วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูจักรพันธ์  ผิวผ่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 516
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 2 ก.ย. 2562  อ : 3 ก.ย. 2562  พ : 4 ก.ย. 2562  ฤ : 5 ก.ย. 2562  ศ : 6 ก.ย. 2562  จ : 9 ก.ย. 2562  อ : 10 ก.ย. 2562  พ : 11 ก.ย. 2562  ฤ : 12 ก.ย. 2562  ศ : 13 ก.ย. 2562
16221280001
นายจรูญโรจน์บำรุงหลี
xxxxxxxxxx0-0 
26221280002
นายจิราทิตย์ขันคำ
xxxxxxxxxx0-0 
36221280003
นายชนะชัยชำนะ
xxxxxxxxxx0-0 
46221280004
นางสาวฐนพรปานเจริญ
xxxxxxxxxx0-0 
56221280005
นายณรงค์ศักดิ์โพธิ์มั่น
xxxxxxxxxx0-0 
66221280006
นายทัพพสารวิยานันต์
xxxxxxxxxx0-0 
76221280007
นายธนภัทร์อาจพันธ์
xxxxxxxxxx0-0 
86221280008
นายนักรบศรีจันทร์
xxxxxxxxxx0-0 
96221280009
นายปรเมศร์เรือนเงิน
xxxxxxxxxx0-0 
106221280010
นางสาวพรรภษาจำปาแพง
xxxxxxxxxx0-0 
116221280011
นายพุฒิพงษ์ไชยชนะ
xxxxxxxxxx0-0 
126221280012
นายภาณุพงศ์สมศรี
xxxxxxxxxx0-0 
136221280013
นายภานุเดชแก้วมุข
xxxxxxxxxx0-0 
146221280014
นายรัฐพันธ์แก้วศรี
xxxxxxxxxx0-0 
156221280015
นายวชิรยุทธ์ใบแก้ว
xxxxxxxxxx0-0 
166221280016
นายสรศักดิ์โคราช
xxxxxxxxxx0-0 
176221280017
นายชินวัตรแก่นคำ
xxxxxxxxxx0-0 
186221280018
นางสาวจงรักษ์พึ่งภักดิ์
xxxxxxxxxx0-0 
196221280019
นายณัฐนนท์สุดสว่าง
xxxxxxxxxx0-0 
206221280020
นายภาณุวัตรอยู่สุข
xxxxxxxxxx0-0 
216221280021
นางสาววรัญญาดุจดา
xxxxxxxxxx0-0 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 581 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 591 d=สาย Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 634
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 654 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 655 Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 655
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 0
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (0 + 0)/2 =ร้อยละ 0
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน