วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูมลิวัลย์  จินตชิน] และ [ครูกรรณิการ์ ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16132010001
นางสาวอุบลวรรณเท่าสาร
x11111x11111111111111810018 
26132010002
นางสาวอโณชาพงษ์ดารา
x00101x1010111110011116118 
36132010026
นางสาวจิรภัทรบัวใหญ่
x11111x111111111111d17.59718 
46132010027
นางสาวจิราพรทองชุม
x11111x11111111111111810018 
56132010028
นางสาวชฎาวรรณมิ่งไชย
x00001x011111101101d10.55818 
66132010033
นางสาวพรรณิดาแก้วดอน
x11111x11101111111d116.59218 
76132010034
นางสาวมลฤดีป้องภัย
x11111x1111111011111179418 
86132010036
นางสาววาสนามุงคุลดา
x11111x1111111011111179418 
96132010037
นางสาวศรัญญากาเผือก
x11111x11111111111111810018 
106132010038
นางสาวสุรัตนาขันคำ
x00001x1011110011011105618 
116132010039
นางสาววันทพรคำสวาสดิ์
x10011x111111101111d14.58118 
126132010040
นางสาววิภาวดีโลมทอง
x11011x1111110111111168918 
136132010041
นางสาวศิริภักดิ์กอคูณ
x11111x101111111111d16.59218 
146132010043
นางสาวอรอุมาเบ็ญจะปักษ์
x00001x10111111111dd126718 
156132010044
นางสาวพรพรรณกมเกษ
x11111x1110111111111179418 
166132010045
นางสาวปวีณากออาจ
x10111x11101101111dd147818 
176132010046
นางสาวบงกตพุทธจักร์
x11111x11111111111111810018 
186132010047
นางสาวนวลพรรณฉัตรสุวรรณ
x11111x1111111011111179418 
196132010048
นางสาวเสาวลักษณ์พิลาเลิศ
x11111x1111111011111179418 
206132010049
นางสาวณัฐวิภาหอมเย็น
x01101x1011001011011116118 
216132010052
นางสาวเบญจรัตน์พรมศรี
x11111x11111111111111810018 
226132010053
นางสาวตั้งใจอุดพันธ์
x10111x10101101111dd137218 
236132010054
นางสาวปิยะธิดาศิริมูล
x10111x101111111111d15.58618 
246132010055
นางสาวสุมลทาชาวทอง
x00001x10111110111dd116118 
256132010056
นายธนาธิปนันทะวงค์
x00001x001011101101195018 
266132010057
นางสาวพรพิสุทธิ์จารีรักษ์
x11001x001011000000063318!
276132010058
นางสาววราภรณ์นำทอง
x11111x0010000100111105618 
286132010059
นางสาวภาธินีสายเกษ
x10011x011011101111d12.56918 
296132010060
นางสาววิไลพรชัยดี
x10111x011011101101d12.56918 
306132010061
นางสาวมณีรัตน์เต็มดี
x11111x001111101111d14.58118 
316132010062
นางสาวผกามาสแก่นแก้ว
x10011x1011111011111147818 
326132010063
นางสาวปิยพรบรรพต
x11011x1111001111111158318 
336132010064
นางสาววชิราภรณ์หอมทรัพย์
x11111x1011111100111158318 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.55
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79.55
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.55 + 79.55)/2 =ร้อยละ 79.55
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    28 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6132010057 นางสาวพรพิสุทธิ์ จารีรักษ์