วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสวาท  วิสัย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16122040037
นางสาวรัชฎาภรณ์อนุกูล
x00000000000000xx0000-17 
26122040038
นางสาวรัตติกาลคำล้าน
x11111010111111xx111158817 
36122040039
นางสาวรัตนาแสงแก้ว
x11d11111111111xx11116.59717 
46122040040
นางสาวรุ่งรัตนานามวงษา
x01111111111111xx111169417 
56122040041
นางสาวลลิตามากดี
x11111111111111xx1111710017 
66122040042
นางสาวลัดดามณีบุญป้อง
x11111111011001xx001127117 
76122040043
นางสาววรรณภาทองจันทร์
x01111100000000xx00052917!
86122040044
นางสาววรรณษาพงษ์เสือ
x11111111111111xx1111710017 
96122040045
นางสาววรัญญาสว่าง
x11111111011111xx111169417 
106122040046
นางสาววิชรัตน์นันลา
x01000100000000xx00021217!
116122040047
นางสาววิยดาวาริน
x11111111111111xx1111710017 
126122040048
นางสาววิลาวัลย์ดวงแก้ว
x11111111111111xx1111710017 
136122040049
นางสาวศรวณีย์ทะโนรับ
x11111111111111xx1111710017 
146122040050
นางสาวศษิกานต์คูณดก
x11111111111111xx1111710017 
156122040051
นางสาวศิริญาพรจันทะวงศ์
x11111111111111xx011169417 
166122040052
นางสาวสัตตบงกชแสงสิงห์
x11111111111111xx1111710017 
176122040054
นางสาวสุกัญญาวงษาสน
x11111111000011xx111137617 
186122040055
นางสาวสุดารัตน์บัวใหญ่
x11111110111111xx111169417 
196122040056
นางสาวสุภัสสรลาวรรณี
x11111111111111xx1111710017 
206122040057
นางสาวสุภาพรสีดา
x11111111111111xx1111710017 
216122040058
นางสาวอภิญญาคืนดี
x11111111111111xx1111710017 
226122040059
นางสาวอภิษฎาศิริคูณ
x11111101111111xx111169417 
236122040061
นางสาวอลิสตาทูลเทพ
x11111111111111xx1111710017 
246122040062
นางสาวอารียาพุฒสระน้อย
x11111111111111xx1111710017 
256122040063
นายอิทธิชัยขันตรี
x00000000000000xx0000-17 
266122040065
นางสาวเดือนเพ็ญไฝผิวชัย
x11111111111111xx1111710017 
276122040066
นางสาวอรทัยพุ่มพฤกษา
x11111111111111xx1111710017 
286122040067
นางสาวโสรยาสุทธิรัตน์
x00000000000000xx0000-17 
296122040069
นางสาวศศิวิมลอธิคุณานนท์
x11111111111111xx1111710017 
306122040071
นางสาวดาริกาโต๊ะจงมล
x00000000000000xx0000-17 
316122040074
นางสาวอรสาไทยวง
x11111111111001xx101148217 
326122040076
นางสาวพิมพ์กมลชินนรี
x01111111111111xx101158817 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.58
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89.81
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (78.58 + 89.81)/2 =ร้อยละ 84.2
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    26 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6122040037 นางสาวรัชฎาภรณ์  อนุกูล
 2     6122040063 นายอิทธิชัย  ขันตรี
 3     6122040067 นางสาวโสรยา  สุทธิรัตน์
 4     6122040071 นางสาวดาริกา  โต๊ะจงมล 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6122040043 นางสาววรรณภา ทองจันทร์
 2     6122040046 นางสาววิชรัตน์ นันลา