วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูอภินันท์  ดรุณพันธ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16131010008
นายทัศนัยพิลาพันธ์
x11111x11111111111111810018 
26131010018
นายวันเฉลิมทองเรือง
x00111x1111111111111168918 
36131010031
นายณกรณ์จันทะเชื้อ
x0011dx1111110101d00116118 
46131010032
นายธวัชชัยทวีศิลป์
x11111x1111111111d0015.58618 
56131010033
นายนฤพนธ์แก้วศรี
x10111x1111101101d0012.56918 
66131010034
นายนฤเบศสีแดง
x1011dx1111110111d00137218 
76131010036
นายศรายุทธขันคำ
x0011dx1111110100d00105618 
86131010037
นายสมภพพิมพบุตร
x1011dx111111110110013.57518 
96131010038
นายสหรัฐทานทอด
x0011dx1111110111d00126718 
106131010039
นายอดิศรบัวชุม
x00111x111111011110d13.57518 
116131010040
นายอิศรพงศ์สมบูรณ์
x1011dx1111111110d10147818 
126131010041
นายเอกพลภูประกอบ
x10111x1111110100d0011.56418 
136131010043
นายเนติพงษ์มณีพันธ์
x00111x1111111101d0012.56918 
146131010044
นายณัฐวุฒิพลศรี
x11111x11111111111111810018 
156131010045
นายณัฐวุฒิสร้อยคำ
x1011dx111111111110014.58118 
166131010047
นายธนพลพุ่มจันทร์
x11111x1111111101d1116.59218 
176131010048
นายธนายุทธวันชัย
x0011dx1111110100d00105618 
186131010051
นายวุฒิชัยผิวละเอียด
xd111dx1111110111d0114.58118 
196131010054
นายจำนงค์ขันตรี
x1111dx111111011111d168918 
206131010056
นายนพรัตน์กำแพงเงิน
x0011dx1111110110d01126718 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.25
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 76.25
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.25 + 76.25)/2 =ร้อยละ 76.25
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    18 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน