วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูจักรพันธ์  ผิวผ่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 มิ.ย. 2562  อ : 11 มิ.ย. 2562  พ : 12 มิ.ย. 2562  ฤ : 13 มิ.ย. 2562  ศ : 14 มิ.ย. 2562  จ : 17 มิ.ย. 2562  อ : 18 มิ.ย. 2562  พ : 19 มิ.ย. 2562  ฤ : 20 มิ.ย. 2562  ศ : 21 มิ.ย. 2562  จ : 24 มิ.ย. 2562  อ : 25 มิ.ย. 2562  พ : 26 มิ.ย. 2562  ฤ : 27 มิ.ย. 2562  ศ : 28 มิ.ย. 2562  จ : 1 ก.ค. 2562  อ : 2 ก.ค. 2562  พ : 3 ก.ค. 2562  ฤ : 4 ก.ค. 2562  ศ : 5 ก.ค. 2562
16221280001
นายจรูญโรจน์บำรุงหลี
111111111111111111112010020 
26221280002
นายจิราทิตย์ขันคำ
11111101111001110101157520 
36221280003
นายชนะชัยชำนะ
111111111111111111112010020 
46221280004
นางสาวฐนพรปานเจริญ
11111101111111110101178520 
56221280005
นายณรงค์ศักดิ์โพธิ์มั่น
111111111111111111112010020 
66221280006
นายทัพพสารวิยานันต์
11111111111111111101199520 
76221280007
นายธนภัทร์อาจพันธ์
11111110111101111111189020 
86221280008
นายนักรบศรีจันทร์
111111111111111111112010020 
96221280009
นายปรเมศร์เรือนเงิน
11111111111110111111199520 
106221280010
นางสาวพรรภษาจำปาแพง
11111111111111111101199520 
116221280011
นายพุฒิพงษ์ไชยชนะ
11111110110010010101136520 
126221280012
นายภาณุพงศ์สมศรี
111111111111111111112010020 
136221280014
นายรัฐพันธ์แก้วศรี
11111100110000010001105020 
146221280015
นายวชิรยุทธ์ใบแก้ว
111111111111111111112010020 
156221280016
นายสรศักดิ์โคราช
11111101010010010101126020 
166221280017
นายชินวัตรแก่นคำ
11d1110001100101010111.55820 
176221280018
นางสาวจงรักษ์พึ่งภักดิ์
11111110111110111111189020 
186221280019
นายณัฐนนท์สุดสว่าง
11111101111111111111199520 
196221280020
นายภาณุวัตรอยู่สุข
11111101111111111111199520 
206221280021
นางสาววรัญญาดุจดา
00011111111111010101147020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 85.88
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 85.88
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (85.88 + 85.88)/2 =ร้อยละ 85.88
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    18 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน