วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูจักรพันธ์  ผิวผ่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 13 พ.ค. 2562  อ : 14 พ.ค. 2562  พ : 15 พ.ค. 2562  ฤ : 16 พ.ค. 2562  ศ : 17 พ.ค. 2562  จ : 20 พ.ค. 2562  อ : 21 พ.ค. 2562  พ : 22 พ.ค. 2562  ฤ : 23 พ.ค. 2562  ศ : 24 พ.ค. 2562  จ : 27 พ.ค. 2562  อ : 28 พ.ค. 2562  พ : 29 พ.ค. 2562  ฤ : 30 พ.ค. 2562  ศ : 31 พ.ค. 2562  จ : 3 มิ.ย. 2562  อ : 4 มิ.ย. 2562  พ : 5 มิ.ย. 2562  ฤ : 6 มิ.ย. 2562  ศ : 7 มิ.ย. 2562
16221280001
นายจรูญโรจน์บำรุงหลี
111110111111111x1111189519 
26221280002
นายจิราทิตย์ขันคำ
111110111111111x1111189519 
36221280003
นายชนะชัยชำนะ
111110d11111111x111117.59219 
46221280004
นางสาวฐนพรปานเจริญ
111110111111111x1111189519 
56221280005
นายณรงค์ศักดิ์โพธิ์มั่น
111110111111111x1111189519 
66221280006
นายทัพพสารวิยานันต์
111110111111111x1111189519 
76221280007
นายธนภัทร์อาจพันธ์
111110111111111x1111189519 
86221280008
นายนักรบศรีจันทร์
111110111111111x1111189519 
96221280009
นายปรเมศร์เรือนเงิน
111110111111111x1111189519 
106221280010
นางสาวพรรภษาจำปาแพง
111110111111111x1111189519 
116221280011
นายพุฒิพงษ์ไชยชนะ
111dd0d11111111x111116.58719 
126221280012
นายภาณุพงศ์สมศรี
111110111111111x1111189519 
136221280014
นายรัฐพันธ์แก้วศรี
111110111111111x1111189519 
146221280015
นายวชิรยุทธ์ใบแก้ว
111110111111111x1111189519 
156221280016
นายสรศักดิ์โคราช
111110111111111x1111189519 
166221280017
นายชินวัตรแก่นคำ
111d10d11111111x1111178919 
176221280018
นางสาวจงรักษ์พึ่งภักดิ์
111110111111111x1111189519 
186221280019
นายณัฐนนท์สุดสว่าง
111110111111111x1111189519 
196221280020
นายภาณุวัตรอยู่สุข
111110111111111x1111189519 
206221280021
นางสาววรัญญาดุจดา
000000000000000x00000-19 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.21
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 93.91
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (89.21 + 93.91)/2 =ร้อยละ 91.56
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    19 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ20 พ.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6221280021 นางสาววรัญญา  ดุจดา 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน