วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอภินันท์  ดรุณพันธ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16131010008
นายทัศนัยพิลาพันธ์
000011111166010 
26131010018
นายวันเฉลิมทองเรือง
110111111199010 
36131010031
นายณกรณ์จันทะเชื้อ
000011111166010 
46131010032
นายธวัชชัยทวีศิลป์
010011111177010 
56131010033
นายนฤพนธ์แก้วศรี
000011111166010 
66131010034
นายนฤเบศสีแดง
100011111177010 
76131010036
นายศรายุทธขันคำ
000011111166010 
86131010037
นายสมภพพิมพบุตร
001011111177010 
96131010038
นายสหรัฐทานทอด
101011111188010 
106131010039
นายอดิศรบัวชุม
110111111199010 
116131010040
นายอิศรพงศ์สมบูรณ์
001011111177010 
126131010041
นายเอกพลภูประกอบ
111011111199010 
136131010043
นายเนติพงษ์มณีพันธ์
110111111199010 
146131010044
นายณัฐวุฒิพลศรี
011111111199010 
156131010045
นายณัฐวุฒิสร้อยคำ
100111111188010 
166131010047
นายธนพลพุ่มจันทร์
11111111111010010 
176131010048
นายธนายุทธวันชัย
000011111166010 
186131010051
นายวุฒิชัยผิวละเอียด
000011111166010 
196131010054
นายจำนงค์ขันตรี
110111111199010 
206131010056
นายนพรัตน์กำแพงเงิน
000111111177010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75.5
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 75.5
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (75.5 + 75.5)/2 =ร้อยละ 75.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    20 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน