 
86231010051
นายธีระวัฒน์แสงทอง
00000x000000000000000-19 
96231010052
นายนัฐนนท์สุกใส
11101x11111111111111189519 
106231010053
นายนัฐพงษ์ฉัตรสุวรรณ
11101x11111011111111178919 
116231010054
นายนันฐวัฒน์สืบสี
11101x11111111111111189519 
126231010055
นายบัณฑิตทองลอง
10001x00100111111111126319 
136231010056
นายบุญญฤทธิ์ยอดจันทร์
00001x00100111111111115819 
146231010057
นายปุริมปรัชญ์จรทะผา
00001x00100111111111115819 
156231010058
นายพงศ์ศิริสอนชาติ
00001x01110011101111115819 
166231010059
นายพงษ์พิทักษ์ตะติยะสุนทร
11101x11111111111111189519 
176231010060
นายลักษณ์นัยต์ไชยทอง
11101x11111111111111189519 
186231010061
นายศราวุฒิเรืองศรี
00001x11100111111111136819 
196231010062
นายสมชายมีมาก
11101x11111111101111178919 
206231010063
นายสมศักดิ์มาตรมุนโท
00001x11100111111111136819 
216231010064
นายสมศักดิ์อุ่นเสมอ
01001x01101011101111126319 
226231010065
นายสันติชัยมากดี
11101x01110111111111168419 
236231010066
นายสิริทรัพย์เกาะแก้ว
00101x10110111111111147419 
246231010067
นายสุรศักดิ์ดรุณพันธ์
00001x00100111111111115819 
256231010068
นายอนุรักษ์พันธ์ศรีชนะ
01101x11111011100111147419 
266231010069
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
11101x11111111101111178919 
276231010070
นางสาวอริศราแววนิล
01101x10100111100111126319 
286231010075
นายไชยวัฒน์เลติวานิช
00001x00100111111111115819 
296231010076
นายจุลจักรเท่าสาร
00001x00101111111111126319 
306231010078
นายวีระศักดิ์เรือนเจริญ
11101x00111111111111168419 
316231010079
นายวชิรพงษ์แก้วเชียงหวาง
00001x01100111111111126319 
326231010080
นายศรชัยนาแก้ว
11101x11111111111111189519 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 73.03
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 77.89
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (73.03 + 77.89)/2 =ร้อยละ 75.46
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    25 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ8 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6231010045 นายเจตริน  มิ่งขวัญ
 2     6231010051 นายธีระวัฒน์  แสงทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน