วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูจักรพันธ์  ผิวผ่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 2 ก.ย. 2562  อ : 3 ก.ย. 2562  พ : 4 ก.ย. 2562  ฤ : 5 ก.ย. 2562  ศ : 6 ก.ย. 2562  จ : 9 ก.ย. 2562  อ : 10 ก.ย. 2562  พ : 11 ก.ย. 2562  ฤ : 12 ก.ย. 2562  ศ : 13 ก.ย. 2562
16221280001
นายจรูญโรจน์บำรุงหลี
111110000055010 
26221280002
นายจิราทิตย์ขันคำ
011110000044010!
36221280003
นายชนะชัยชำนะ
011110000044010!
46221280004
นางสาวฐนพรปานเจริญ
111110000055010 
56221280005
นายณรงค์ศักดิ์โพธิ์มั่น
011110000044010!
66221280006
นายทัพพสารวิยานันต์
011110000044010!
76221280007
นายธนภัทร์อาจพันธ์
111110000055010 
86221280008
นายนักรบศรีจันทร์
111110000055010 
96221280009
นายปรเมศร์เรือนเงิน
111110000055010 
106221280010
นางสาวพรรภษาจำปาแพง
111110000055010 
116221280011
นายพุฒิพงษ์ไชยชนะ
00000000000-10 
126221280012
นายภาณุพงศ์สมศรี
111110000055010 
136221280014
นายรัฐพันธ์แก้วศรี
011110000044010!
146221280015
นายวชิรยุทธ์ใบแก้ว
011110000044010!
156221280016
นายสรศักดิ์โคราช
011110000044010!
166221280017
นายชินวัตรแก่นคำ
011110000044010!
176221280018
นางสาวจงรักษ์พึ่งภักดิ์
011110000044010!
186221280019
นายณัฐนนท์สุดสว่าง
011110000044010!
196221280020
นายภาณุวัตรอยู่สุข
111110000055010 
206221280021
นางสาววรัญญาดุจดา
111110000055010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 42.5
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 44.74
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (42.5 + 44.74)/2 =ร้อยละ 43.62
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     19 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ9 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ10 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ11 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ12 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ13 ก.ย. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6221280011 นายพุฒิพงษ์  ไชยชนะ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   10 คน
 :ได้แก่  1     6221280002 นายจิราทิตย์ ขันคำ
 2     6221280003 นายชนะชัย ชำนะ
 3     6221280005 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มั่น
 4     6221280006 นายทัพพสาร วิยานันต์
 5     6221280014 นายรัฐพันธ์ แก้วศรี
 6     6221280015 นายวชิรยุทธ์ ใบแก้ว
 7     6221280016 นายสรศักดิ์ โคราช
 8     6221280017 นายชินวัตร แก่นคำ
 9     6221280018 นางสาวจงรักษ์ พึ่งภักดิ์
 10     6221280019 นายณัฐนนท์ สุดสว่าง