วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอภินันท์  ดรุณพันธ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16131010008
นายทัศนัยพิลาพันธ์
11111110101111111111189020 
26131010018
นายวันเฉลิมทองเรือง
11111110101111111111189020 
36131010031
นายณกรณ์จันทะเชื้อ
0100011011001000001073520!
46131010032
นายธวัชชัยทวีศิลป์
11000110001000110111105020 
56131010033
นายนฤพนธ์แก้วศรี
01000110001110001111105020 
66131010034
นายนฤเบศสีแดง
0100011011010000001184020!
76131010036
นายศรายุทธขันคำ
0100001000000000001142020!
86131010037
นายสมภพพิมพบุตร
01000110111111110111147020 
96131010038
นายสหรัฐทานทอด
0100001010000000101163020!
106131010039
นายอดิศรบัวชุม
01000110111111111111157520 
116131010040
นายอิศรพงศ์สมบูรณ์
01000110110111110111136520 
126131010041
นายเอกพลภูประกอบ
01000110110111111011136520 
136131010043
นายเนติพงษ์มณีพันธ์
01111110111111101111178520 
146131010044
นายณัฐวุฒิพลศรี
11111110111111111111199520 
156131010045
นายณัฐวุฒิสร้อยคำ
01011110111101100011136520 
166131010047
นายธนพลพุ่มจันทร์
11111110101111111111189020 
176131010048
นายธนายุทธวันชัย
0100001000000011011173520!
186131010051
นายวุฒิชัยผิวละเอียด
01000010111111111011136520 
196131010054
นายจำนงค์ขันตรี
11111110111111111111199520 
206131010056
นายนพรัตน์กำแพงเงิน
0100001010001100001173520!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.25
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 62.25
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (62.25 + 62.25)/2 =ร้อยละ 62.25
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ16 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6131010031 นายณกรณ์ จันทะเชื้อ
 2     6131010034 นายนฤเบศ สีแดง
 3     6131010036 นายศรายุทธ ขันคำ
 4     6131010038 นายสหรัฐ ทานทอด
 5     6131010048 นายธนายุทธ วันชัย
 6     6131010056 นายนพรัตน์ กำแพงเงิน