วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูจักรพันธ์  ผิวผ่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 8 ก.ค. 2562  อ : 9 ก.ค. 2562  พ : 10 ก.ค. 2562  ฤ : 11 ก.ค. 2562  ศ : 12 ก.ค. 2562  จ : 15 ก.ค. 2562  อ : 16 ก.ค. 2562  พ : 17 ก.ค. 2562  ฤ : 18 ก.ค. 2562  ศ : 19 ก.ค. 2562  จ : 22 ก.ค. 2562  อ : 23 ก.ค. 2562  พ : 24 ก.ค. 2562  ฤ : 25 ก.ค. 2562  ศ : 26 ก.ค. 2562  จ : 29 ก.ค. 2562  อ : 30 ก.ค. 2562  พ : 31 ก.ค. 2562  ฤ : 1 ส.ค. 2562  ศ : 2 ส.ค. 2562
16221280001
นายจรูญโรจน์บำรุงหลี
111111xx1111111x11111710017 
26221280002
นายจิราทิตย์ขันคำ
011111xx1011111x1001137617 
36221280003
นายชนะชัยชำนะ
1d1111xx1111111x100114.58517 
46221280004
นางสาวฐนพรปานเจริญ
011111xx1011111x1101148217 
56221280005
นายณรงค์ศักดิ์โพธิ์มั่น
111111xx1111111x1011169417 
66221280006
นายทัพพสารวิยานันต์
1d1011xx1011111x000111.56817 
76221280007
นายธนภัทร์อาจพันธ์
111111xx1111111x11111710017 
86221280008
นายนักรบศรีจันทร์
111111xx1111111x11111710017 
96221280009
นายปรเมศร์เรือนเงิน
111111xx1111111x11111710017 
106221280010
นางสาวพรรภษาจำปาแพง
111111xx1111111x11111710017 
116221280011
นายพุฒิพงษ์ไชยชนะ
000000xx0011111x000163517!
126221280012
นายภาณุพงศ์สมศรี
111111xx1111111x1011169417 
136221280014
นายรัฐพันธ์แก้วศรี
001010xx1011111x000195317 
146221280015
นายวชิรยุทธ์ใบแก้ว
111111xx1111111x1011169417 
156221280016
นายสรศักดิ์โคราช
010000xx0011111x001184717!
166221280017
นายชินวัตรแก่นคำ
000000xx0111111x000174117!
176221280018
นางสาวจงรักษ์พึ่งภักดิ์
111111xx1011111x1011158817 
186221280019
นายณัฐนนท์สุดสว่าง
011100xx0111111x1011127117 
196221280020
นายภาณุวัตรอยู่สุข
011100xx0111111x1011127117 
206221280021
นางสาววรัญญาดุจดา
111111xx1111111x0011158817 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.41
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.41
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.41 + 79.41)/2 =ร้อยละ 79.41
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6221280011 นายพุฒิพงษ์ ไชยชนะ
 2     6221280016 นายสรศักดิ์ โคราช
 3     6221280017 นายชินวัตร แก่นคำ