วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16122010048
นางสาวฤดีฝางคำ
x11111x1011111111111179418 
26122010049
นางสาวลลิตาดาผา
x11111x11111111111111810018 
36122010050
นางสาวลลิตาแสนทวีสุข
x11111x11111111111111810018 
46122010051
นางสาวลัดดาวัลย์คำสุนี
x11111x1010111111110158318 
56122010052
นางสาวลำยองคำสิน
x11d11x111111111111117.59718 
66122010053
นางสาววราพรพรมสะอาด
x11111x11111111111111810018 
76122010055
นางสาววาสนาแม่นดี
x11111x11111111111111810018 
86122010056
นางสาววิจิตราหงษ์ทอง
x11111x11111111111111810018 
96122010057
นางสาววิชุดาพรมศรี
x11111xd11111111011116.59218 
106122010058
นางสาววิภาดาพินิจ
x11111xd01111111111015.58618 
116122010059
นางสาววิสสุตาเกษจุพระ
x11d11x101111111111116.59218 
126122010060
นางสาวศศิกานต์คูณดก
x11111x1011111110101158318 
136122010061
นางสาวศิริพรผึ้งผาย
x11111x11111111111111810018 
146122010063
นางสาวศุภรัตน์ตระทอง
x11111x11111111111111810018 
156122010064
นางสาวศุภลักษณ์เท่าสาร
x11111xd01101111011114.58118 
166122010065
นางสาวสกาวเดือนศิลธรรม
x11111x1011111111111179418 
176122010066
นางสาวสายฝนป้องทรัพย์
x11111x11111111111111810018 
186122010067
นายสิทธิศักดิ์ศักดิ์ศรี
x11111x11111111111111810018 
196122010069
นางสาวสุกัญญาขจิตเลขา
x11111x11111111111111810018 
206122010070
นางสาวสุกัญญาสุวรรณพัฒน์
x11111x1111011110100147818 
216122010072
นางสาวสุจิตราตุ้มบุญ
x11111x1111111111101179418 
226122010073
นางสาวสุณิสาพรดี
x11111x10101111101d114.58118 
236122010074
นางสาวสุดธิดาเนาวบุตร
x11111x10111011111d115.58618 
246122010075
นางสาวสุพัตราธรรมคำ
x11d11x101110111100113.57518 
256122010076
นางสาวสุภาพรศรีใจวงศ์
x11111x11111111111111810018 
266122010077
นางสาวสุภาพรเพ็ชรจั่น
x11111x1111111111101179418 
276122010078
นางสาวสุภารัตน์ชัยสงคราม
x11111x11111111111111810018 
286122010080
นางสาวอนุธิดาใจทัด
x11111x11111111111111810018 
296122010081
นางสาวอมรรัตน์แสงอ่อน
x11111x11111111111111810018 
306122010082
นางสาวอรณีอินทะมาตย์
x11111x11111111111111810018 
316122010083
นางสาวแพรวพลอยแท่นทอง
x11111x1101111111111179418 
326122010084
นางสาวอรวรรณจุลเนตร
x11111x1111111110101168918 
336122010086
นางสาวอริญญาพันธ์น้อย
x11111x1111111110111179418 
346122010087
นางสาวอรุโณชาไชยโกษ
x11111x1011111111101168918 
356122010088
นางสาวอังศุมาลีปิ่นถาวรรักษ์
xd1d11x1111111111111179418 
366122010089
นางสาวอาทิตยาวงศ์อาจ
x11111x11111111111111810018 
376122010090
นางสาวอารญาค่ำคูณ
xd1dd1xd011111111111158318 
386122010092
นางสาวเนตรนภาวงศ์คูณ
x11111x11111111111111810018 
396122010093
นางสาวกำไรทิพย์สิงห์คา
x11111x1011111111110168918 
406122010094
นางสาวพิสมัยทองหมื่น
x11111x11111111111111810018 
416122010095
นางสาวลาวัณย์สมรภูมิ
xd1dd0x101101101111011.56418 
426122010097
นางสาวอรอนงค์บุญอ่อน
x111d1x111110101111115.58618 
436122010098
นางสาวซาราฟินศักดิ์ศรี
x11111x11111111111111810018 
446122010099
นางสาวปิยธิดามิ่งไชย
x11dd1xd011d111dd111147818 
456122010100
นางสาววรัญญากล้าหาญ
x00000x0001111111111105618 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 91.73
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 91.73
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (91.73 + 91.73)/2 =ร้อยละ 91.73
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    44 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน