วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสวาท  วิสัย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16122040037
นางสาวรัชฎาภรณ์อนุกูล
0000000000000xx00x000-17 
26122040038
นางสาวรัตติกาลคำล้าน
1101101111111xx11x11158817 
36122040039
นางสาวรัตนาแสงแก้ว
1111111111111xx11x111710017 
46122040040
นางสาวรุ่งรัตนานามวงษา
1111101111111xx01x11158817 
56122040041
นางสาวลลิตามากดี
1111110011111xx11x11158817 
66122040042
นางสาวลัดดามณีบุญป้อง
0100000000001xx10x1152917!
76122040043
นางสาววรรณภาทองจันทร์
0101111111111xx11x11158817 
86122040044
นางสาววรรณษาพงษ์เสือ
1111111111111xx11x111710017 
96122040045
นางสาววรัญญาสว่าง
0000100010001xx11x0052917!
106122040046
นางสาววิชรัตน์นันลา
0001000000000xx11x0031817!
116122040047
นางสาววิยดาวาริน
1111111111111xx11x111710017 
126122040048
นางสาววิลาวัลย์ดวงแก้ว
1111111111101xx11x11169417 
136122040049
นางสาวศรวณีย์ทะโนรับ
1111111111111xx11x111710017 
146122040050
นางสาวศษิกานต์คูณดก
1111111111111xx11x111710017 
156122040051
นางสาวศิริญาพรจันทะวงศ์
1101101111101xx11x11148217 
166122040052
นางสาวสัตตบงกชแสงสิงห์
1111111111101xx11x11169417 
176122040054
นางสาวสุกัญญาวงษาสน
1001111111111xx11x11158817 
186122040055
นางสาวสุดารัตน์บัวใหญ่
1111111111101xx11x11169417 
196122040056
นางสาวสุภัสสรลาวรรณี
1011111111111xx11x11169417 
206122040057
นางสาวสุภาพรสีดา
1111111111111xx11x10169417 
216122040058
นางสาวอภิญญาคืนดี
1111111111111xx11x111710017 
226122040059
นางสาวอภิษฎาศิริคูณ
1111111011101xx11x11158817 
236122040061
นางสาวอลิสตาทูลเทพ
1111101111111xx01x11158817 
246122040062
นางสาวอารียาพุฒสระน้อย
1101001110001xx11x11116517 
256122040063
นายอิทธิชัยขันตรี
0000000000000xx00x000-17 
266122040065
นางสาวเดือนเพ็ญไฝผิวชัย
1111111111111xx11x111710017 
276122040066
นางสาวอรทัยพุ่มพฤกษา
1111111111111xx11x111710017 
286122040067
นางสาวโสรยาสุทธิรัตน์
0000000000000xx00x000-17 
296122040069
นางสาวศศิวิมลอธิคุณานนท์
1101111111101xx11x11158817 
306122040071
นางสาวดาริกาโต๊ะจงมล
0000000000000xx00x000-17 
316122040074
นางสาวอรสาไทยวง
1111111111101xx11x11169417 
326122040076
นางสาวพิมพ์กมลชินนรี
1111111111101xx11x11169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 74.63
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 85.29
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (74.63 + 85.29)/2 =ร้อยละ 79.96
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    25 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6122040037 นางสาวรัชฎาภรณ์  อนุกูล
 2     6122040063 นายอิทธิชัย  ขันตรี
 3     6122040067 นางสาวโสรยา  สุทธิรัตน์
 4     6122040071 นางสาวดาริกา  โต๊ะจงมล 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6122040042 นางสาวลัดดามณี บุญป้อง
 2     6122040045 นางสาววรัญญา สว่าง
 3     6122040046 นางสาววิชรัตน์ นันลา