วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มออ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูชัยสิทธิ์  ต่อต้น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16131050013
นายวสันต์นามวา
1111111011111xx11x10158817 
26131050016
นายธนวัฒน์วงษาเกษ
0110001010000xx11x1074117!
36131050017
นางสาวประภาพรสมบุตร
1111111111011xx11x11169417 
46131050018
นายอนุสรณ์อาจนิยม
1111011011100xx11x10127117 
56131050019
นางสาวอุไรพรผลขาว
1111111001011xx11x11148217 
66131050020
นายอวิรุทธ์บัวชุม
1111101010100xx11x11127117 
76131050021
นางสาวปพิชญาทองปัน
1111101011110xx11x11148217 
86131050022
นายธนวัฒน์พละศักดิ์
1111111011110xx11x11158817 
96131050024
นางสาวเยาวภาแสนทวีสุข
1111111111111xx11x111710017 
106131050025
นายนพดลกลิ่นหอม
1111111011010xx11x11148217 
116131050026
นายธนภัทรนักรำ
1010001000000xx11x1063517!
126131050027
นายศุภดลหาญณรงค์
1111111011110xx11x11158817 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.96
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 76.96
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.96 + 76.96)/2 =ร้อยละ 76.96
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6131050016 นายธนวัฒน์ วงษาเกษ
 2     6131050026 นายธนภัทร นักรำ