วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูชาญวิทย์  กอแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16131040018
นางสาวกนกวรรณชูพัน
1dd1dddd1dd1dxxddx1d116517 
26131040019
นายชนินทร์โคตรสขึง
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
36131040020
นายณัฐวุฒิวงค์ใหญ่
1111111111111xx11x111710017 
46131040021
นายธนกรวงคำตา
d1111ddddddddxxddxdd10.56217 
56131040022
นายธนโชติยางกลาง
111111d11ddd1xxddxdd137617 
66131040023
นายปฐพีสัตย์ธรรม
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
76131040024
นายประชาธิปัตย์ผาดี
d1111ddddddddxxddxdd10.56217 
86131040025
นายพงศ์พลสารินทร์
d11111d111111xx11x11169417 
96131040026
นายพันธ์ศักดิ์แสนทวีสุข
ddd1dddddddddxxddxdd95317 
106131040027
นางสาววิรวรรณเส้นเกษ
111111d1dddd1xxddxdd12.57417 
116131040029
นายวุฒินันท์ชาตะพันธ์
11d111d111111xx11x11169417 
126131040030
นายสราวุฒิบุญศิริ
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
136131040031
นายสหรัฐเดชะคำภู
dd111d111ddddxxd1xdd127117 
146131040032
นายสุรเดชแก้วดี
dddddddddddd1xxddxdd95317 
156131040033
นายอชิตพลยาตะคุ
0ddddddddddddxxddxdd84717!
166131040035
นายอิทธิพลเชื้อโชติ
dd111dd11ddddxxddxdd116517 
176131040036
นายธวัชชัยสุธรรมวิจิตร
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
186131040037
นายนวพลเนาวบุตร
dd1dd1dd11111xxddxdd127117 
196131040038
นายพิริยะมิ่งขวัญ
dd0ddddddddddxxddxdd84717!
206131040040
นายอำพลพูลดี
111111dddddddxxddxdd11.56817 
216131040045
นายณัฐวุฒิเมธาสิงห์
d1dddddddddddxxddxdd95317 
226131040047
นายธนเสฏฐ์อบมา
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
236131040048
นายเกรียงศักดิ์บุญเย็น
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
246131040049
นายพัศพงษ์โพธิ์งาม
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
256131040051
นายสมรภูมิศรีเสนา
d1111d111ddd1xxd1x1d13.57917 
266131040052
นายปฏิภานกองเพชร
dd111d111ddddxxddxdd11.56817 
276131040053
นายชัยฌาณมากดี
dd111d11dddddxxddxdd116517 
286131040054
นางสาวปติณฐิตาวงศ์ธนู
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
296131040059
นายผดุงศักดิ์บุตรสิน
dddddddddddddxxddxdd8.55017 
306131040060
นายสิทธาแก้วแก่งกวาย
d1111ddddddddxxddxdd10.56217 
316131040061
นายธิติพงษ์แก้วเขียว
1111111111111xx11x111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 63.76
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 63.76
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (63.76 + 63.76)/2 =ร้อยละ 63.76
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     14 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6131040033 นายอชิตพล ยาตะคุ
 2     6131040038 นายพิริยะ มิ่งขวัญ