วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธีรวัฒน์  อภิบาล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16122010001
นางสาวกนกวรรณกองแก้ว
111110000055010 
26122010002
นางสาวกนิษฐาพงษ์ดารา
101110000044010!
36122010004
นางสาวกันตนาจันทร์พันธ์
111110000055010 
46122010005
นางสาวกิจติยาภรณ์จันทร์ส่อง
111110000055010 
56122010006
นางสาวขวัญฤดีสีชมภู
111110000055010 
66122010007
นางสาวคัทรียาจันทร์จิตร
111110000055010 
76122010008
นางสาวงามพิศชาวนา
111110000055010 
86122010009
นางสาวจรัญพรทรัพย์ศิริ
011100000033010!
96122010010
นางสาวจรัญยาไชยโกฎิ
111100000044010!
106122010012
นางสาวจารุกัญญาโซ่มาลา
111000000033010!
116122010013
นางสาวจิตรตรีพันธ์เพ็ง
111110000055010 
126122010014
นางสาวจิรนันท์พูลสุข
111110000055010 
136122010015
นางสาวจิราพรสมเสาร์
111110000055010 
146122010016
นางสาวจีรนันท์พาสุข
111000000033010!
156122010017
นางสาวจุฑามาศนาล้วน
111100000044010!
166122010018
นางสาวจุฑารัตน์แสนทวีสุข
111000000033010!
176122010019
นางสาวฉันทนาหงษ์ทอง
111100000044010!
186122010021
นางสาวชยณัฐแก้วอาจ
111100000044010!
196122010022
นางสาวณัฎฐิราเชื้อโชติ
111110000055010 
206122010023
นางสาวณัฐพรทองผาย
111110000055010 
216122010024
นางสาวณัฐสุดาวงษาพรหม
111110000055010 
226122010025
นางสาวดาวพระศุกร์วรไกราชย์
101110000044010!
236122010026
นางสาวดุจดาวผลขาว
111110000055010 
246122010027
นายทวีบุญคูณ
101110000044010!
256122010028
นางสาวธัญญาพรพิมพบุตร
111110000055010 
266122010029
นางสาวธิดารัตน์เชื้อโชติ
111110000055010 
276122010030
นางสาวธุวพรนวลแข
111110000055010 
286122010031
นางสาวนครินทร์แสนทวีสุข
111110000055010 
296122010032
นางสาวนัยนาวงศ์คำตา
111110000055010 
306122010033
นางสาวน้ำหนึ่งด้วงพุทธ
111110000055010 
316122010034
นางสาวบัวชมพูไกรโคกสูง
111110000055010 
326122010035
นางสาวปาริชาติพันธง
111110000055010 
336122010036
นางสาวปิยธิดาพรมวงค์ษา
111110000055010 
346122010037
นางสาวปิยพรบุญล้อม
101010000033010!
356122010038
นางสาวปิยภรณ์กาญจนเสน
011010000033010!
366122010039
นางสาวพนิดาจันสุข
111110000055010 
376122010040
นางสาวพรพิมลผิวก่ำ
111110000055010 
386122010041
นางสาวพรมนัสสมเทพ
111010000044010!
396122010042
นางสาวพัชรภรณ์สินธุไชย
001000000011010!
406122010043
นางสาวพิยดาชาวศรี
111010000044010!
416122010044
นางสาวมณฑิกาบัวลา
011110000044010!
426122010045
นางสาวมณฑิตาฝางคำ
111010000044010!
436122010046
นางสาวมนัสชนกคุ้มครอง
111110000055010 
446122010047
นางสาวรมณียาสุโพภาค
111110000055010 
456122010062
นางสาวศิริวิมลสายมงคล
101100000033010!
466122010068
นางสาวสิริชนกวงศ์ราชา
111110000055010 
476122010096
นางสาวจุฬามณีโพศิริ
111110000055010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 43.83
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 43.83
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (43.83 + 43.83)/2 =ร้อยละ 43.83
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     47 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   19 คน
 :ได้แก่  1     6122010002 นางสาวกนิษฐา พงษ์ดารา
 2     6122010009 นางสาวจรัญพร ทรัพย์ศิริ
 3     6122010010 นางสาวจรัญยา ไชยโกฎิ
 4     6122010012 นางสาวจารุกัญญา โซ่มาลา
 5     6122010016 นางสาวจีรนันท์ พาสุข
 6     6122010017 นางสาวจุฑามาศ นาล้วน
 7     6122010018 นางสาวจุฑารัตน์ แสนทวีสุข
 8     6122010019 นางสาวฉันทนา หงษ์ทอง
 9     6122010021 นางสาวชยณัฐ แก้วอาจ
 10     6122010025 นางสาวดาวพระศุกร์ วรไกราชย์
 11     6122010027 นายทวี บุญคูณ
 12     6122010037 นางสาวปิยพร บุญล้อม
 13     6122010038 นางสาวปิยภรณ์ กาญจนเสน
 14     6122010041 นางสาวพรมนัส สมเทพ
 15     6122010042 นางสาวพัชรภรณ์ สินธุไชย
 16     6122010043 นางสาวพิยดา ชาวศรี
 17     6122010044 นางสาวมณฑิกา บัวลา
 18     6122010045 นางสาวมณฑิตา ฝางคำ
 19     6122010062 นางสาวศิริวิมล สายมงคล