วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูมลิวัลย์  จินตชิน] และ [ครูกรรณิการ์ ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16132010001
นางสาวอุบลวรรณเท่าสาร
x11111011d11d11xx11d14.58517 
26132010002
นางสาวอโณชาพงษ์ดารา
x11d101d1d1d111xx1dd137617 
36132010026
นางสาวจิรภัทรบัวใหญ่
x111100d1d1d111xx11d137617 
46132010027
นางสาวจิราพรทองชุม
x11100111d1d111xx1d113.57917 
56132010028
นางสาวชฎาวรรณมิ่งไชย
x011111d111d111xx111158817 
66132010033
นางสาวพรรณิดาแก้วดอน
x11d0011111dd11xx1dd12.57417 
76132010034
นางสาวมลฤดีป้องภัย
x11101111111111xx111169417 
86132010036
นางสาววาสนามุงคุลดา
x11d01d11ddd111xx11113.57917 
96132010037
นางสาวศรัญญากาเผือก
x11111111111111xx1111710017 
106132010038
นางสาวสุรัตนาขันคำ
x11d10110111d11xx1dd137617 
116132010039
นางสาววันทพรคำสวาสดิ์
x11d00111d1dd11xx1d112.57417 
126132010040
นางสาววิภาวดีโลมทอง
x11101111111111xx11d15.59117 
136132010041
นางสาวศิริภักดิ์กอคูณ
x1111011111d111xx11d158817 
146132010043
นางสาวอรอุมาเบ็ญจะปักษ์
xd11d11d1d1dd11xx1dd137617 
156132010044
นางสาวพรพรรณกมเกษ
x01111111111d11xx11d158817 
166132010045
นางสาวปวีณากออาจ
x0dd111d1dd1d11xx11d12.57417 
176132010046
นางสาวบงกตพุทธจักร์
x11111111111111xx1111710017 
186132010047
นางสาวนวลพรรณฉัตรสุวรรณ
x01d10111d01111xx111137617 
196132010048
นางสาวเสาวลักษณ์พิลาเลิศ
x01d11011d11111xx111148217 
206132010049
นางสาวณัฐวิภาหอมเย็น
xdd110dd11ddd11xx1dd11.56817 
216132010052
นางสาวเบญจรัตน์พรมศรี
x11111111111111xx1111710017 
226132010053
นางสาวตั้งใจอุดพันธ์
x0dd111d1dd1d11xx1dd127117 
236132010054
นางสาวปิยะธิดาศิริมูล
x11101dd1111d11xx1dd13.57917 
246132010055
นางสาวสุมลทาชาวทอง
xd1dd11d1d1dd11xx1dd12.57417 
256132010056
นายธนาธิปนันทะวงค์
x0dd11011111d11xx1dd12.57417 
266132010057
นางสาวพรพิสุทธิ์จารีรักษ์
x01011d11d1dd11xx1dd127117 
276132010058
นางสาววราภรณ์นำทอง
x1dd1d101011111xx1dd12.57417 
286132010059
นางสาวภาธินีสายเกษ
xd11111d111d111xx1dd14.58517 
296132010060
นางสาววิไลพรชัยดี
xd0111d01d1d111xx111137617 
306132010061
นางสาวมณีรัตน์เต็มดี
xd11111d111d111xx11115.59117 
316132010062
นางสาวผกามาสแก่นแก้ว
x11110101011d11xx11113.57917 
326132010063
นางสาวปิยพรบรรพต
xd1d0d11dddd111xx11d127117 
336132010064
นางสาววชิราภรณ์หอมทรัพย์
x11d0d0111d1d11xx1dd127117 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.66
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 80.66
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80.66 + 80.66)/2 =ร้อยละ 80.66
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    33 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน