วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม มบค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16132040016
นางสาวอภิญญาคำข่อง
111111111111111111112010020 
26132040020
นางสาวจันทิมาเส้นเกษ
111111111111111111112010020 
36132040021
นางสาวจุฑารัตน์แก่นคำ
111111111111111111112010020 
46132040023
นางสาวเดือนฉายพิศพงษ์
111111111111111111112010020 
56132040025
นางสาวสิรินดาต้นทอง
111111111111111111112010020 
66132040026
นางสาวพลอยรุ้งชัยรัตน์
111111111111111111112010020 
76132040028
นางสาวกนกพรทองเทพ
111111111111111111112010020 
86132040029
นายนพดลสีหานาม
111111111111111111112010020 
96132040030
นางสาวพรรษชลสีสุขทอ
111111111111111111112010020 
106132040031
นางสาวสมปรารถนาสั่งสอน
111111111111111111112010020 
116132040032
นางสาวสุชาดาพบสุข
111111111111111111112010020 
126132040035
นางสาวราตรีเวียงวงษ์
111111111111111111112010020 
136132040036
นางสาวอาทิตยาพิลาแดง
111111111111111111112010020 
146132040037
นางสาวปริชาติเพ็ญพิมพ์
111111111111111111112010020 
156132040039
นางสาวปรียาทองอ่อน
111111111111111111112010020 
166132040040
นางสาวสุจิตราพิลาแดง
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 100
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (100 + 100)/2 =ร้อยละ 100
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน