วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูศิวพันธ์  สารโท]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 13 พ.ค. 2562  อ : 14 พ.ค. 2562  พ : 15 พ.ค. 2562  ฤ : 16 พ.ค. 2562  ศ : 17 พ.ค. 2562  จ : 20 พ.ค. 2562  อ : 21 พ.ค. 2562  พ : 22 พ.ค. 2562  ฤ : 23 พ.ค. 2562  ศ : 24 พ.ค. 2562  จ : 27 พ.ค. 2562  อ : 28 พ.ค. 2562  พ : 29 พ.ค. 2562  ฤ : 30 พ.ค. 2562  ศ : 31 พ.ค. 2562  จ : 3 มิ.ย. 2562  อ : 4 มิ.ย. 2562  พ : 5 มิ.ย. 2562  ฤ : 6 มิ.ย. 2562  ศ : 7 มิ.ย. 2562
16231010020
นายพีรยุทธคชรักษ์
111111111111111x11111910019 
26231010044
นายจักรกฤษณ์ขยันทำ
111111111111111x11111910019 
36231010045
นายเจตรินมิ่งขวัญ
000000000000000x00000-19 
46231010046
นายชวาลสนองคุณ
111111111111111x0110178919 
56231010047
นายธนดลทิพเนตร
111111111111111x1110189519 
66231010048
นายธนพลหอมเย็น
111111111111111x11111910019 
76231010049
นายธนาแก้วมาก
111111111111111x0110178919 
86231010051
นายธีระวัฒน์แสงทอง
000000000000000x00000-19 
96231010052
นายนัฐนนท์สุกใส
111111111111111x11111910019 
106231010053
นายนัฐพงษ์ฉัตรสุวรรณ
111111111111111x1110189519 
116231010054
นายนันฐวัฒน์สืบสี
111111111111111x11111910019 
126231010055
นายบัณฑิตทองลอง
111111111111111x11111910019 
136231010056
นายบุญญฤทธิ์ยอดจันทร์
111111111111111x11111910019 
146231010057
นายปุริมปรัชญ์จรทะผา
111111111111111x11111910019 
156231010058
นายพงศ์ศิริสอนชาติ
111111111111111x11111910019 
166231010059
นายพงษ์พิทักษ์ตะติยะสุนทร
111111111111111x11111910019 
176231010060
นายลักษณ์นัยต์ไชยทอง
111111111111111x11111910019 
186231010061
นายศราวุฒิเรืองศรี
111111111111111x11111910019 
196231010062
นายสมชายมีมาก
111111111111111x11111910019 
206231010063
นายสมศักดิ์มาตรมุนโท
111111111111111x11111910019 
216231010064
นายสมศักดิ์อุ่นเสมอ
111111111111110x0110168419 
226231010065
นายสันติชัยมากดี
111111111111111x11111910019 
236231010066
นายสิริทรัพย์เกาะแก้ว
111111111111111x11111910019 
246231010067
นายสุรศักดิ์ดรุณพันธ์
111111111111111x11111910019 
256231010068
นายอนุรักษ์พันธ์ศรีชนะ
111111111111111x11111910019 
266231010069
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
111111111111111x11111910019 
276231010070
นางสาวอริศราแววนิล
111111111111111x11111910019 
286231010075
นายไชยวัฒน์เลติวานิช
111111111111111x0000157919 
296231010076
นายจุลจักรเท่าสาร
111111111111111x11111910019 
306231010078
นายวีระศักดิ์เรือนเจริญ
111111111111111x11111910019 
316231010079
นายวชิรพงษ์แก้วเชียงหวาง
111111111111111x11111910019 
326231010080
นายศรชัยนาแก้ว
111110111111111x1111189519 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 91.45
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 97.54
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (91.45 + 97.54)/2 =ร้อยละ 94.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    30 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6231010045 นายเจตริน  มิ่งขวัญ
 2     6231010051 นายธีระวัฒน์  แสงทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน