วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มออ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูชัยสิทธิ์  ต่อต้น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16131050013
นายวสันต์นามวา
111100000044010!
26131050016
นายธนวัฒน์วงษาเกษ
111110000055010 
36131050017
นางสาวประภาพรสมบุตร
111110000055010 
46131050018
นายอนุสรณ์อาจนิยม
110100000033010!
56131050019
นางสาวอุไรพรผลขาว
011100000033010!
66131050020
นายอวิรุทธ์บัวชุม
011110000044010!
76131050021
นางสาวปพิชญาทองปัน
110100000033010!
86131050022
นายธนวัฒน์พละศักดิ์
011110000044010!
96131050024
นางสาวเยาวภาแสนทวีสุข
111110000055010 
106131050025
นายนพดลกลิ่นหอม
111110000055010 
116131050026
นายธนภัทรนักรำ
010100000022010!
126131050027
นายศุภดลหาญณรงค์
011110000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 39.17
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 39.17
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (39.17 + 39.17)/2 =ร้อยละ 39.17
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6131050013 นายวสันต์ นามวา
 2     6131050018 นายอนุสรณ์ อาจนิยม
 3     6131050019 นางสาวอุไรพร ผลขาว
 4     6131050020 นายอวิรุทธ์ บัวชุม
 5     6131050021 นางสาวปพิชญา ทองปัน
 6     6131050022 นายธนวัฒน์ พละศักดิ์
 7     6131050026 นายธนภัทร นักรำ
 8     6131050027 นายศุภดล หาญณรงค์