วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอภินันท์  ดรุณพันธ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16131010008
นายทัศนัยพิลาพันธ์
x11111111111111xx1111710017 
26131010018
นายวันเฉลิมทองเรือง
x11111111111111xx110169417 
36131010031
นายณกรณ์จันทะเชื้อ
x10010000001000xx00031817!
46131010032
นายธวัชชัยทวีศิลป์
x10110011111111xx100127117 
56131010033
นายนฤพนธ์แก้วศรี
x11110000111011xx00095317 
66131010034
นายนฤเบศสีแดง
x10010010001000xx10052917!
76131010036
นายศรายุทธขันคำ
x10010100001001xx10063517!
86131010037
นายสมภพพิมพบุตร
x11110000001000xx00052917!
96131010038
นายสหรัฐทานทอด
x10010000001000xx00031817!
106131010039
นายอดิศรบัวชุม
x10010000001000xx00031817!
116131010040
นายอิศรพงศ์สมบูรณ์
x11110100001011xx10095317 
126131010041
นายเอกพลภูประกอบ
x10011000001000xx00042417!
136131010043
นายเนติพงษ์มณีพันธ์
x10010010001000xx00042417!
146131010044
นายณัฐวุฒิพลศรี
x11111111111111xx110169417 
156131010045
นายณัฐวุฒิสร้อยคำ
x11110100111111xx011137617 
166131010047
นายธนพลพุ่มจันทร์
x10010111111100xx111127117 
176131010048
นายธนายุทธวันชัย
x10010000001000xx00031817!
186131010051
นายวุฒิชัยผิวละเอียด
x10010100001000xx00042417!
196131010054
นายจำนงค์ขันตรี
x11110111111111xx111169417 
206131010056
นายนพรัตน์กำแพงเงิน
x10010000001000xx00031817!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 47.94
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 47.94
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (47.94 + 47.94)/2 =ร้อยละ 47.94
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     13 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   11 คน
 :ได้แก่  1     6131010031 นายณกรณ์ จันทะเชื้อ
 2     6131010034 นายนฤเบศ สีแดง
 3     6131010036 นายศรายุทธ ขันคำ
 4     6131010037 นายสมภพ พิมพบุตร
 5     6131010038 นายสหรัฐ ทานทอด
 6     6131010039 นายอดิศร บัวชุม
 7     6131010041 นายเอกพล ภูประกอบ
 8     6131010043 นายเนติพงษ์ มณีพันธ์
 9     6131010048 นายธนายุทธ วันชัย
 10     6131010051 นายวุฒิชัย ผิวละเอียด
 11     6131010056 นายนพรัตน์ กำแพงเงิน