วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสวาท  วิสัย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16122040037
นางสาวรัชฎาภรณ์อนุกูล
00000000000-10 
26122040038
นางสาวรัตติกาลคำล้าน
11111111111010010 
36122040039
นางสาวรัตนาแสงแก้ว
11111111111010010 
46122040040
นางสาวรุ่งรัตนานามวงษา
11111111111010010 
56122040041
นางสาวลลิตามากดี
11111111111010010 
66122040042
นางสาวลัดดามณีบุญป้อง
11111111111010010 
76122040043
นางสาววรรณภาทองจันทร์
00000000000-10 
86122040044
นางสาววรรณษาพงษ์เสือ
11111111111010010 
96122040045
นางสาววรัญญาสว่าง
11111111111010010 
106122040046
นางสาววิชรัตน์นันลา
00000000000-10 
116122040047
นางสาววิยดาวาริน
11111111111010010 
126122040048
นางสาววิลาวัลย์ดวงแก้ว
11111111111010010 
136122040049
นางสาวศรวณีย์ทะโนรับ
11111111111010010 
146122040050
นางสาวศษิกานต์คูณดก
11111111111010010 
156122040051
นางสาวศิริญาพรจันทะวงศ์
11111111111010010 
166122040052
นางสาวสัตตบงกชแสงสิงห์
11111111111010010 
176122040054
นางสาวสุกัญญาวงษาสน
11111111111010010 
186122040055
นางสาวสุดารัตน์บัวใหญ่
11111111111010010 
196122040056
นางสาวสุภัสสรลาวรรณี
11111111111010010 
206122040057
นางสาวสุภาพรสีดา
11111111111010010 
216122040058
นางสาวอภิญญาคืนดี
11111111111010010 
226122040059
นางสาวอภิษฎาศิริคูณ
11111111111010010 
236122040061
นางสาวอลิสตาทูลเทพ
11111111111010010 
246122040062
นางสาวอารียาพุฒสระน้อย
11111111111010010 
256122040063
นายอิทธิชัยขันตรี
00000000000-10 
266122040065
นางสาวเดือนเพ็ญไฝผิวชัย
11111111111010010 
276122040066
นางสาวอรทัยพุ่มพฤกษา
11111111111010010 
286122040067
นางสาวโสรยาสุทธิรัตน์
00000000000-10 
296122040069
นางสาวศศิวิมลอธิคุณานนท์
11111111111010010 
306122040071
นางสาวดาริกาโต๊ะจงมล
00000000000-10 
316122040074
นางสาวอรสาไทยวง
11111111111010010 
326122040076
นางสาวพิมพ์กมลชินนรี
11111111111010010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 81.25
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 100
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (81.25 + 100)/2 =ร้อยละ 90.63
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    6 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    26 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   6 คน
 :ได้แก่  1     6122040037 นางสาวรัชฎาภรณ์  อนุกูล
 2     6122040043 นางสาววรรณภา  ทองจันทร์
 3     6122040046 นางสาววิชรัตน์  นันลา
 4     6122040063 นายอิทธิชัย  ขันตรี
 5     6122040067 นางสาวโสรยา  สุทธิรัตน์
 6     6122040071 นางสาวดาริกา  โต๊ะจงมล 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน