วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธีรวัฒน์  อภิบาล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16122010001
นางสาวกนกวรรณกองแก้ว
x11111111111111xx011169417 
26122010002
นางสาวกนิษฐาพงษ์ดารา
x111111d1111011xx01114.58517 
36122010004
นางสาวกันตนาจันทร์พันธ์
x01111111111111xx011158817 
46122010005
นางสาวกิจติยาภรณ์จันทร์ส่อง
x11111111111111xx011169417 
56122010006
นางสาวขวัญฤดีสีชมภู
x11111111111111xx011169417 
66122010007
นางสาวคัทรียาจันทร์จิตร
x01110011111111xx010127117 
76122010008
นางสาวงามพิศชาวนา
x11111111111111xx1111710017 
86122010009
นางสาวจรัญพรทรัพย์ศิริ
x011100d00d1111xx00084717!
96122010010
นางสาวจรัญยาไชยโกฎิ
x11111111111111xx101169417 
106122010012
นางสาวจารุกัญญาโซ่มาลา
x111100d1111111xx00011.56817 
116122010013
นางสาวจิตรตรีพันธ์เพ็ง
x01111110111111xx01d13.57917 
126122010014
นางสาวจิรนันท์พูลสุข
x11111111111111xx1111710017 
136122010015
นางสาวจิราพรสมเสาร์
x011111d1111111xx01114.58517 
146122010016
นางสาวจีรนันท์พาสุข
x111110111d1111xx01114.58517 
156122010017
นางสาวจุฑามาศนาล้วน
x11111111111011xx000137617 
166122010018
นางสาวจุฑารัตน์แสนทวีสุข
x111110111d1111xx01114.58517 
176122010019
นางสาวฉันทนาหงษ์ทอง
x111111d0111011xx01012.57417 
186122010021
นางสาวชยณัฐแก้วอาจ
x111111d1111111xx01115.59117 
196122010022
นางสาวณัฎฐิราเชื้อโชติ
x111110d1111111xx00113.57917 
206122010023
นางสาวณัฐพรทองผาย
x11111111111111xx101169417 
216122010024
นางสาวณัฐสุดาวงษาพรหม
x11111111111111xx1111710017 
226122010025
นางสาวดาวพระศุกร์วรไกราชย์
x11111111111111xx011169417 
236122010026
นางสาวดุจดาวผลขาว
x11111111111111xx011169417 
246122010027
นายทวีบุญคูณ
x011111d1111111xx01114.58517 
256122010028
นางสาวธัญญาพรพิมพบุตร
x011110d0111111xx01112.57417 
266122010029
นางสาวธิดารัตน์เชื้อโชติ
x011111d1111011xx00112.57417 
276122010030
นางสาวธุวพรนวลแข
x11110111111111xx111169417 
286122010031
นางสาวนครินทร์แสนทวีสุข
x11111111111111xx1111710017 
296122010032
นางสาวนัยนาวงศ์คำตา
x11111111111111xx1111710017 
306122010033
นางสาวน้ำหนึ่งด้วงพุทธ
x011110d1111111xx01113.57917 
316122010034
นางสาวบัวชมพูไกรโคกสูง
x11111110111111xx01d14.58517 
326122010035
นางสาวปาริชาติพันธง
x11110111111111xx011158817 
336122010036
นางสาวปิยธิดาพรมวงค์ษา
x11111111111111xx101169417 
346122010037
นางสาวปิยพรบุญล้อม
x111110d1001011xx0009.55617 
356122010038
นางสาวปิยภรณ์กาญจนเสน
x01110011101111xx010116517 
366122010039
นางสาวพนิดาจันสุข
x11111111111111xx010158817 
376122010040
นางสาวพรพิมลผิวก่ำ
x11111111111111xx1111710017 
386122010041
นางสาวพรมนัสสมเทพ
x11111111111111xx011169417 
396122010042
นางสาวพัชรภรณ์สินธุไชย
x111100d1111111xx00112.57417 
406122010043
นางสาวพิยดาชาวศรี
x111100d1101111xx00111.56817 
416122010044
นางสาวมณฑิกาบัวลา
x11111111111111xx1111710017 
426122010045
นางสาวมณฑิตาฝางคำ
x11110111111111xx111169417 
436122010046
นางสาวมนัสชนกคุ้มครอง
x11111110101111xx010137617 
446122010047
นางสาวรมณียาสุโพภาค
x11111111111111xx011169417 
456122010062
นางสาวศิริวิมลสายมงคล
x11110110001011xx011116517 
466122010068
นางสาวสิริชนกวงศ์ราชา
x11111111111111xx1111710017 
476122010096
นางสาวจุฬามณีโพศิริ
x11111111111111xx011169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 85.42
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 85.42
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (85.42 + 85.42)/2 =ร้อยละ 85.42
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    45 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6122010009 นางสาวจรัญพร ทรัพย์ศิริ