วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16122010048
นางสาวฤดีฝางคำ
x1111011d1111d1xx111158817 
26122010049
นางสาวลลิตาดาผา
x1111111d111111xx11116.59717 
36122010050
นางสาวลลิตาแสนทวีสุข
x11111111111111xx1111710017 
46122010051
นางสาวลัดดาวัลย์คำสุนี
x1111000100001dxx1d195317 
56122010052
นางสาวลำยองคำสิน
x11111111111111xx1111710017 
66122010053
นางสาววราพรพรมสะอาด
x11111111111111xx1d116.59717 
76122010055
นางสาววาสนาแม่นดี
x0111101d11101dxx11d12.57417 
86122010056
นางสาววิจิตราหงษ์ทอง
x01111111111011xx111158817 
96122010057
นางสาววิชุดาพรมศรี
x1111101d1111d1xx111158817 
106122010058
นางสาววิภาดาพินิจ
x111100000001d1xx1d195317 
116122010059
นางสาววิสสุตาเกษจุพระ
x1111111d111111xx11116.59717 
126122010060
นางสาวศศิกานต์คูณดก
x11110010001111xx111127117 
136122010061
นางสาวศิริพรผึ้งผาย
x1111111d111111xx11116.59717 
146122010063
นางสาวศุภรัตน์ตระทอง
x01d1101d111111xx111148217 
156122010064
นางสาวศุภลักษณ์เท่าสาร
x11d110dd000011xx11110.56217 
166122010065
นางสาวสกาวเดือนศิลธรรม
x1111111d110111xx11d158817 
176122010066
นางสาวสายฝนป้องทรัพย์
x1d111111111111xx11116.59717 
186122010067
นายสิทธิศักดิ์ศักดิ์ศรี
x11111111111111xx1111710017 
196122010069
นางสาวสุกัญญาขจิตเลขา
x11111111111111xx1111710017 
206122010070
นางสาวสุกัญญาสุวรรณพัฒน์
x1111111110111dxxd11158817 
216122010072
นางสาวสุจิตราตุ้มบุญ
x0111101d111111xx11d148217 
226122010073
นางสาวสุณิสาพรดี
x01111101111111xxd1114.58517 
236122010074
นางสาวสุดธิดาเนาวบุตร
x1111111d111111xx11116.59717 
246122010075
นางสาวสุพัตราธรรมคำ
x1111111d111111xx11116.59717 
256122010076
นางสาวสุภาพรศรีใจวงศ์
x11111111111111xx1111710017 
266122010077
นางสาวสุภาพรเพ็ชรจั่น
x11111111111111xx1111710017 
276122010078
นางสาวสุภารัตน์ชัยสงคราม
x11d1001d111111xxd1113.57917 
286122010080
นางสาวอนุธิดาใจทัด
x10111111111111xx111169417 
296122010081
นางสาวอมรรัตน์แสงอ่อน
x11111111111111xx1111710017 
306122010082
นางสาวอรณีอินทะมาตย์
x1111111d1111d1xxd1115.59117 
316122010083
นางสาวแพรวพลอยแท่นทอง
x10111111111111xx111169417 
326122010084
นางสาวอรวรรณจุลเนตร
x11110111011111xx111158817 
336122010086
นางสาวอริญญาพันธ์น้อย
x11dd1111111111xx11d15.59117 
346122010087
นางสาวอรุโณชาไชยโกษ
x11111111111111xx1111710017 
356122010088
นางสาวอังศุมาลีปิ่นถาวรรักษ์
xd11d00dd111111xx111137617 
366122010089
นางสาวอาทิตยาวงศ์อาจ
x11111111111111xx1111710017 
376122010090
นางสาวอารญาค่ำคูณ
x1111111111111dxx11116.59717 
386122010092
นางสาวเนตรนภาวงศ์คูณ
x11111111111111xx1111710017 
396122010093
นางสาวกำไรทิพย์สิงห์คา
x111100001110d1xx11d116517 
406122010094
นางสาวพิสมัยทองหมื่น
x11111111111111xx1111710017 
416122010095
นางสาวลาวัณย์สมรภูมิ
x1111000010000dxxddd74117!
426122010097
นางสาวอรอนงค์บุญอ่อน
x1111011d111111xx11115.59117 
436122010098
นางสาวซาราฟินศักดิ์ศรี
x11d11110111111xx11115.59117 
446122010099
นางสาวปิยธิดามิ่งไชย
x110111dd1d0011xx11d127117 
456122010100
นางสาววรัญญากล้าหาญ
x11d11111111111xx11116.59717 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 87.78
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 87.78
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (87.78 + 87.78)/2 =ร้อยละ 87.78
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    42 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6122010095 นางสาวลาวัณย์ สมรภูมิ