วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม มบค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16132040016
นางสาวอภิญญาคำข่อง
x11111111111111xx1111710017 
26132040020
นางสาวจันทิมาเส้นเกษ
x11111111111111xx1111710017 
36132040021
นางสาวจุฑารัตน์แก่นคำ
x11111111111111xx1111710017 
46132040023
นางสาวเดือนฉายพิศพงษ์
x11111111111111xx1111710017 
56132040025
นางสาวสิรินดาต้นทอง
x11111111111111xx1111710017 
66132040026
นางสาวพลอยรุ้งชัยรัตน์
x11111111111111xx1111710017 
76132040028
นางสาวกนกพรทองเทพ
x11111111111111xx1111710017 
86132040029
นายนพดลสีหานาม
x1011111d111111xx11115.59117 
96132040030
นางสาวพรรษชลสีสุขทอ
x1111111d111111xx11116.59717 
106132040031
นางสาวสมปรารถนาสั่งสอน
x1111111d111111xx11116.59717 
116132040032
นางสาวสุชาดาพบสุข
x1111111d111111xx11116.59717 
126132040035
นางสาวราตรีเวียงวงษ์
x1111111d111111xx11116.59717 
136132040036
นางสาวอาทิตยาพิลาแดง
x1111111d111111xx11116.59717 
146132040037
นางสาวปริชาติเพ็ญพิมพ์
x1111111d111111xx11116.59717 
156132040039
นางสาวปรียาทองอ่อน
x1111111d111111xx11116.59717 
166132040040
นางสาวสุจิตราพิลาแดง
x1111111d111111xx11116.59717 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 97.98
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 97.98
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (97.98 + 97.98)/2 =ร้อยละ 97.98
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน