วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูชาญวิทย์  กอแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16131040018
นางสาวกนกวรรณชูพัน
x1ddddx1dd111d1ddddd126718 
26131040019
นายชนินทร์โคตรสขึง
xdddddxddddddddddddd95018 
36131040020
นายณัฐวุฒิวงค์ใหญ่
x1ddddxdd11111111111158318 
46131040021
นายธนกรวงคำตา
xdddddxddddddddddddd95018 
56131040022
นายธนโชติยางกลาง
x1ddddxdddddd1111ddd11.56418 
66131040023
นายปฐพีสัตย์ธรรม
x1ddddxddddddddddddd9.55318 
76131040024
นายประชาธิปัตย์ผาดี
xdddddxddddddddddddd95018 
86131040025
นายพงศ์พลสารินทร์
xdddddxddddddddddddd95018 
96131040026
นายพันธ์ศักดิ์แสนทวีสุข
xdddddxddddddddddddd95018 
106131040027
นางสาววิรวรรณเส้นเกษ
x11dd1x1ddd11d111ddd13.57518 
116131040029
นายวุฒินันท์ชาตะพันธ์
x11111x11111111111111810018 
126131040030
นายสราวุฒิบุญศิริ
x1ddddxddddddddddddd9.55318 
136131040031
นายสหรัฐเดชะคำภู
xdddddxddddddddddddd95018 
146131040032
นายสุรเดชแก้วดี
xdddddxddddddddddddd95018 
156131040033
นายอชิตพลยาตะคุ
xdddddxddddddddddddd95018 
166131040035
นายอิทธิพลเชื้อโชติ
xdddddxddddddddddddd95018 
176131040036
นายธวัชชัยสุธรรมวิจิตร
xdddddxddddddddddddd95018 
186131040037
นายนวพลเนาวบุตร
xdddddx1dddd1dd11d11126718 
196131040038
นายพิริยะมิ่งขวัญ
xdddddxddddddddddddd95018 
206131040040
นายอำพลพูลดี
xdddddxddddddddddd1d9.55318 
216131040045
นายณัฐวุฒิเมธาสิงห์
xdddddxddddddddddddd95018 
226131040047
นายธนเสฏฐ์อบมา
xdddddxddddddddddddd95018 
236131040048
นายเกรียงศักดิ์บุญเย็น
xdddddxddddddddddddd95018 
246131040049
นายพัศพงษ์โพธิ์งาม
xdddddxddddddddddddd95018 
256131040051
นายสมรภูมิศรีเสนา
xdddddxdd1ddddd11d1d116118 
266131040052
นายปฏิภานกองเพชร
xdddddxddddddddddddd95018 
276131040053
นายชัยฌาณมากดี
xdddddxddddddddddddd95018 
286131040054
นางสาวปติณฐิตาวงศ์ธนู
x1ddddxddddddddddddd9.55318 
296131040059
นายผดุงศักดิ์บุตรสิน
xd1dddx1dd1d1ddddddd116118 
306131040060
นายสิทธาแก้วแก่งกวาย
xdddddxddddddddddddd95018 
316131040061
นายธิติพงษ์แก้วเขียว
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 57.71
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 57.71
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (57.71 + 57.71)/2 =ร้อยละ 57.71
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     22 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน