วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูโฉมเฉลา  ยุทธศักดิ์วงศ์]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16122040001
นางสาวกันติยาขันคูณ
x11001x0111110111100126718 
26122040002
นางสาวกาญจนากันยะลา
x11111x1111110111111179418 
36122040003
นายกิตติศักดิ์บุญหอม
x11111x1011110011111158318 
46122040005
นางสาวจิตราบัวเขียว
x11010x101110010000084418!
56122040006
นางสาวจินดามัยน้ำผล
x11111x1111110111111179418 
66122040007
นางสาวจีระภาลาวัน
x11101x1111110111100147818 
76122040008
นางสาวจุฬาลักษณ์แก้วสนิท
x11111x1111110111111179418 
86122040009
นางสาวฉันทนาแสนโสม
x11111x1111110111111179418 
96122040012
นางสาวณิชาภาผิวอ้วน
x00000x00001000000001618!
106122040013
นางสาวดวงกมลวารสิน
x11111x1111110111111179418 
116122040014
นางสาวดวงหทัยขอบชัยแสง
x00000x00010000000001618!
126122040015
นางสาวธันยพรชุมสี
x11111x1111110111111179418 
136122040016
นางสาวนัทชากล้าหาญ
x10111x1111110111111168918 
146122040018
นางสาวนิชนันท์พูลทอง
x11111x1111110111111179418 
156122040019
นายนิยมดีจันทึก
x00110x001110000110073918!
166122040020
นางสาวนิศารัตน์ลือคำหาญ
x11111x1111110111111179418 
176122040021
นางสาวนุชสุดาแสนทวีสุข
x11111x1111110111111179418 
186122040022
นางสาวปณิดาพุทสกุล
x11111x1111110111111179418 
196122040023
นางสาวปภาวรินทร์เบียดจังหรีด
x11111x1111110111111179418 
206122040024
นางสาวปภาวรินท์ทองเหลือ
x11111x1111110111111179418 
216122040025
นางสาวประกายเพชรโพนเฉลียว
x11101x1110110101000116118 
226122040026
นางสาวปริตาอุปถัมภ์
x00000x00000000000000-18 
236122040027
นางสาวพนิดาบาลหาญ
x11111x1111110111111179418 
246122040028
นางสาวพรณิภาจูมพล
x11111x1111100011101147818 
256122040029
นางสาวพรมพรสีคราม
x11010x1111100001100105618 
266122040030
นางสาวพัชนิดาพูลดี
x00000x000000011000021118!
276122040031
นางสาวพัชรีศิริชัย
x11000x011100000000052818!
286122040032
นางสาวพิชญธิดารุ่งเรือง
x11111x1111110111111179418 
296122040033
นางสาวพิมพ์ชนกพิมพานุ
x11111x1111110111111179418 
306122040068
นางสาวณัฐฐิกาหาดี
x11111x1111110111111179418 
316122040075
นางสาวประณิตากานัง
x11111x1111110111111179418 
326122040077
นางสาวนลินนิภาบุญครอง
x00001x0111100111111116118 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 72.22
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 74.55
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (72.22 + 74.55)/2 =ร้อยละ 73.39
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    24 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ1 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6122040026 นางสาวปริตา  อุปถัมภ์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6122040005 นางสาวจิตรา บัวเขียว
 2     6122040012 นางสาวณิชาภา ผิวอ้วน
 3     6122040014 นางสาวดวงหทัย ขอบชัยแสง
 4     6122040019 นายนิยม ดีจันทึก
 5     6122040030 นางสาวพัชนิดา พูลดี
 6     6122040031 นางสาวพัชรี ศิริชัย