วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16122010048
นางสาวฤดีฝางคำ
11111101111110111111189020 
26122010049
นางสาวลลิตาดาผา
11111111011111111111199520 
36122010050
นางสาวลลิตาแสนทวีสุข
111111111111111111112010020 
46122010051
นางสาวลัดดาวัลย์คำสุนี
10011101111110111111168020 
56122010052
นางสาวลำยองคำสิน
111111111111111111112010020 
66122010053
นางสาววราพรพรมสะอาด
111111111111111111112010020 
76122010055
นางสาววาสนาแม่นดี
11111101111110111111189020 
86122010056
นางสาววิจิตราหงษ์ทอง
111111111111111111112010020 
96122010057
นางสาววิชุดาพรมศรี
01111111111110111111189020 
106122010058
นางสาววิภาดาพินิจ
1001010100010000011184020!
116122010059
นางสาววิสสุตาเกษจุพระ
111111111111111111112010020 
126122010060
นางสาวศศิกานต์คูณดก
11011101111110111111178520 
136122010061
นางสาวศิริพรผึ้งผาย
11111101111111111111199520 
146122010063
นางสาวศุภรัตน์ตระทอง
11111101011110111111178520 
156122010064
นางสาวศุภลักษณ์เท่าสาร
11111111001000111111157520 
166122010065
นางสาวสกาวเดือนศิลธรรม
10111101011001111111157520 
176122010066
นางสาวสายฝนป้องทรัพย์
111111111111111111112010020 
186122010067
นายสิทธิศักดิ์ศักดิ์ศรี
111111111111111111112010020 
196122010069
นางสาวสุกัญญาขจิตเลขา
111111111111111111112010020 
206122010070
นางสาวสุกัญญาสุวรรณพัฒน์
d111111111101111111118.59320 
216122010072
นางสาวสุจิตราตุ้มบุญ
11101101011110111111168020 
226122010073
นางสาวสุณิสาพรดี
111111111111111111112010020 
236122010074
นางสาวสุดธิดาเนาวบุตร
111111111111111111112010020 
246122010075
นางสาวสุพัตราธรรมคำ
111111111111111111112010020 
256122010076
นางสาวสุภาพรศรีใจวงศ์
111111111111111111112010020 
266122010077
นางสาวสุภาพรเพ็ชรจั่น
111111111111111111112010020 
276122010078
นางสาวสุภารัตน์ชัยสงคราม
10111101011010111111157520 
286122010080
นางสาวอนุธิดาใจทัด
11111111011111111111199520 
296122010081
นางสาวอมรรัตน์แสงอ่อน
111111111111111111112010020 
306122010082
นางสาวอรณีอินทะมาตย์
11111111101111111111199520 
316122010083
นางสาวแพรวพลอยแท่นทอง
111111111111111111112010020 
326122010084
นางสาวอรวรรณจุลเนตร
11111101111111111111199520 
336122010086
นางสาวอริญญาพันธ์น้อย
111111111d111111111119.59820 
346122010087
นางสาวอรุโณชาไชยโกษ
111111111111111111112010020 
356122010088
นางสาวอังศุมาลีปิ่นถาวรรักษ์
11111101111011111111189020 
366122010089
นางสาวอาทิตยาวงศ์อาจ
111111111111111111112010020 
376122010090
นางสาวอารญาค่ำคูณ
10d1110101101101111114.57320 
386122010092
นางสาวเนตรนภาวงศ์คูณ
111111111111111111112010020 
396122010093
นางสาวกำไรทิพย์สิงห์คา
10010101101010111111136520 
406122010094
นางสาวพิสมัยทองหมื่น
11110111011111111111189020 
416122010095
นางสาวลาวัณย์สมรภูมิ
0001001100100001001173520!
426122010097
นางสาวอรอนงค์บุญอ่อน
11111101101111111111189020 
436122010098
นางสาวซาราฟินศักดิ์ศรี
111111111111111111112010020 
446122010099
นางสาวปิยธิดามิ่งไชย
d11111d111d111111d11189020 
456122010100
นางสาววรัญญากล้าหาญ
11111d1111111d111111199520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90.17
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 90.17
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (90.17 + 90.17)/2 =ร้อยละ 90.17
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    43 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6122010058 นางสาววิภาดา พินิจ
 2     6122010095 นางสาวลาวัณย์ สมรภูมิ