วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูโฉมเฉลา  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16122040001
นางสาวกันติยาขันคูณ
x00111111111111xx011148217 
26122040002
นางสาวกาญจนากันยะลา
x10111111111111xx111169417 
36122040003
นายกิตติศักดิ์บุญหอม
x00011110000001xx00052917!
46122040005
นางสาวจิตราบัวเขียว
x00000000000000xx0000-17 
56122040006
นางสาวจินดามัยน้ำผล
x10101101111110xx100116517 
66122040007
นางสาวจีระภาลาวัน
x00100000011110xx00052917!
76122040008
นางสาวจุฬาลักษณ์แก้วสนิท
x10110010011111xx111127117 
86122040009
นางสาวฉันทนาแสนโสม
x10111111111111xx111169417 
96122040012
นางสาวณิชาภาผิวอ้วน
x00000000000000xx0000-17 
106122040013
นางสาวดวงกมลวารสิน
x10111111111111xx011158817 
116122040014
นางสาวดวงหทัยขอบชัยแสง
x00000000000000xx0000-17 
126122040015
นางสาวธันยพรชุมสี
x10111111111111xx111169417 
136122040016
นางสาวนัทชากล้าหาญ
x10111111111110xx011148217 
146122040018
นางสาวนิชนันท์พูลทอง
x10111111111111xx111169417 
156122040019
นายนิยมดีจันทึก
x10110010011111xx00095317 
166122040020
นางสาวนิศารัตน์ลือคำหาญ
x10101101111110xx011127117 
176122040021
นางสาวนุชสุดาแสนทวีสุข
x10111111111111xx011158817 
186122040022
นางสาวปณิดาพุทสกุล
x10111111111111xx011158817 
196122040023
นางสาวปภาวรินทร์เบียดจังหรีด
x10111111111111xx111169417 
206122040024
นางสาวปภาวรินท์ทองเหลือ
x10111111111111xx111169417 
216122040025
นางสาวประกายเพชรโพนเฉลียว
x00000000000000xx0000-17 
226122040026
นางสาวปริตาอุปถัมภ์
x00000000100000xx0001617!
236122040027
นางสาวพนิดาบาลหาญ
x10111111111111xx000137617 
246122040028
นางสาวพรณิภาจูมพล
x10111110011111xx010127117 
256122040029
นางสาวพรมพรสีคราม
x10111110011111xx001127117 
266122040030
นางสาวพัชนิดาพูลดี
x00000000000000xx0000-17 
276122040031
นางสาวพัชรีศิริชัย
x00000000000000xx0000-17 
286122040032
นางสาวพิชญธิดารุ่งเรือง
x10111111111111xx111169417 
296122040033
นางสาวพิมพ์ชนกพิมพานุ
x10111111011111xx011148217 
306122040068
นางสาวณัฐฐิกาหาดี
x10101101111111xx011137617 
316122040075
นางสาวประณิตากานัง
x00111110111111xx011137617 
326122040077
นางสาวนลินนิภาบุญครอง
x10111111111111xx011158817 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61.03
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 75.11
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (61.03 + 75.11)/2 =ร้อยละ 68.07
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    6 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    22 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ12 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   6 คน
 :ได้แก่  1     6122040005 นางสาวจิตรา  บัวเขียว
 2     6122040012 นางสาวณิชาภา  ผิวอ้วน
 3     6122040014 นางสาวดวงหทัย  ขอบชัยแสง
 4     6122040025 นางสาวประกายเพชร  โพนเฉลียว
 5     6122040030 นางสาวพัชนิดา  พูลดี
 6     6122040031 นางสาวพัชรี  ศิริชัย 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6122040003 นายกิตติศักดิ์ บุญหอม
 2     6122040007 นางสาวจีระภา ลาวัน
 3     6122040026 นางสาวปริตา อุปถัมภ์