วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูชาญวิทย์  กอแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16131040018
นางสาวกนกวรรณชูพัน
00000000000-10 
26131040019
นายชนินทร์โคตรสขึง
00000000000-10 
36131040020
นายณัฐวุฒิวงค์ใหญ่
00000000000-10 
46131040021
นายธนกรวงคำตา
00000000000-10 
56131040022
นายธนโชติยางกลาง
00000000000-10 
66131040023
นายปฐพีสัตย์ธรรม
00000000000-10 
76131040024
นายประชาธิปัตย์ผาดี
00000000000-10 
86131040025
นายพงศ์พลสารินทร์
00000000000-10 
96131040026
นายพันธ์ศักดิ์แสนทวีสุข
00000000000-10 
106131040027
นางสาววิรวรรณเส้นเกษ
00000000000-10 
116131040029
นายวุฒินันท์ชาตะพันธ์
00000000000-10 
126131040030
นายสราวุฒิบุญศิริ
00000000000-10 
136131040031
นายสหรัฐเดชะคำภู
00000000000-10 
146131040032
นายสุรเดชแก้วดี
00000000000-10 
156131040033
นายอชิตพลยาตะคุ
00000000000-10 
166131040035
นายอิทธิพลเชื้อโชติ
00000000000-10 
176131040036
นายธวัชชัยสุธรรมวิจิตร
00000000000-10 
186131040037
นายนวพลเนาวบุตร
00000000000-10 
196131040038
นายพิริยะมิ่งขวัญ
00000000000-10 
206131040040
นายอำพลพูลดี
00000000000-10 
216131040045
นายณัฐวุฒิเมธาสิงห์
00000000000-10 
226131040047
นายธนเสฏฐ์อบมา
00000000000-10 
236131040048
นายเกรียงศักดิ์บุญเย็น
00000000000-10 
246131040049
นายพัศพงษ์โพธิ์งาม
00000000000-10 
256131040051
นายสมรภูมิศรีเสนา
00000000000-10 
266131040052
นายปฏิภานกองเพชร
00000000000-10 
276131040053
นายชัยฌาณมากดี
00000000000-10 
286131040054
นางสาวปติณฐิตาวงศ์ธนู
00000000000-10 
296131040059
นายผดุงศักดิ์บุตรสิน
00000000000-10 
306131040060
นายสิทธาแก้วแก่งกวาย
00000000000-10 
316131040061
นายธิติพงษ์แก้วเขียว
00000000000-10 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 581 d=สาย
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 655
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 0
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (0 + 0)/2 =ร้อยละ 0
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    10 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ4 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ5 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ6 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ7 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน