วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูโฉมเฉลา  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16122040001
นางสาวกันติยาขันคูณ
11101110111010011111157520 
26122040002
นางสาวกาญจนากันยะลา
11101110011011111111168020 
36122040003
นายกิตติศักดิ์บุญหอม
11000110011000111111126020 
46122040005
นางสาวจิตราบัวเขียว
01001110111011111111157520 
56122040006
นางสาวจินดามัยน้ำผล
11100010011011111111147020 
66122040007
นางสาวจีระภาลาวัน
11000010010001111111115520 
76122040008
นางสาวจุฬาลักษณ์แก้วสนิท
11101110111011111111178520 
86122040009
นางสาวฉันทนาแสนโสม
11101110111011111111178520 
96122040012
นางสาวณิชาภาผิวอ้วน
000000000000000000000-20 
106122040013
นางสาวดวงกมลวารสิน
11101110111011111111178520 
116122040014
นางสาวดวงหทัยขอบชัยแสง
000000000000000000000-20 
126122040015
นางสาวธันยพรชุมสี
11101110111011111111178520 
136122040016
นางสาวนัทชากล้าหาญ
11101110111011111111178520 
146122040018
นางสาวนิชนันท์พูลทอง
11101110111011111111178520 
156122040019
นายนิยมดีจันทึก
01001110111011111111157520 
166122040020
นางสาวนิศารัตน์ลือคำหาญ
11100110011011111111157520 
176122040021
นางสาวนุชสุดาแสนทวีสุข
11101110111011111111178520 
186122040022
นางสาวปณิดาพุทสกุล
11101110111011111111178520 
196122040023
นางสาวปภาวรินทร์เบียดจังหรีด
11101110011011111111168020 
206122040024
นางสาวปภาวรินท์ทองเหลือ
11101110111011111111178520 
216122040025
นางสาวประกายเพชรโพนเฉลียว
0000001001001011111084020!
226122040026
นางสาวปริตาอุปถัมภ์
000000000000000000000-20 
236122040027
นางสาวพนิดาบาลหาญ
11101110111011111111178520 
246122040028
นางสาวพรณิภาจูมพล
11101110111011111111178520 
256122040029
นางสาวพรมพรสีคราม
11101110111010111111168020 
266122040030
นางสาวพัชนิดาพูลดี
000000000000000000000-20 
276122040031
นางสาวพัชรีศิริชัย
000000000000000000000-20 
286122040032
นางสาวพิชญธิดารุ่งเรือง
11101110011011111111168020 
296122040033
นางสาวพิมพ์ชนกพิมพานุ
11101110111010111111168020 
306122040068
นางสาวณัฐฐิกาหาดี
10101110111010111111157520 
316122040075
นางสาวประณิตากานัง
11101110111011111111178520 
326122040077
นางสาวนลินนิภาบุญครอง
11101110011011111111168020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 65.63
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 77.78
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (65.63 + 77.78)/2 =ร้อยละ 71.71
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    5 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    25 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    3 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ10 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ16 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ22 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   5 คน
 :ได้แก่  1     6122040012 นางสาวณิชาภา  ผิวอ้วน
 2     6122040014 นางสาวดวงหทัย  ขอบชัยแสง
 3     6122040026 นางสาวปริตา  อุปถัมภ์
 4     6122040030 นางสาวพัชนิดา  พูลดี
 5     6122040031 นางสาวพัชรี  ศิริชัย 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6122040025 นางสาวประกายเพชร โพนเฉลียว