วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสวาท  วิสัย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16122040037
นางสาวรัชฎาภรณ์อนุกูล
000000000000000000000-20 
26122040038
นางสาวรัตติกาลคำล้าน
11111111111d1111111119.59820 
36122040039
นางสาวรัตนาแสงแก้ว
111111111111111111112010020 
46122040040
นางสาวรุ่งรัตนานามวงษา
111111111111111111112010020 
56122040041
นางสาวลลิตามากดี
111111111111111111112010020 
66122040042
นางสาวลัดดามณีบุญป้อง
111111111111111111112010020 
76122040043
นางสาววรรณภาทองจันทร์
100000000000000000001520!
86122040044
นางสาววรรณษาพงษ์เสือ
111111111111111111112010020 
96122040045
นางสาววรัญญาสว่าง
111111111111111111112010020 
106122040046
นางสาววิชรัตน์นันลา
000000000001000000001520!
116122040047
นางสาววิยดาวาริน
111111111111111111112010020 
126122040048
นางสาววิลาวัลย์ดวงแก้ว
111111111111111111112010020 
136122040049
นางสาวศรวณีย์ทะโนรับ
111111111111111111112010020 
146122040050
นางสาวศษิกานต์คูณดก
111111111111111111112010020 
156122040051
นางสาวศิริญาพรจันทะวงศ์
11111011111111111111199520 
166122040052
นางสาวสัตตบงกชแสงสิงห์
111111111111111111112010020 
176122040054
นางสาวสุกัญญาวงษาสน
111111111111111111112010020 
186122040055
นางสาวสุดารัตน์บัวใหญ่
111111111111111111112010020 
196122040056
นางสาวสุภัสสรลาวรรณี
111111111111111111112010020 
206122040057
นางสาวสุภาพรสีดา
111111111111111111112010020 
216122040058
นางสาวอภิญญาคืนดี
111111111111111111112010020 
226122040059
นางสาวอภิษฎาศิริคูณ
111111111111111111112010020 
236122040061
นางสาวอลิสตาทูลเทพ
111111111111111111112010020 
246122040062
นางสาวอารียาพุฒสระน้อย
111111111111111111112010020 
256122040063
นายอิทธิชัยขันตรี
000000000000000000000-20 
266122040065
นางสาวเดือนเพ็ญไฝผิวชัย
11101111111111111111199520 
276122040066
นางสาวอรทัยพุ่มพฤกษา
11101111111111111111199520 
286122040067
นางสาวโสรยาสุทธิรัตน์
000000000000000000000-20 
296122040069
นางสาวศศิวิมลอธิคุณานนท์
11101111110111111111189020 
306122040071
นางสาวดาริกาโต๊ะจงมล
000000000000000000000-20 
316122040074
นางสาวอรสาไทยวง
11000111111110111111168020 
326122040076
นางสาวพิมพ์กมลชินนรี
11101111111111111111199520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.92
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 91.34
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79.92 + 91.34)/2 =ร้อยละ 85.63
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    26 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6122040037 นางสาวรัชฎาภรณ์  อนุกูล
 2     6122040063 นายอิทธิชัย  ขันตรี
 3     6122040067 นางสาวโสรยา  สุทธิรัตน์
 4     6122040071 นางสาวดาริกา  โต๊ะจงมล 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6122040043 นางสาววรรณภา ทองจันทร์
 2     6122040046 นางสาววิชรัตน์ นันลา