วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูโฉมเฉลา  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16122040001
นางสาวกันติยาขันคูณ
001110000033010!
26122040002
นางสาวกาญจนากันยะลา
111010000044010!
36122040003
นายกิตติศักดิ์บุญหอม
001000000011010!
46122040005
นางสาวจิตราบัวเขียว
111100000044010!
56122040006
นางสาวจินดามัยน้ำผล
111110000055010 
66122040007
นางสาวจีระภาลาวัน
011110000044010!
76122040008
นางสาวจุฬาลักษณ์แก้วสนิท
111110000055010 
86122040009
นางสาวฉันทนาแสนโสม
111110000055010 
96122040012
นางสาวณิชาภาผิวอ้วน
00000000000-10 
106122040013
นางสาวดวงกมลวารสิน
111110000055010 
116122040014
นางสาวดวงหทัยขอบชัยแสง
00000000000-10 
126122040015
นางสาวธันยพรชุมสี
111110000055010 
136122040016
นางสาวนัทชากล้าหาญ
111110000055010 
146122040018
นางสาวนิชนันท์พูลทอง
111110000055010 
156122040019
นายนิยมดีจันทึก
111110000055010 
166122040020
นางสาวนิศารัตน์ลือคำหาญ
111110000055010 
176122040021
นางสาวนุชสุดาแสนทวีสุข
111110000055010 
186122040022
นางสาวปณิดาพุทสกุล
111110000055010 
196122040023
นางสาวปภาวรินทร์เบียดจังหรีด
111110000055010 
206122040024
นางสาวปภาวรินท์ทองเหลือ
111110000055010 
216122040025
นางสาวประกายเพชรโพนเฉลียว
011000000022010!
226122040026
นางสาวปริตาอุปถัมภ์
00000000000-10 
236122040027
นางสาวพนิดาบาลหาญ
111110000055010 
246122040028
นางสาวพรณิภาจูมพล
111110000055010 
256122040029
นางสาวพรมพรสีคราม
111110000055010 
266122040030
นางสาวพัชนิดาพูลดี
00000000000-10 
276122040031
นางสาวพัชรีศิริชัย
00000000000-10 
286122040032
นางสาวพิชญธิดารุ่งเรือง
111110000055010 
296122040033
นางสาวพิมพ์ชนกพิมพานุ
011110000044010!
306122040068
นางสาวณัฐฐิกาหาดี
011110000044010!
316122040075
นางสาวประณิตากานัง
111110000055010 
326122040077
นางสาวนลินนิภาบุญครอง
111110000055010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 37.81
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 44.81
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (37.81 + 44.81)/2 =ร้อยละ 41.31
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    5 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     27 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   5 คน
 :ได้แก่  1     6122040012 นางสาวณิชาภา  ผิวอ้วน
 2     6122040014 นางสาวดวงหทัย  ขอบชัยแสง
 3     6122040026 นางสาวปริตา  อุปถัมภ์
 4     6122040030 นางสาวพัชนิดา  พูลดี
 5     6122040031 นางสาวพัชรี  ศิริชัย 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   8 คน
 :ได้แก่  1     6122040001 นางสาวกันติยา ขันคูณ
 2     6122040002 นางสาวกาญจนา กันยะลา
 3     6122040003 นายกิตติศักดิ์ บุญหอม
 4     6122040005 นางสาวจิตรา บัวเขียว
 5     6122040007 นางสาวจีระภา ลาวัน
 6     6122040025 นางสาวประกายเพชร โพนเฉลียว
 7     6122040033 นางสาวพิมพ์ชนก พิมพานุ
 8     6122040068 นางสาวณัฐฐิกา หาดี