วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูจักรพันธ์  ผิวผ่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 5 ส.ค. 2562  อ : 6 ส.ค. 2562  พ : 7 ส.ค. 2562  ฤ : 8 ส.ค. 2562  ศ : 9 ส.ค. 2562  จ : 12 ส.ค. 2562  อ : 13 ส.ค. 2562  พ : 14 ส.ค. 2562  ฤ : 15 ส.ค. 2562  ศ : 16 ส.ค. 2562  จ : 19 ส.ค. 2562  อ : 20 ส.ค. 2562  พ : 21 ส.ค. 2562  ฤ : 22 ส.ค. 2562  ศ : 23 ส.ค. 2562  จ : 26 ส.ค. 2562  อ : 27 ส.ค. 2562  พ : 28 ส.ค. 2562  ฤ : 29 ส.ค. 2562  ศ : 30 ส.ค. 2562
16221280001
นายจรูญโรจน์บำรุงหลี
0011101011111xxxxxxx96913 
26221280002
นายจิราทิตย์ขันคำ
0000100000000xxxxxxx1813!
36221280003
นายชนะชัยชำนะ
0011001110011xxxxxxx75413 
46221280004
นางสาวฐนพรปานเจริญ
0011101110111xxxxxxx96913 
56221280005
นายณรงค์ศักดิ์โพธิ์มั่น
0010101011101xxxxxxx75413 
66221280006
นายทัพพสารวิยานันต์
0000101110111xxxxxxx75413 
76221280007
นายธนภัทร์อาจพันธ์
0011001111010xxxxxxx75413 
86221280008
นายนักรบศรีจันทร์
0011101011111xxxxxxx96913 
96221280009
นายปรเมศร์เรือนเงิน
0011101111111xxxxxxx107713 
106221280010
นางสาวพรรภษาจำปาแพง
0011101111111xxxxxxx107713 
116221280011
นายพุฒิพงษ์ไชยชนะ
0000000000000xxxxxxx0-13 
126221280012
นายภาณุพงศ์สมศรี
0010100101111xxxxxxx75413 
136221280014
นายรัฐพันธ์แก้วศรี
0000001010101xxxxxxx43113!
146221280015
นายวชิรยุทธ์ใบแก้ว
0010101001101xxxxxxx64613!
156221280016
นายสรศักดิ์โคราช
0000001011100xxxxxxx43113!
166221280017
นายชินวัตรแก่นคำ
0000001010010xxxxxxx32313!
176221280018
นางสาวจงรักษ์พึ่งภักดิ์
0011001001110xxxxxxx64613!
186221280019
นายณัฐนนท์สุดสว่าง
0011001110111xxxxxxx86213 
196221280020
นายภาณุวัตรอยู่สุข
0011101010001xxxxxxx64613!
206221280021
นางสาววรัญญาดุจดา
0011101111111xxxxxxx107713 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 52.63
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (50 + 52.63)/2 =ร้อยละ 51.32
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    3 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ5 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ6 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ12 ส.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6221280011 นายพุฒิพงษ์  ไชยชนะ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6221280002 นายจิราทิตย์ ขันคำ
 2     6221280014 นายรัฐพันธ์ แก้วศรี
 3     6221280015 นายวชิรยุทธ์ ใบแก้ว
 4     6221280016 นายสรศักดิ์ โคราช
 5     6221280017 นายชินวัตร แก่นคำ
 6     6221280018 นางสาวจงรักษ์ พึ่งภักดิ์
 7     6221280020 นายภาณุวัตร อยู่สุข