วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูจักรพันธ์  ผิวผ่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 มิ.ย. 2562  อ : 11 มิ.ย. 2562  พ : 12 มิ.ย. 2562  ฤ : 13 มิ.ย. 2562  ศ : 14 มิ.ย. 2562  จ : 17 มิ.ย. 2562  อ : 18 มิ.ย. 2562  พ : 19 มิ.ย. 2562  ฤ : 20 มิ.ย. 2562  ศ : 21 มิ.ย. 2562  จ : 24 มิ.ย. 2562  อ : 25 มิ.ย. 2562  พ : 26 มิ.ย. 2562  ฤ : 27 มิ.ย. 2562  ศ : 28 มิ.ย. 2562  จ : 1 ก.ค. 2562  อ : 2 ก.ค. 2562  พ : 3 ก.ค. 2562  ฤ : 4 ก.ค. 2562  ศ : 5 ก.ค. 2562
16221280001
นายจรูญโรจน์บำรุงหลี
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
26221280002
นายจิราทิตย์ขันคำ
11111101xxxxxxxxxxxx7888 
36221280003
นายชนะชัยชำนะ
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
46221280004
นางสาวฐนพรปานเจริญ
11111101xxxxxxxxxxxx7888 
56221280005
นายณรงค์ศักดิ์โพธิ์มั่น
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
66221280006
นายทัพพสารวิยานันต์
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
76221280007
นายธนภัทร์อาจพันธ์
11111110xxxxxxxxxxxx7888 
86221280008
นายนักรบศรีจันทร์
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
96221280009
นายปรเมศร์เรือนเงิน
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
106221280010
นางสาวพรรภษาจำปาแพง
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
116221280011
นายพุฒิพงษ์ไชยชนะ
11111110xxxxxxxxxxxx7888 
126221280012
นายภาณุพงศ์สมศรี
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
136221280013
นายภานุเดชแก้วมุข
11111100xxxxxxxxxxxx6758 
146221280014
นายรัฐพันธ์แก้วศรี
11111100xxxxxxxxxxxx6758 
156221280015
นายวชิรยุทธ์ใบแก้ว
11111111xxxxxxxxxxxx81008 
166221280016
นายสรศักดิ์โคราช
11111101xxxxxxxxxxxx7888 
176221280017
นายชินวัตรแก่นคำ
11d11100xxxxxxxxxxxx5.5698 
186221280018
นางสาวจงรักษ์พึ่งภักดิ์
11111110xxxxxxxxxxxx7888 
196221280019
นายณัฐนนท์สุดสว่าง
11111101xxxxxxxxxxxx7888 
206221280020
นายภาณุวัตรอยู่สุข
11111101xxxxxxxxxxxx7888 
216221280021
นางสาววรัญญาดุจดา
00011111xxxxxxxxxxxx5638 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.58
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89.58
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (89.58 + 89.58)/2 =ร้อยละ 89.58
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    21 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน