วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูชาญวิทย์  กอแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16131040018
นางสาวกนกวรรณชูพัน
xdd1ddd11ddddddxxdd110.56217 
26131040019
นายชนินทร์โคตรสขึง
xddddddddddddddxxddd8.55017 
36131040020
นายณัฐวุฒิวงค์ใหญ่
x111d1111111111xx11116.59717 
46131040021
นายธนกรวงคำตา
xddddddddddddddxxddd8.55017 
56131040022
นายธนโชติยางกลาง
xddddddddddddddxxddd8.55017 
66131040023
นายปฐพีสัตย์ธรรม
xddddddddddddddxxddd8.55017 
76131040024
นายประชาธิปัตย์ผาดี
xddddddddddddddxxddd8.55017 
86131040025
นายพงศ์พลสารินทร์
x1d1dddddddddddxxdd1105917 
96131040026
นายพันธ์ศักดิ์แสนทวีสุข
xddddddddddddddxxddd8.55017 
106131040027
นางสาววิรวรรณเส้นเกษ
xdd1dddddddddddxxdd19.55617 
116131040029
นายวุฒินันท์ชาตะพันธ์
xdd1ddd1d111dddxxddd116517 
126131040030
นายสราวุฒิบุญศิริ
xdddddddddd11ddxxddd9.55617 
136131040031
นายสหรัฐเดชะคำภู
xddddddddddddddxxddd8.55017 
146131040032
นายสุรเดชแก้วดี
xddddddddddddddxxddd8.55017 
156131040033
นายอชิตพลยาตะคุ
xddddddddddddddxxddd8.55017 
166131040035
นายอิทธิพลเชื้อโชติ
xddddddddddddddxxddd8.55017 
176131040036
นายธวัชชัยสุธรรมวิจิตร
xddddddddddddddxxddd8.55017 
186131040037
นายนวพลเนาวบุตร
xdd1ddd11111111xxdd113.57917 
196131040038
นายพิริยะมิ่งขวัญ
xddddddddddddddxxddd8.55017 
206131040040
นายอำพลพูลดี
xddddddddddddddxxddd8.55017 
216131040045
นายณัฐวุฒิเมธาสิงห์
xddddddddddddddxxddd8.55017 
226131040047
นายธนเสฏฐ์อบมา
xddddddddddddddxxddd8.55017 
236131040048
นายเกรียงศักดิ์บุญเย็น
xddddddddddddddxxddd8.55017 
246131040049
นายพัศพงษ์โพธิ์งาม
xddddddddddddddxxddd8.55017 
256131040051
นายสมรภูมิศรีเสนา
xdd1dd11dddddddxxddd105917 
266131040052
นายปฏิภานกองเพชร
xddddddddddddddxxddd8.55017 
276131040053
นายชัยฌาณมากดี
xddddddddddddddxxddd8.55017 
286131040054
นางสาวปติณฐิตาวงศ์ธนู
xddddddddddddddxxddd8.55017 
296131040059
นายผดุงศักดิ์บุตรสิน
xddddddddddddddxxddd8.55017 
306131040060
นายสิทธาแก้วแก่งกวาย
xddddddddddddddxxddd8.55017 
316131040061
นายธิติพงษ์แก้วเขียว
x111d11111d1111xx111169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 55.69
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 55.69
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (55.69 + 55.69)/2 =ร้อยละ 55.69
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     26 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    5 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน