วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูโฉมเฉลา  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16122040001
นางสาวกันติยาขันคูณ
0000011001011xx11x1195317 
26122040002
นางสาวกาญจนากันยะลา
1111011011111xx11x11158817 
36122040003
นายกิตติศักดิ์บุญหอม
0111001011011xx11x11127117 
46122040005
นางสาวจิตราบัวเขียว
0110011000000xx11x0063517!
56122040006
นางสาวจินดามัยน้ำผล
1111011011111xx11x01148217 
66122040007
นางสาวจีระภาลาวัน
0111011011010xx11x00105917 
76122040008
นางสาวจุฬาลักษณ์แก้วสนิท
1111011011111xx11x11158817 
86122040009
นางสาวฉันทนาแสนโสม
1111011011111xx11x11158817 
96122040012
นางสาวณิชาภาผิวอ้วน
0000000000000xx00x000-17 
106122040013
นางสาวดวงกมลวารสิน
1111011011111xx11x11158817 
116122040014
นางสาวดวงหทัยขอบชัยแสง
0000000000000xx00x1121217!
126122040015
นางสาวธันยพรชุมสี
1111011011111xx11x11158817 
136122040016
นางสาวนัทชากล้าหาญ
1111011011111xx11x11158817 
146122040018
นางสาวนิชนันท์พูลทอง
1111011011111xx11x01148217 
156122040019
นายนิยมดีจันทึก
0000000000010xx11x0142417!
166122040020
นางสาวนิศารัตน์ลือคำหาญ
1111011011111xx11x11158817 
176122040021
นางสาวนุชสุดาแสนทวีสุข
1111011011111xx11x00137617 
186122040022
นางสาวปณิดาพุทสกุล
1111011011111xx11x11158817 
196122040023
นางสาวปภาวรินทร์เบียดจังหรีด
1111011011111xx11x11158817 
206122040024
นางสาวปภาวรินท์ทองเหลือ
1111011011111xx11x11158817 
216122040025
นางสาวประกายเพชรโพนเฉลียว
1010000000000xx00x0021217!
226122040026
นางสาวปริตาอุปถัมภ์
0000001000000xx00x001617!
236122040027
นางสาวพนิดาบาลหาญ
1111011011111xx11x00137617 
246122040028
นางสาวพรณิภาจูมพล
1111001011111xx11x10137617 
256122040029
นางสาวพรมพรสีคราม
0111001011111xx11x11137617 
266122040030
นางสาวพัชนิดาพูลดี
0000010000000xx00x001617!
276122040031
นางสาวพัชรีศิริชัย
0000000000001xx00x001617!
286122040032
นางสาวพิชญธิดารุ่งเรือง
1111011011111xx11x11158817 
296122040033
นางสาวพิมพ์ชนกพิมพานุ
1111011011011xx11x11148217 
306122040068
นางสาวณัฐฐิกาหาดี
1111011011011xx11x11148217 
316122040075
นางสาวประณิตากานัง
1101011011111xx11x11148217 
326122040077
นางสาวนลินนิภาบุญครอง
1101011011011xx11x11137617 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 63.97
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 66.03
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (63.97 + 66.03)/2 =ร้อยละ 65
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     9 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    22 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    2 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ16 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 พ21 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6122040012 นางสาวณิชาภา  ผิวอ้วน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   7 คน
 :ได้แก่  1     6122040005 นางสาวจิตรา บัวเขียว
 2     6122040014 นางสาวดวงหทัย ขอบชัยแสง
 3     6122040019 นายนิยม ดีจันทึก
 4     6122040025 นางสาวประกายเพชร โพนเฉลียว
 5     6122040026 นางสาวปริตา อุปถัมภ์
 6     6122040030 นางสาวพัชนิดา พูลดี
 7     6122040031 นางสาวพัชรี ศิริชัย