วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูมลิวัลย์  จินตชิน] และ [ครูกรรณิการ์ ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16132010001
นางสาวอุบลวรรณเท่าสาร
111110000055010 
26132010002
นางสาวอโณชาพงษ์ดารา
111110000055010 
36132010026
นางสาวจิรภัทรบัวใหญ่
111110000055010 
46132010027
นางสาวจิราพรทองชุม
111d1000004.54510!
56132010028
นางสาวชฎาวรรณมิ่งไชย
111d1000004.54510!
66132010033
นางสาวพรรณิดาแก้วดอน
111110000055010 
76132010034
นางสาวมลฤดีป้องภัย
111110000055010 
86132010036
นางสาววาสนามุงคุลดา
111d1000004.54510!
96132010037
นางสาวศรัญญากาเผือก
111d1000004.54510!
106132010038
นางสาวสุรัตนาขันคำ
111d1000004.54510!
116132010039
นางสาววันทพรคำสวาสดิ์
111110000055010 
126132010040
นางสาววิภาวดีโลมทอง
111110000055010 
136132010041
นางสาวศิริภักดิ์กอคูณ
111110000055010 
146132010043
นางสาวอรอุมาเบ็ญจะปักษ์
111d1000004.54510!
156132010044
นางสาวพรพรรณกมเกษ
111110000055010 
166132010045
นางสาวปวีณากออาจ
111d1000004.54510!
176132010046
นางสาวบงกตพุทธจักร์
111110000055010 
186132010047
นางสาวนวลพรรณฉัตรสุวรรณ
111d1000004.54510!
196132010048
นางสาวเสาวลักษณ์พิลาเลิศ
111110000055010 
206132010049
นางสาวณัฐวิภาหอมเย็น
111d1000004.54510!
216132010052
นางสาวเบญจรัตน์พรมศรี
111d1000004.54510!
226132010053
นางสาวตั้งใจอุดพันธ์
111d1000004.54510!
236132010054
นางสาวปิยะธิดาศิริมูล
111d1000004.54510!
246132010055
นางสาวสุมลทาชาวทอง
111d1000004.54510!
256132010056
นายธนาธิปนันทะวงค์
111d1000004.54510!
266132010057
นางสาวพรพิสุทธิ์จารีรักษ์
111d1000004.54510!
276132010058
นางสาววราภรณ์นำทอง
111d1000004.54510!
286132010059
นางสาวภาธินีสายเกษ
111d1000004.54510!
296132010060
นางสาววิไลพรชัยดี
111d1000004.54510!
306132010061
นางสาวมณีรัตน์เต็มดี
111d1000004.54510!
316132010062
นางสาวผกามาสแก่นแก้ว
111110000055010 
326132010063
นางสาวปิยพรบรรพต
111110000055010 
336132010064
นางสาววชิราภรณ์หอมทรัพย์
111d1000004.54510!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 46.97
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 46.97
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (46.97 + 46.97)/2 =ร้อยละ 46.97
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     33 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   20 คน
 :ได้แก่  1     6132010027 นางสาวจิราพร ทองชุม
 2     6132010028 นางสาวชฎาวรรณ มิ่งไชย
 3     6132010036 นางสาววาสนา มุงคุลดา
 4     6132010037 นางสาวศรัญญา กาเผือก
 5     6132010038 นางสาวสุรัตนา ขันคำ
 6     6132010043 นางสาวอรอุมา เบ็ญจะปักษ์
 7     6132010045 นางสาวปวีณา กออาจ
 8     6132010047 นางสาวนวลพรรณ ฉัตรสุวรรณ
 9     6132010049 นางสาวณัฐวิภา หอมเย็น
 10     6132010052 นางสาวเบญจรัตน์ พรมศรี
 11     6132010053 นางสาวตั้งใจ อุดพันธ์
 12     6132010054 นางสาวปิยะธิดา ศิริมูล
 13     6132010055 นางสาวสุมลทา ชาวทอง
 14     6132010056 นายธนาธิป นันทะวงค์
 15     6132010057 นางสาวพรพิสุทธิ์ จารีรักษ์
 16     6132010058 นางสาววราภรณ์ นำทอง
 17     6132010059 นางสาวภาธินี สายเกษ
 18     6132010060 นางสาววิไลพร ชัยดี
 19     6132010061 นางสาวมณีรัตน์ เต็มดี
 20     6132010064 นางสาววชิราภรณ์ หอมทรัพย์