วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูมลิวัลย์  จินตชิน] และ [ครูกรรณิการ์ ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16132010001
นางสาวอุบลวรรณเท่าสาร
1111111111111xx11x111710017 
26132010002
นางสาวอโณชาพงษ์ดารา
d011101101111xx10x1112.57417 
36132010026
นางสาวจิรภัทรบัวใหญ่
1111111111111xx11x10169417 
46132010027
นางสาวจิราพรทองชุม
1111111111111xx11x10169417 
56132010028
นางสาวชฎาวรรณมิ่งไชย
1110101111101xxd1xd0127117 
66132010033
นางสาวพรรณิดาแก้วดอน
1111111111111xx11x0d15.59117 
76132010034
นางสาวมลฤดีป้องภัย
1111011111111xx11x10158817 
86132010036
นางสาววาสนามุงคุลดา
1111111111111xx11x111710017 
96132010037
นางสาวศรัญญากาเผือก
1111111111111xx11x111710017 
106132010038
นางสาวสุรัตนาขันคำ
1111010101111xx00x11127117 
116132010039
นางสาววันทพรคำสวาสดิ์
1111111111111xx01x10158817 
126132010040
นางสาววิภาวดีโลมทอง
1111111111111xx11x10169417 
136132010041
นางสาวศิริภักดิ์กอคูณ
1111011111111xx11x10158817 
146132010043
นางสาวอรอุมาเบ็ญจะปักษ์
d010011101111xxd1xd010.56217 
156132010044
นางสาวพรพรรณกมเกษ
1111111111111xx11x111710017 
166132010045
นางสาวปวีณากออาจ
1101111111011xx11x10148217 
176132010046
นางสาวบงกตพุทธจักร์
1111111111111xx11x10169417 
186132010047
นางสาวนวลพรรณฉัตรสุวรรณ
1001111111111xx11x11158817 
196132010048
นางสาวเสาวลักษณ์พิลาเลิศ
1001111111111xx11x11158817 
206132010049
นางสาวณัฐวิภาหอมเย็น
1111011011110xx01x1d12.57417 
216132010052
นางสาวเบญจรัตน์พรมศรี
1111111111111xx11x111710017 
226132010053
นางสาวตั้งใจอุดพันธ์
1101111111011xx11x10148217 
236132010054
นางสาวปิยะธิดาศิริมูล
1111011111010xx11x1d13.57917 
246132010055
นางสาวสุมลทาชาวทอง
d010011111111xxd1x00116517 
256132010056
นายธนาธิปนันทะวงค์
1110011111111xx01x00127117 
266132010057
นางสาวพรพิสุทธิ์จารีรักษ์
0110011101110xx11x10116517 
276132010058
นางสาววราภรณ์นำทอง
1011011111111xx11xdd148217 
286132010059
นางสาวภาธินีสายเกษ
1110011101111xx11xd012.57417 
296132010060
นางสาววิไลพรชัยดี
1110011111111xxd1xdd13.57917 
306132010061
นางสาวมณีรัตน์เต็มดี
1110011111111xxd1xd0137617 
316132010062
นางสาวผกามาสแก่นแก้ว
1111111111111xx11x10169417 
326132010063
นางสาวปิยพรบรรพต
1110011111111xx11xd013.57917 
336132010064
นางสาววชิราภรณ์หอมทรัพย์
1110111111111xx11xdd158817 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 84.14
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 84.14
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (84.14 + 84.14)/2 =ร้อยละ 84.14
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    33 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน