วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16122010048
นางสาวฤดีฝางคำ
11111111d1011xx11x1115.59117 
26122010049
นางสาวลลิตาดาผา
1111111111111xx11x111710017 
36122010050
นางสาวลลิตาแสนทวีสุข
1110111111111xx11x11169417 
46122010051
นางสาวลัดดาวัลย์คำสุนี
0111d11111001xxd1x11137617 
56122010052
นางสาวลำยองคำสิน
1111111110111xx11x11169417 
66122010053
นางสาววราพรพรมสะอาด
1111111111111xx11x111710017 
76122010055
นางสาววาสนาแม่นดี
111111111d101xx1dxd114.58517 
86122010056
นางสาววิจิตราหงษ์ทอง
1111111111111xx11x111710017 
96122010057
นางสาววิชุดาพรมศรี
1111111111111xx11x111710017 
106122010058
นางสาววิภาดาพินิจ
0010001110101xxd1x119.55617 
116122010059
นางสาววิสสุตาเกษจุพระ
1111111111111xx11x111710017 
126122010060
นางสาวศศิกานต์คูณดก
0111111111011xx01x01137617 
136122010061
นางสาวศิริพรผึ้งผาย
1111111111101xx11x11169417 
146122010063
นางสาวศุภรัตน์ตระทอง
1011110111111xx11x11158817 
156122010064
นางสาวศุภลักษณ์เท่าสาร
1111101111111xx11x11169417 
166122010065
นางสาวสกาวเดือนศิลธรรม
1110111111001xx11x01137617 
176122010066
นางสาวสายฝนป้องทรัพย์
1111111111111xx11x111710017 
186122010067
นายสิทธิศักดิ์ศักดิ์ศรี
1111111111111xx11x111710017 
196122010069
นางสาวสุกัญญาขจิตเลขา
1111111111111xx11x111710017 
206122010070
นางสาวสุกัญญาสุวรรณพัฒน์
011101011d101xx01x1111.56817 
216122010072
นางสาวสุจิตราตุ้มบุญ
001111011d101xx11x1112.57417 
226122010073
นางสาวสุณิสาพรดี
1101110111111xx11x11158817 
236122010074
นางสาวสุดธิดาเนาวบุตร
1011111111001xx11x11148217 
246122010075
นางสาวสุพัตราธรรมคำ
1111111111111xx11x111710017 
256122010076
นางสาวสุภาพรศรีใจวงศ์
1111111111111xx11x111710017 
266122010077
นางสาวสุภาพรเพ็ชรจั่น
1111111111101xx11x11169417 
276122010078
นางสาวสุภารัตน์ชัยสงคราม
0111101111111xx11x11158817 
286122010080
นางสาวอนุธิดาใจทัด
1111111110111xx11x11169417 
296122010081
นางสาวอมรรัตน์แสงอ่อน
1111111111111xx11x01169417 
306122010082
นางสาวอรณีอินทะมาตย์
1111111111111xx11x111710017 
316122010083
นางสาวแพรวพลอยแท่นทอง
1111111111111xx11x111710017 
326122010084
นางสาวอรวรรณจุลเนตร
1111111111011xx01x01148217 
336122010086
นางสาวอริญญาพันธ์น้อย
1111111111111xx11x111710017 
346122010087
นางสาวอรุโณชาไชยโกษ
1111110111101xx11x11158817 
356122010088
นางสาวอังศุมาลีปิ่นถาวรรักษ์
10111d1011101xx11x1113.57917 
366122010089
นางสาวอาทิตยาวงศ์อาจ
1111111111111xx11x01169417 
376122010090
นางสาวอารญาค่ำคูณ
1111111111111xx11x111710017 
386122010092
นางสาวเนตรนภาวงศ์คูณ
1111111111111xx11x111710017 
396122010093
นางสาวกำไรทิพย์สิงห์คา
011d1d011d0d1xx11x11127117 
406122010094
นางสาวพิสมัยทองหมื่น
1111111111111xx11x111710017 
416122010095
นางสาวลาวัณย์สมรภูมิ
1dd1000010001xx11x1084717!
426122010097
นางสาวอรอนงค์บุญอ่อน
1111111111111xx11x111710017 
436122010098
นางสาวซาราฟินศักดิ์ศรี
1111111111111xx11x111710017 
446122010099
นางสาวปิยธิดามิ่งไชย
1111101d1011dxx11x11148217 
456122010100
นางสาววรัญญากล้าหาญ
1111111111111xx11x111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90.07
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 90.07
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (90.07 + 90.07)/2 =ร้อยละ 90.07
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    43 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6122010095 นางสาวลาวัณย์ สมรภูมิ