วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูมลิวัลย์  จินตชิน] และ [ครูกรรณิการ์ ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16132010001
นางสาวอุบลวรรณเท่าสาร
d1d11111111011111111189020 
26132010002
นางสาวอโณชาพงษ์ดารา
111d11d11111d111111118.59320 
36132010026
นางสาวจิรภัทรบัวใหญ่
111d1111dd111111111118.59320 
46132010027
นางสาวจิราพรทองชุม
1111d1111d1111111111199520 
56132010028
นางสาวชฎาวรรณมิ่งไชย
1111d1111d1111111111199520 
66132010033
นางสาวพรรณิดาแก้วดอน
11d1d1d11dd11111111117.58820 
76132010034
นางสาวมลฤดีป้องภัย
111dd111d1111111111118.59320 
86132010036
นางสาววาสนามุงคุลดา
1111d11111111111111119.59820 
96132010037
นางสาวศรัญญากาเผือก
111111111111111111112010020 
106132010038
นางสาวสุรัตนาขันคำ
11dd1111111dd1111111189020 
116132010039
นางสาววันทพรคำสวาสดิ์
111dd111dd1d1111111117.58820 
126132010040
นางสาววิภาวดีโลมทอง
111dd1d1111d11111111189020 
136132010041
นางสาวศิริภักดิ์กอคูณ
1111d11111111111111119.59820 
146132010043
นางสาวอรอุมาเบ็ญจะปักษ์
11ddd1d1d1111111111117.58820 
156132010044
นางสาวพรพรรณกมเกษ
d1d11111111d1111111118.59320 
166132010045
นางสาวปวีณากออาจ
11ddd111dddd1111111116.58320 
176132010046
นางสาวบงกตพุทธจักร์
111111111111111111112010020 
186132010047
นางสาวนวลพรรณฉัตรสุวรรณ
11dd1111dd1d1111111117.58820 
196132010048
นางสาวเสาวลักษณ์พิลาเลิศ
11dd1111dd1d1111111117.58820 
206132010049
นางสาวณัฐวิภาหอมเย็น
11ddd111111dd111111117.58820 
216132010052
นางสาวเบญจรัตน์พรมศรี
11111111dd1111111111199520 
226132010053
นางสาวตั้งใจอุดพันธ์
11d1d1d111dd1111111117.58820 
236132010054
นางสาวปิยะธิดาศิริมูล
11d1d1d1111dd111111117.58820 
246132010055
นางสาวสุมลทาชาวทอง
d1ddd1d111d111111111178520 
256132010056
นายธนาธิปนันทะวงค์
d1ddd1d1dd1dd111111115.57820 
266132010057
นางสาวพรพิสุทธิ์จารีรักษ์
d1ddd11111ddd111111116.58320 
276132010058
นางสาววราภรณ์นำทอง
1111d11111ddd1111111189020 
286132010059
นางสาวภาธินีสายเกษ
d1d1d11111111111111118.59320 
296132010060
นางสาววิไลพรชัยดี
1111d11111111111111119.59820 
306132010061
นางสาวมณีรัตน์เต็มดี
111dd111111111111111199520 
316132010062
นางสาวผกามาสแก่นแก้ว
111d11d11d1d11111111189020 
326132010063
นางสาวปิยพรบรรพต
d1d11111111d1111111118.59320 
336132010064
นางสาววชิราภรณ์หอมทรัพย์
d1ddd1d1ddd111111111168020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90.45
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 90.45
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (90.45 + 90.45)/2 =ร้อยละ 90.45
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    33 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน