วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูจักรพันธ์  ผิวผ่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 5 ส.ค. 2562  อ : 6 ส.ค. 2562  พ : 7 ส.ค. 2562  ฤ : 8 ส.ค. 2562  ศ : 9 ส.ค. 2562  จ : 12 ส.ค. 2562  อ : 13 ส.ค. 2562  พ : 14 ส.ค. 2562  ฤ : 15 ส.ค. 2562  ศ : 16 ส.ค. 2562  จ : 19 ส.ค. 2562  อ : 20 ส.ค. 2562  พ : 21 ส.ค. 2562  ฤ : 22 ส.ค. 2562  ศ : 23 ส.ค. 2562  จ : 26 ส.ค. 2562  อ : 27 ส.ค. 2562  พ : 28 ส.ค. 2562  ฤ : 29 ส.ค. 2562  ศ : 30 ส.ค. 2562
16221280001
นายจรูญโรจน์บำรุงหลี
00111x10111111101111157919 
26221280002
นายจิราทิตย์ขันคำ
00001x0000000010000021119!
36221280003
นายชนะชัยชำนะ
00110x11100111111010126319 
46221280004
นางสาวฐนพรปานเจริญ
00111x11101111111101157919 
56221280005
นายณรงค์ศักดิ์โพธิ์มั่น
00101x10111011111011136819 
66221280006
นายทัพพสารวิยานันต์
00001x11101111110100115819 
76221280007
นายธนภัทร์อาจพันธ์
00110x11110101111011136819 
86221280008
นายนักรบศรีจันทร์
00111x10111111111100147419 
96221280009
นายปรเมศร์เรือนเงิน
00111x11111111111110168419 
106221280010
นางสาวพรรภษาจำปาแพง
00111x11111111111111178919 
116221280011
นายพุฒิพงษ์ไชยชนะ
00000x000000000000000-19 
126221280012
นายภาณุพงศ์สมศรี
00101x01011110111101126319 
136221280014
นายรัฐพันธ์แก้วศรี
00000x1010101111010084219!
146221280015
นายวชิรยุทธ์ใบแก้ว
00101x10011010111011115819 
156221280016
นายสรศักดิ์โคราช
00000x1011100010100063219!
166221280017
นายชินวัตรแก่นคำ
00000x1010010010000042119!
176221280018
นางสาวจงรักษ์พึ่งภักดิ์
00110x10011101111101126319 
186221280019
นายณัฐนนท์สุดสว่าง
00110x11101110111100126319 
196221280020
นายภาณุวัตรอยู่สุข
00111x10100011111000105319 
206221280021
นางสาววรัญญาดุจดา
00111x11111111111110168419 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 57.63
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 60.66
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (57.63 + 60.66)/2 =ร้อยละ 59.15
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    2 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ5 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ6 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6221280011 นายพุฒิพงษ์  ไชยชนะ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6221280002 นายจิราทิตย์ ขันคำ
 2     6221280014 นายรัฐพันธ์ แก้วศรี
 3     6221280016 นายสรศักดิ์ โคราช
 4     6221280017 นายชินวัตร แก่นคำ