วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอภินันท์  ดรุณพันธ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16131010008
นายทัศนัยพิลาพันธ์
111111111d111xx11x1015.59117 
26131010018
นายวันเฉลิมทองเรือง
1111111110111xx11x10158817 
36131010031
นายณกรณ์จันทะเชื้อ
0011001000111xx11x0084717!
46131010032
นายธวัชชัยทวีศิลป์
d001111011111xx11x0011.56817 
56131010033
นายนฤพนธ์แก้วศรี
0001100001111xx11x1095317 
66131010034
นายนฤเบศสีแดง
d0011d010d111xx11x009.55617 
76131010036
นายศรายุทธขันคำ
000000000d111xx11x005.53217!
86131010037
นายสมภพพิมพบุตร
1011000001111xx11x0095317 
96131010038
นายสหรัฐทานทอด
d1001d011d111xx11x0010.56217 
106131010039
นายอดิศรบัวชุม
d1111d011d111xx11x0012.57417 
116131010040
นายอิศรพงศ์สมบูรณ์
010100000d111xx11x007.54417!
126131010041
นายเอกพลภูประกอบ
1d0000001d111xx11x0084717!
136131010043
นายเนติพงษ์มณีพันธ์
101111010d111xx11x0011.56817 
146131010044
นายณัฐวุฒิพลศรี
1111011111111xx11x10158817 
156131010045
นายณัฐวุฒิสร้อยคำ
1d111d1111111xx11x10158817 
166131010047
นายธนพลพุ่มจันทร์
1111001111111xx11x00137617 
176131010048
นายธนายุทธวันชัย
0000000001111xx11x0063517!
186131010051
นายวุฒิชัยผิวละเอียด
001111100d111xx11x0010.56217 
196131010054
นายจำนงค์ขันตรี
0011111111111xx11x00137617 
206131010056
นายนพรัตน์กำแพงเงิน
00001d0000111xx11x006.53817!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.35
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 62.35
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (62.35 + 62.35)/2 =ร้อยละ 62.35
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     9 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ7 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6131010031 นายณกรณ์ จันทะเชื้อ
 2     6131010036 นายศรายุทธ ขันคำ
 3     6131010040 นายอิศรพงศ์ สมบูรณ์
 4     6131010041 นายเอกพล ภูประกอบ
 5     6131010048 นายธนายุทธ วันชัย
 6     6131010056 นายนพรัตน์ กำแพงเงิน