วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูสวาท  วิสัย]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16122040037
นางสาวรัชฎาภรณ์อนุกูล
x00000x00000000000000-18 
26122040038
นางสาวรัตติกาลคำล้าน
x10111x0111111111111168918 
36122040039
นางสาวรัตนาแสงแก้ว
x11111x1101111111111179418 
46122040040
นางสาวรุ่งรัตนานามวงษา
x11111x0111111111111179418 
56122040041
นางสาวลลิตามากดี
x01111x1101011111111158318 
66122040042
นางสาวลัดดามณีบุญป้อง
x01011x000101000000052818!
76122040043
นางสาววรรณภาทองจันทร์
x11111x1101101111111168918 
86122040044
นางสาววรรณษาพงษ์เสือ
x11111x11111111111111810018 
96122040045
นางสาววรัญญาสว่าง
x11111x001101000000084418!
106122040046
นางสาววิชรัตน์นันลา
x00000x00000100000001618!
116122040047
นางสาววิยดาวาริน
x11111x1111011111111179418 
126122040048
นางสาววิลาวัลย์ดวงแก้ว
x11111x1111011111111179418 
136122040049
นางสาวศรวณีย์ทะโนรับ
x11111x11111111111111810018 
146122040050
นางสาวศษิกานต์คูณดก
x11111x11111111111111810018 
156122040051
นางสาวศิริญาพรจันทะวงศ์
x10111x0111111111111168918 
166122040052
นางสาวสัตตบงกชแสงสิงห์
x11111x11111111111111810018 
176122040054
นางสาวสุกัญญาวงษาสน
x00000x010011000000031718!
186122040055
นางสาวสุดารัตน์บัวใหญ่
x11111x1100111111111168918 
196122040056
นางสาวสุภัสสรลาวรรณี
x11111x0111111111111179418 
206122040057
นางสาวสุภาพรสีดา
x11101x000011000001073918!
216122040058
นางสาวอภิญญาคืนดี
x11111x0111111111111179418 
226122040059
นางสาวอภิษฎาศิริคูณ
x10111x1111111111111179418 
236122040061
นางสาวอลิสตาทูลเทพ
x11111x0100111111111158318 
246122040062
นางสาวอารียาพุฒสระน้อย
x11111x11111111111111810018 
256122040063
นายอิทธิชัยขันตรี
x00000x00000000000000-18 
266122040065
นางสาวเดือนเพ็ญไฝผิวชัย
x01111x0111111111111168918 
276122040066
นางสาวอรทัยพุ่มพฤกษา
x11111x11111111111111810018 
286122040067
นางสาวโสรยาสุทธิรัตน์
x00000x00000000000000-18 
296122040069
นางสาวศศิวิมลอธิคุณานนท์
x11111x0100101111111147818 
306122040071
นางสาวดาริกาโต๊ะจงมล
x00000x00000000000000-18 
316122040074
นางสาวอรสาไทยวง
x11111x11111111111111810018 
326122040076
นางสาวพิมพ์กมลชินนรี
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 71.35
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 81.55
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (71.35 + 81.55)/2 =ร้อยละ 76.45
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    23 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6122040037 นางสาวรัชฎาภรณ์  อนุกูล
 2     6122040063 นายอิทธิชัย  ขันตรี
 3     6122040067 นางสาวโสรยา  สุทธิรัตน์
 4     6122040071 นางสาวดาริกา  โต๊ะจงมล 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     6122040042 นางสาวลัดดามณี บุญป้อง
 2     6122040045 นางสาววรัญญา สว่าง
 3     6122040046 นางสาววิชรัตน์ นันลา
 4     6122040054 นางสาวสุกัญญา วงษาสน
 5     6122040057 นางสาวสุภาพร สีดา