วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16122010048
นางสาวฤดีฝางคำ
111100000044010!
26122010049
นางสาวลลิตาดาผา
111100000044010!
36122010050
นางสาวลลิตาแสนทวีสุข
111100000044010!
46122010051
นางสาวลัดดาวัลย์คำสุนี
111000000033010!
56122010052
นางสาวลำยองคำสิน
111100000044010!
66122010053
นางสาววราพรพรมสะอาด
111100000044010!
76122010055
นางสาววาสนาแม่นดี
101000000022010!
86122010056
นางสาววิจิตราหงษ์ทอง
111100000044010!
96122010057
นางสาววิชุดาพรมศรี
100100000022010!
106122010058
นางสาววิภาดาพินิจ
111000000033010!
116122010059
นางสาววิสสุตาเกษจุพระ
111100000044010!
126122010060
นางสาวศศิกานต์คูณดก
101100000033010!
136122010061
นางสาวศิริพรผึ้งผาย
111100000044010!
146122010063
นางสาวศุภรัตน์ตระทอง
101000000022010!
156122010064
นางสาวศุภลักษณ์เท่าสาร
100100000022010!
166122010065
นางสาวสกาวเดือนศิลธรรม
111100000044010!
176122010066
นางสาวสายฝนป้องทรัพย์
111100000044010!
186122010067
นายสิทธิศักดิ์ศักดิ์ศรี
111100000044010!
196122010069
นางสาวสุกัญญาขจิตเลขา
111100000044010!
206122010070
นางสาวสุกัญญาสุวรรณพัฒน์
111100000044010!
216122010072
นางสาวสุจิตราตุ้มบุญ
100000000011010!
226122010073
นางสาวสุณิสาพรดี
101100000033010!
236122010074
นางสาวสุดธิดาเนาวบุตร
111100000044010!
246122010075
นางสาวสุพัตราธรรมคำ
111000000033010!
256122010076
นางสาวสุภาพรศรีใจวงศ์
111100000044010!
266122010077
นางสาวสุภาพรเพ็ชรจั่น
111100000044010!
276122010078
นางสาวสุภารัตน์ชัยสงคราม
101000000022010!
286122010080
นางสาวอนุธิดาใจทัด
111100000044010!
296122010081
นางสาวอมรรัตน์แสงอ่อน
111100000044010!
306122010082
นางสาวอรณีอินทะมาตย์
111100000044010!
316122010083
นางสาวแพรวพลอยแท่นทอง
111100000044010!
326122010084
นางสาวอรวรรณจุลเนตร
101100000033010!
336122010086
นางสาวอริญญาพันธ์น้อย
111100000044010!
346122010087
นางสาวอรุโณชาไชยโกษ
101100000033010!
356122010088
นางสาวอังศุมาลีปิ่นถาวรรักษ์
111100000044010!
366122010089
นางสาวอาทิตยาวงศ์อาจ
111100000044010!
376122010090
นางสาวอารญาค่ำคูณ
111100000044010!
386122010092
นางสาวเนตรนภาวงศ์คูณ
111100000044010!
396122010093
นางสาวกำไรทิพย์สิงห์คา
101000000022010!
406122010094
นางสาวพิสมัยทองหมื่น
111100000044010!
416122010095
นางสาวลาวัณย์สมรภูมิ
00000000000-10 
426122010097
นางสาวอรอนงค์บุญอ่อน
101100000033010!
436122010098
นางสาวซาราฟินศักดิ์ศรี
111100000044010!
446122010099
นางสาวปิยธิดามิ่งไชย
11d10000003.53510!
456122010100
นางสาววรัญญากล้าหาญ
111100000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 33.89
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 34.66
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (33.89 + 34.66)/2 =ร้อยละ 34.28
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     44 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    6 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6122010095 นางสาวลาวัณย์  สมรภูมิ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   44 คน
 :ได้แก่  1     6122010048 นางสาวฤดี ฝางคำ
 2     6122010049 นางสาวลลิตา ดาผา
 3     6122010050 นางสาวลลิตา แสนทวีสุข
 4     6122010051 นางสาวลัดดาวัลย์ คำสุนี
 5     6122010052 นางสาวลำยอง คำสิน
 6     6122010053 นางสาววราพร พรมสะอาด
 7     6122010055 นางสาววาสนา แม่นดี
 8     6122010056 นางสาววิจิตรา หงษ์ทอง
 9     6122010057 นางสาววิชุดา พรมศรี
 10     6122010058 นางสาววิภาดา พินิจ
 11     6122010059 นางสาววิสสุตา เกษจุพระ
 12     6122010060 นางสาวศศิกานต์ คูณดก
 13     6122010061 นางสาวศิริพร ผึ้งผาย
 14     6122010063 นางสาวศุภรัตน์ ตระทอง
 15     6122010064 นางสาวศุภลักษณ์ เท่าสาร
 16     6122010065 นางสาวสกาวเดือน ศิลธรรม
 17     6122010066 นางสาวสายฝน ป้องทรัพย์
 18     6122010067 นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี
 19     6122010069 นางสาวสุกัญญา ขจิตเลขา
 20     6122010070 นางสาวสุกัญญา สุวรรณพัฒน์
 21     6122010072 นางสาวสุจิตรา ตุ้มบุญ
 22     6122010073 นางสาวสุณิสา พรดี
 23     6122010074 นางสาวสุดธิดา เนาวบุตร
 24     6122010075 นางสาวสุพัตรา ธรรมคำ
 25     6122010076 นางสาวสุภาพร ศรีใจวงศ์
 26     6122010077 นางสาวสุภาพร เพ็ชรจั่น
 27     6122010078 นางสาวสุภารัตน์ ชัยสงคราม
 28     6122010080 นางสาวอนุธิดา ใจทัด
 29     6122010081 นางสาวอมรรัตน์ แสงอ่อน
 30     6122010082 นางสาวอรณี อินทะมาตย์
 31     6122010083 นางสาวแพรวพลอย แท่นทอง
 32     6122010084 นางสาวอรวรรณ จุลเนตร
 33     6122010086 นางสาวอริญญา พันธ์น้อย
 34     6122010087 นางสาวอรุโณชา ไชยโกษ
 35     6122010088 นางสาวอังศุมาลี ปิ่นถาวรรักษ์
 36     6122010089 นางสาวอาทิตยา วงศ์อาจ
 37     6122010090 นางสาวอารญา ค่ำคูณ
 38     6122010092 นางสาวเนตรนภา วงศ์คูณ
 39     6122010093 นางสาวกำไรทิพย์ สิงห์คา
 40     6122010094 นางสาวพิสมัย ทองหมื่น
 41     6122010097 นางสาวอรอนงค์ บุญอ่อน
 42     6122010098 นางสาวซาราฟิน ศักดิ์ศรี
 43     6122010099 นางสาวปิยธิดา มิ่งไชย
 44     6122010100 นางสาววรัญญา กล้าหาญ