วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูชาญวิทย์  กอแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16131040018
นางสาวกนกวรรณชูพัน
d00000000000000000000.5320!
26131040019
นายชนินทร์โคตรสขึง
d00000000000000000000.5320!
36131040020
นายณัฐวุฒิวงค์ใหญ่
100000000000000000001520!
46131040021
นายธนกรวงคำตา
d00000000000000000000.5320!
56131040022
นายธนโชติยางกลาง
d00000000000000000000.5320!
66131040023
นายปฐพีสัตย์ธรรม
100000000000000000001520!
76131040024
นายประชาธิปัตย์ผาดี
d00000000000000000000.5320!
86131040025
นายพงศ์พลสารินทร์
d00000000000000000000.5320!
96131040026
นายพันธ์ศักดิ์แสนทวีสุข
d00000000000000000000.5320!
106131040027
นางสาววิรวรรณเส้นเกษ
d00000000000000000000.5320!
116131040029
นายวุฒินันท์ชาตะพันธ์
d00000000000000000000.5320!
126131040030
นายสราวุฒิบุญศิริ
d00000000000000000000.5320!
136131040031
นายสหรัฐเดชะคำภู
d00000000000000000000.5320!
146131040032
นายสุรเดชแก้วดี
d00000000000000000000.5320!
156131040033
นายอชิตพลยาตะคุ
d00000000000000000000.5320!
166131040035
นายอิทธิพลเชื้อโชติ
d00000000000000000000.5320!
176131040036
นายธวัชชัยสุธรรมวิจิตร
d00000000000000000000.5320!
186131040037
นายนวพลเนาวบุตร
d00000000000000000000.5320!
196131040038
นายพิริยะมิ่งขวัญ
d00000000000000000000.5320!
206131040040
นายอำพลพูลดี
d00000000000000000000.5320!
216131040045
นายณัฐวุฒิเมธาสิงห์
d00000000000000000000.5320!
226131040047
นายธนเสฏฐ์อบมา
d00000000000000000000.5320!
236131040048
นายเกรียงศักดิ์บุญเย็น
d00000000000000000000.5320!
246131040049
นายพัศพงษ์โพธิ์งาม
d00000000000000000000.5320!
256131040051
นายสมรภูมิศรีเสนา
d00000000000000000000.5320!
266131040052
นายปฏิภานกองเพชร
d00000000000000000000.5320!
276131040053
นายชัยฌาณมากดี
d00000000000000000000.5320!
286131040054
นางสาวปติณฐิตาวงศ์ธนู
d00000000000000000000.5320!
296131040059
นายผดุงศักดิ์บุตรสิน
d00000000000000000000.5320!
306131040060
นายสิทธาแก้วแก่งกวาย
d00000000000000000000.5320!
316131040061
นายธิติพงษ์แก้วเขียว
100000000000000000001520!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 2.74
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 2.74
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (2.74 + 2.74)/2 =ร้อยละ 2.74
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     31 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    19 วัน
  : ได้แก่วัน 
 อ8 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ9 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ10 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ11 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ14 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ15 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ16 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ17 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ18 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ21 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ22 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ23 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ24 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ25 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ28 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ29 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ30 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ31 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ1 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   31 คน
 :ได้แก่  1     6131040018 นางสาวกนกวรรณ ชูพัน
 2     6131040019 นายชนินทร์ โคตรสขึง
 3     6131040020 นายณัฐวุฒิ วงค์ใหญ่
 4     6131040021 นายธนกร วงคำตา
 5     6131040022 นายธนโชติ ยางกลาง
 6     6131040023 นายปฐพี สัตย์ธรรม
 7     6131040024 นายประชาธิปัตย์ ผาดี
 8     6131040025 นายพงศ์พล สารินทร์
 9     6131040026 นายพันธ์ศักดิ์ แสนทวีสุข
 10     6131040027 นางสาววิรวรรณ เส้นเกษ
 11     6131040029 นายวุฒินันท์ ชาตะพันธ์
 12     6131040030 นายสราวุฒิ บุญศิริ
 13     6131040031 นายสหรัฐ เดชะคำภู
 14     6131040032 นายสุรเดช แก้วดี
 15     6131040033 นายอชิตพล ยาตะคุ
 16     6131040035 นายอิทธิพล เชื้อโชติ
 17     6131040036 นายธวัชชัย สุธรรมวิจิตร
 18     6131040037 นายนวพล เนาวบุตร
 19     6131040038 นายพิริยะ มิ่งขวัญ
 20     6131040040 นายอำพล พูลดี
 21     6131040045 นายณัฐวุฒิ เมธาสิงห์
 22     6131040047 นายธนเสฏฐ์ อบมา
 23     6131040048 นายเกรียงศักดิ์ บุญเย็น
 24     6131040049 นายพัศพงษ์ โพธิ์งาม
 25     6131040051 นายสมรภูมิ ศรีเสนา
 26     6131040052 นายปฏิภาน กองเพชร
 27     6131040053 นายชัยฌาณ มากดี
 28     6131040054 นางสาวปติณฐิตา วงศ์ธนู
 29     6131040059 นายผดุงศักดิ์ บุตรสิน
 30     6131040060 นายสิทธา แก้วแก่งกวาย
 31     6131040061 นายธิติพงษ์ แก้วเขียว