วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธีรวัฒน์  อภิบาล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16122010001
นางสาวกนกวรรณกองแก้ว
111d111111111xx11x1116.59717 
26122010002
นางสาวกนิษฐาพงษ์ดารา
0011101101001xx11x11116517 
36122010004
นางสาวกันตนาจันทร์พันธ์
1111111111111xx11x111710017 
46122010005
นางสาวกิจติยาภรณ์จันทร์ส่อง
1111111111111xx11x111710017 
56122010006
นางสาวขวัญฤดีสีชมภู
1111111111111xx11x01169417 
66122010007
นางสาวคัทรียาจันทร์จิตร
11101111d1011xx11x0113.57917 
76122010008
นางสาวงามพิศชาวนา
1110000110111xx11x11127117 
86122010009
นางสาวจรัญพรทรัพย์ศิริ
d01111000dd11xx01x1110.56217 
96122010010
นางสาวจรัญยาไชยโกฎิ
1111111111111xx11x111710017 
106122010012
นางสาวจารุกัญญาโซ่มาลา
1011101d11101xx11x1113.57917 
116122010013
นางสาวจิตรตรีพันธ์เพ็ง
1110101110101xx11x01127117 
126122010014
นางสาวจิรนันท์พูลสุข
1111101111111xx11x11169417 
136122010015
นางสาวจิราพรสมเสาร์
0011110111111xx11x01137617 
146122010016
นางสาวจีรนันท์พาสุข
0111111111000xx11x11137617 
156122010017
นางสาวจุฑามาศนาล้วน
1111111011111xx11x11169417 
166122010018
นางสาวจุฑารัตน์แสนทวีสุข
111111111111dxx11x1116.59717 
176122010019
นางสาวฉันทนาหงษ์ทอง
1110111110111xx11x11158817 
186122010021
นางสาวชยณัฐแก้วอาจ
1111111011111xx11x11169417 
196122010022
นางสาวณัฎฐิราเชื้อโชติ
1011111110111xx01x11148217 
206122010023
นางสาวณัฐพรทองผาย
1111111111111xx11x111710017 
216122010024
นางสาวณัฐสุดาวงษาพรหม
1111111111111xx11x111710017 
226122010025
นางสาวดาวพระศุกร์วรไกราชย์
1111111111111xx11x111710017 
236122010026
นางสาวดุจดาวผลขาว
1111111111111xx11x111710017 
246122010027
นายทวีบุญคูณ
1111111111d11xx11x1116.59717 
256122010028
นางสาวธัญญาพรพิมพบุตร
0110100110111xx11x11127117 
266122010029
นางสาวธิดารัตน์เชื้อโชติ
00d1110d11111xx11x01127117 
276122010030
นางสาวธุวพรนวลแข
1111111111111xx11x111710017 
286122010031
นางสาวนครินทร์แสนทวีสุข
1110011111111xx11x11158817 
296122010032
นางสาวนัยนาวงศ์คำตา
1111111111111xx11x111710017 
306122010033
นางสาวน้ำหนึ่งด้วงพุทธ
111d011111111xx11x0114.58517 
316122010034
นางสาวบัวชมพูไกรโคกสูง
1110111110101xx11x01137617 
326122010035
นางสาวปาริชาติพันธง
1110111101111xx11x11158817 
336122010036
นางสาวปิยธิดาพรมวงค์ษา
1111111111101xx11x11169417 
346122010037
นางสาวปิยพรบุญล้อม
1111101111111xx11x11169417 
356122010038
นางสาวปิยภรณ์กาญจนเสน
101d00d1d1001xx11x1110.56217 
366122010039
นางสาวพนิดาจันสุข
1111111111111xx01x11169417 
376122010040
นางสาวพรพิมลผิวก่ำ
1111111111111xx11xd116.59717 
386122010041
นางสาวพรมนัสสมเทพ
1111110111111xx11x11169417 
396122010042
นางสาวพัชรภรณ์สินธุไชย
1111100000100xx11xd19.55617 
406122010043
นางสาวพิยดาชาวศรี
11111111ddd01xx01x0112.57417 
416122010044
นางสาวมณฑิกาบัวลา
11111111dd111xx11xd115.59117 
426122010045
นางสาวมณฑิตาฝางคำ
1111101101111xx11x11158817 
436122010046
นางสาวมนัสชนกคุ้มครอง
0110111010111xx11x01127117 
446122010047
นางสาวรมณียาสุโพภาค
1110011011111xx11x11148217 
456122010062
นางสาวศิริวิมลสายมงคล
0111111101101xx11x11148217 
466122010068
นางสาวสิริชนกวงศ์ราชา
1110001111111xx11x11148217 
476122010096
นางสาวจุฬามณีโพศิริ
1111011111111xx11x11169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 86.23
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 86.23
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (86.23 + 86.23)/2 =ร้อยละ 86.23
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    46 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน